Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка грейдингової системи оплати праці робітників компанії УМК

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Розділ 1. Теоретичні аспекти оплати праці в сучасних умовах в Україні
1.1 Оплата праці в Україні в сучасний період
1.2 Оплата праці, як один з інструментів мотиваційного механізму
Розділ 2. Дослідження виробничо-господарської діяльності на ТОВ УМК
2.1 Загальна характеристика компанії
2.2 Аналіз основних техніко-економічних показників
2.3 Аналіз фінансових показників
2.4 Аналіз трудових показників, кількісного та якісного складу персоналу
2.5 Аналіз системи оплати праці у компанії УМК
2.6 Аналіз впливу існуючого стану оплат праці на кінцеві результати діяльності підприємства
Розділ 3. Розробка грейдингової системи оплати праці робітників компанії УМК
3.1 Впровадження грейдингової системи оплати праці робітників компанії УМК
3. 2. Розрахунок економічної ефективності запропонованої системи оплати праці
Висновки
 
Розділ 1. Теоретичні аспекти оплати праці в сучасних умовах в Україні
 
1.1 Оплата праці в Україні в сучасний період
 
Незаперечна значущість заробітної плати як економічної категорії в ринкових умовах полягає в тому, що вона впливає на весь економіко-соціальний механізм будь-якої країни. На макрорівні вона пов'язана з динамікою цін, інфляцією, рівнем зайнятості та безробіття тощо, а на мікрорівні – з ефективністю виробництва, його технологічним рівнем, ефективністю функціонування та розвитку трудового потенціалу та його кваліфікацію тощо.
Уряди економічно розвинутих країн, перш за все, прагнуть підтримати споживчий попит населення. У свою чергу зростання споживчого попиту неможливе без відповідного зростання рівня заробітної плати населення країни. Таким чином, динамічне зростання рівня заробітної плати є необхідною умовою економічної стабільності та подальшого розвитку країни.
Важливість та необхідність зростання заробітної плати має докази не тільки на рівні законів макроекономіки, а й на рівні мікроекономіки та окремого працівника. Для найманого працівника заробітна плата є головним джерелом його доходів. Її зростання означає підвищення рівня життя, доступ до якісного харчування, послуг, ліків тощо. На рівні підприємства заробітна плата є, перш за все, елементом витрат роботодавця. І хоча ринковій економіці є притаманною тенденція до мінімізації витрат, роботодавець не може бути не зацікавленим у пошуку оптимальної структури витрат, в якій темпи зростання заробітної плати найманих працівників були б збалансовані з граничною продуктивністю праці. Така структура витрат означала б найбільш сприятливі умови виробничої діяльності підприємств у стабільних умовах виробництва. [1]
В раціональному підвищенні рівня заробітної плати зацікавлений і сам роботодавець, оскільки подібна ситуація сприяє зростанню ефективності виробництва. Таким чином, підвищення рівня заробітної плати є важливим чинником як макро-, так й мікроекономічного рівня.
На сьогодні механізм формування заробітної плати на ринку праці України є вкрай слабо дослідженим. Хоча саме ця складова ринкового механізму країни є по відношенню до ринку праці найголовнішим чинником й визначає чимало функціональних особливостей сучасного ринку праці України. Крім того, в країні відсутня статистика щодо доходів та заробітної плати у професійному та мікро галузевому рівні, що не дозволяє об'єктивно визначати міжпосадові та міжгалузеві співвідношення ціни подібних (суміжних) чи однакових робіт. Недослідженість цього механізму, в свою чергу, породжує незнання такого важливого питання як визначення ціни робочої сили на сучасному ринку праці країни. Ці питання є ґрунтівними для економіки будь-якої країни. [2]
Україна повинна приділяти першочергову увагу таким важливим складовим макроекономічної політики та політики доходів населення, як випереджаюче зростання рівня реальної заробітної плати у порівнянні з іншими складовими доходів населення, відповідне зростання рівня продуктивності праці та, як наслідок, зростання ВВП та частки оплати праці у ньому.
На думку окремих вітчизняних науковців та представників профспілкового руху використання адекватної моделі визначення (розрахунку) мінімальних галузевих стандартів оплати праці могло б сприяти розвитку робочої сили, відродженню основних функції заробітної плати, створенню справедливого та адекватного визначення вартості робочої сили.
В цілому проблему визначення мінімального розміру оплати праці на галузевому рівні на сьогодні не можна вважати вирішеною, вона вимагає подальших комплексних досліджень.
Одним із ефективних підходів впливу на зростання ФОП у собівартості продукції, послуг та ВВП в цілому виступає науковообґрунтована розробка індикативних їх рівнів для підприємств з урахуванням їх типів, галузевої приналежності, рівня модернізації, енергоспоживання тощо. Для тих підприємств, що виконуватимуть відповідні графіки-індикатори держава повинна ввести стимулюючі податкові та кредитні «пакети». [4]
 
1.2 Оплата праці, як один з інструментів мотиваційного механізму
 
Одна з головних задач для підприємств різних форм власності – це пошук ефективних засобів управління працею, які забезпечують активізаціюлюдського чинника. Вирішальним причинним чинником результативності діяльності людей є їх мотивація.
Мотиваційний механізм підприємства – це комплексна система інструментів та методів впливу на працюючий персонал для забезпечення досягнення цілей мотиваційної політики. [5]
Мотиваційний механізм повинен будуватися з урахуванням особливостей персоналу, що працює в організації, які включають в себе потреби, інтереси, ціннісні орієнтації працівників. Мотиваційний механізм повинен враховувати існуючу структуру управління персоналом організації, чинники, що впливають на організацію.
Політика в області оплати праці є складовою частиною управління підприємством, і від неї значною мірою залежить ефективність його роботи, так як заробітна плата є одним з найважливіших стимулів у раціональному використанні робочої сили.
Надмірне захоплення перетворенням форм власності в нашій країні знизило
Фото Капча