Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка і вдосконалення геодезичних методів контролю параметрів обертових і коливних об’єктів

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
 
ПЕРЕВАРЮХА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 
УДК 528.48
 
РОЗРОБКА І ВДОСКОНАЛЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ОБЕРТОВИХ І КОЛИВНИХ ОБ’ЄКТІВ
 
05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
 
Київ – 2008
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Донбаській національній академії будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України
 
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Лобов Михайло Іванович, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, завідувач кафедри інженерної геодезії
 
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Чмчян Томик Торгомович, Київський національний університет будівництва і архітектури, професор кафедри інженерної геодезії
 
кандидат технічних наук, доцент Самойленко Олександр Миколайович, Науково-виробничий інститут метрологічного забезпечення вимірювань геометричних, механічних та віброакустичних величин, директор.
 
Захист відбудеться 4 липня 2008р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.09 при Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою: 03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31, ауд.466.
 
С дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03680, м. Київ, Повітрофлотський просп., 31.
 
Автореферат розіслано «2» червня 2008р.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.056.09
к.т.н., доцент __________________О.П.Ісаев.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Геодезичні роботи при монтажі і експлуатації великогабаритного обертового і коливного устаткування належать до одного з найважливіших напрямків прикладної геодезії. Необхідно враховувати, що таке промислове устаткування, зайняте цілодобово у виробничому технологічному процесі, працює в несприятливих погодних і кліматичних умовах і вимагає постійного геодезичного контролю.
Складність і унікальність обертових і коливних агрегатів висувають особливі вимоги по точності і погодженості основних елементів, геометричні параметри яких контролюються геодезичними методами, як у процесі будівництва, так і періодично в умовах експлуатації.
Відхилення розмірів устаткування і його форм від проектних значень, що особливо перевищують припустимі, є основними факторами зниження їхньої міцності і довговічності. По наявним даним до 35% аварій і значних відхилень осей агрегатів від проектного положення, до 40% аварій підйомно-транспортного устаткування відбувається в результаті відхилень напрямних і змін геометрії устаткування, що перевищують встановлені технологічні допуски.
Питанням розробки і вдосконалення геодезичних методів вимірів при монтажі складного і унікального устаткування присвятили свої дослідження багато вчених. Однак з появою сучасних електронних засобів вимірів виникла необхідність вдосконалення і розробки нових, більш ефективних методів геодезичного контролю як в період профілактичних зупинок агрегатів, так і в робочому режимі з використанням автоматизованих засобів виміру. 
Це свідчить про актуальність розв'язуваних задач, пов'язаних з необхідністю проведення досліджень з нормування точності геодезичних робіт, технології їх виконання, розробки ефективних методів і засобів виміру при контролі геометричних параметрів обертових вузлів і агрегатів, таких як вагоноперекидачі та інше обертове устаткування, що працює в особливо складних умовах промислових підприємств.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація виконана відповідно до державної науково-технічної програми „Ресурс” (шифр НЧ/439), наукових планів кафедри інженерної геодезії Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Дослідження, наведені у дисертаційній роботі, виконувалися автором у якості наукового співробітника по наступних темах:
1.№ К-2-14-06 "Дослідження деформацій об'єктів і земної поверхні, викликаних впливом різноманітних збурюючих факторів".
2.№ 101-01/120 "Розробка і дослідження методики геодезичного контролю геометричних параметрів вагоноперекидача ВРС-93".
3.№ 102-1 "Визначення технічного стану металевого вальцевого затвору Краматорської руслової греблі на річці Казьоний Торець, розробка проектних пропозицій і робочого проекту посилення конструкцій затвора".
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка і вдосконалення оперативних методів геодезичного контролю обертових і коливних великогабаритних агрегатів на прикладі вагоноперекидача ВРС-93, що працює у важкому технологічному режимі, а також обертових затворів гребель.
Основними задачами дослідження є:
-аналіз існуючих методів контролю геометричних параметрів вузлів і опорних елементів при монтажі та єксплуатації обертових агрегатів;
-вибір оптимального методу досліджень зсувів і деформацій осей обертових вузлів і елементів агрегату;
-розробка методу створення планово-висотної геодезичної мережі для визначення геометричних параметрів вагоноперекидача;
-дослідження впливу різних факторів на якість монтажу обертового вагоноперекидача;
-розробка оптимальної технології геодезичних робіт при експлуатації вагоноперекидача ВРС-93;
-розробка і вдосконалення методів контролю обертових агрегатів без зупинки виробничого процесу з використанням сучасних електронних геодезичних приладів.
Об'єкт дослідження - деформації великих обертових агрегатів.
Предмет дослідження - методи геодезичних вимірів при контролі геометричних параметрів вагоноперекидачів та інших обертових і коливних агрегатів.
Методи дослідження включають комплексний аналіз і узагальнення проектних, методичних, науково-дослідних матеріалів, натурних обстежень агрегатів та їх вузлів, статистичні і математичні методи, системний аналіз, математичне і геометричне моделювання досліджуваних явищ.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
-розроблена методика обґрунтування точності геодезичних вимірів з урахуванням впливу зовнішніх факторів і безперервного виробничого процесу вагоноперикидача ВРС-93;
-вперше розроблена оптимальна технологія геодезичних вимірів з визначення геометричних параметрів основних вузлів вагоноперекидача;
-вперше розроблені методи автоматизованого контролю бандажів і опорних роликів вагоноперекидача в безперервному технологічному
Фото Капча