Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка і вдосконалення геодезичних методів контролю параметрів обертових і коливних об’єктів

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 

втрачені. У процесі досліджень встановлено:

-оболонка стовбура в поперечному перерізі має вигляд класичного еліпса (рис.5), що переходить уздовж великої осі в трикутник;
-зафіксовано прогин стовбура, що дорівнює 30мм, і у відносній мірі складає 1:1130, не перевищуючи допуск 1:1000;
-максимальний поздовжній нахил стовбура в піднятому стані склав і=0,002;
-зафіксовано кут кручення стовбура, максимальна величина якого склала 2°.
 
Виконано апроксимацію (рис.5) поперечного перерізу Краматорської руслової греблі, внаслідок чого отримані наступні параметри: довжина великої півосі a=1920мм; довжина малої півосі в=1450мм. Виконані дослідження деформацій обертового затвору дозволили виявити форму поперечного перерізу і розробити оптимальний проект реконструкції об'єкту.
 
ВИСНОВКИ
 
1.Виконаний аналіз стану геодезичного забезпечення монтажу і експлуатації великогабаритного обертового устаткування показав, що в умовах експлуатації основні методи геодезичного контролю не дозволяють об'єктивно діагностувати стан агрегату, а це вимагає зупинок для проведення контролю і профілактичного ремонту.
2.Розроблена методика і досліджена точність створення планово-висотної мережі у вигляді чотирикутника без діагоналей для обертових вагоноперекидачів, що працюють у складних умовах монтажу і обмеженості майданчика, шляхом побудови повнорозмірної моделі в сприятливих умовах і обґрунтування необхідної точності.
3.Вперше розроблений метод апроксимації деформаційного процесу обертових агрегатів з використанням еліптичної форми в межах відхилень радіусів на величини максимальних допусків, що скорочує обсяг рихтування на 20%.
4.Вперше розроблена автоматизована система контролю обертових агрегатів в експлуатаційному режимі безконтактним методом вимірів деформацій електронними рулетками або тахеометрами, що дозволяє здійснювати своєчасне діагностування агрегатів, скорочуючи витрати на геодезичні роботи і підвищуючи їхню продуктивність.
5.Розроблені і вдосконалені прилади, пристрої і методи для визначення деформацій обертових об'єктів з використанням лазерних насадок, відео- і кінокамер, що значно скорочують витрати на геодезичні роботи і підвищують продуктивність робіт у 1,5-2 рази, не вимагаючи великих витрат.
6.Розроблено оптимальну технологію геодезичних вимірів із застосуванням розроблених приладів і пристроїв з визначення геометричних параметрів основних вузлів великих обертових і коливних об'єктів.
7.Розроблено рекомендації з періодичності геодезичного контролю ВРС, математичної обробки вимірів, рихтування їх устаткування оптимальним способом.
8.Розроблені геодезичні технології і прилади рекомендуються до використання при дослідженні деформацій великих обертових і коливних об'єктів науковими, проектними і виробничими організаціями, що виконують геодезичні роботи з дослідження, контролю і ремонту складних і унікальних об'єктів. Впровадження даних методів дозволяє зменьшити витрати на геодезичні роботи і підвищити продуктивність праці в складних умовах єксплуатації.
 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
 
1.Лобов М.И., Соловей П.И., Переварюха А.Н. Разработка оптимальной методики создания планово-высотного обоснования вагоноопрокидывателя ВРС-93 // Інженерна геодезія: наук. техн. збірник.– К.: КНУБА, – 2004. – Вип. 50. – С. 135-144.
2.Соловей П.И., Лобов М.И., Морозова Т.В., Переварюха А.Н. Исследование точности определения координат с применением спутниковых систем в условиях наземных помех // Вісник ДонДАБА. – Вип. 2005–7 (55), Макіївка, 2004. – С. 116-117.
3.Соловей П.И., Лобов М.И., Переварюха А.Н. Разработка и исследование точности лазерного нивелира // Вісник ДонНАБА. – Вип. 2006 – 6 (62), Макіївка, 2006. – С. 79-81.
4.Лобов М.И., Переварюха А.Н., Соловей П.И., Чирва А.С. Разработка автоматизированной системы контроля крупногабаритных вращающихся агрегатов в эксплуатационном состоянии // Інженерна геодезія: наук. техн. збірник.– К.: КНУБА, 2007. – Вип. 53. – С. 126-138.
5.Переварюха А.Н. Исследование точности измерения расстояний на весу механическими рулетками // Вісник ДонНАБА. – Вип. 2007 – 5 (67), Макіївка, 2007. – С. 131-134.
6.Лобов М.И., Соловей П.И., Кишкин А.Г., Переварюха А.Н. Универсальное устройство для геодезического контроля геометрических параметров сооружений и оборудования // Вісник ДонДАБА. – Вип. 2001 – 3(28), Макіївка, 2001. Матеріали наукової конференції аспірантів, студентів. – С. 24.
7.Соловей П.И., Лобов М.И., Переварюха А.Н., Анненков А.А. Исследование точности определения параметров колебательно-вращательного процесса с применением видео- и кинокамер. – Сб. «Геоинформатика, геодезия, маркшейдерия». – Материалы международной конференции – Донецк: ДНТУ, – 2003. – С. 116-119.
8.Соловей П.И., Лобов М.И., Переварюха А.Н., Губанов В.В. Геодезические исследования формы объекта с неизвестными проектными параметрами. – Сб. «Строительство – 2004». – Материалы юбилейной международной научно-практической конференции. - Ростов-на-Дону: РГСУ, – 2004. – С. 90-91.
9.Соловей П.И., Переварюха А.Н., Опфер Н.А. и др. Совершенствование технологии измерения с использованием лазерной рулетки // Вісник ДонНАБА – Вип. 2006 – 4(60), Макіївка, 2006. Матеріали V міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів, студентів. – С. 79-81.
 
АНОТАЦІЯ
 
Переварюха А.М. Розробка і вдосконалення геодезичних методів контролю параметрів обертових і коливних об'єктів. - Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01-геодезія, фотограмметрія та картографія. - Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2008.
Дисертацію присвячено розробці і вдосконаленню геодезичних методів контролю параметрів обертових і коливних об'єктів, що дозволяють оперативно, з необхідною точністю одержувати об'єктивну інформацію про стан об'єкта, які сприяють своєчасному проведенню ремонтних робіт і скорочують витрати на геодезичні роботи.
Вперше розроблено метод апроксимації деформованих перерізів еліпсом, що дозволяє визначати деформації перерізів, а також геометричні параметри перерізів криволінійної форми, проектні дані яких невідомі або вимагають уточнення. Розроблена автоматизована геодезична вимірювальна система, що забезпечує безперервність і дискретність моніторингу агрегатів, в якій в якості вимірників використовуються електронні рулетки або електронні тахеометри, що виконують виміри безконтактним способом.
Виконано розробку і вдосконалення методів і приладів для контролю геометричних параметрів обертових і коливних об'єктів. 
Наведені результати досліджень статичних і динамічних деформацій вагоноперекидача ВРС-93 Макіївського коксохімічного заводу і обертового затвора Краматорської руслової греблі.
Приведені комплексні дослідження точності визначення деформацій різними способами в однакових умовах підтвердили правомірність розроблених методів і приладів для визначення геометричних параметрів обертових об'єктів.
Ключові слова - деформації, обертові і коливні об'єкти, геодезичні виміри, методи, прилади.
 
АННОТАЦИЯ
 
Переварюха А.Н. Разработка и совершенствование геодезических методов контроля параметров вращающихся и колеблющихся объектов. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.24.01-геодезия, фотограмметрия и картография. – Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев, 2008.
Диссертация посвящена разработке и совершенствованию геодезических методов контроля параметров вращающихся и колеблющихся объектов, позволяющих оперативно, с необходимой точностью получать объективную информацию о состоянии объекта, способствующих своевременному проведению ремонтных работ, сокращающих затраты на геодезические работы.
Приведена характеристика объекта исследования, выполнен анализ существующих методов контроля крупногабаритных вращающихся и колеблющихся агрегатов, а также допусков.
С целью получения оптимальной модели рихтовки вращающегося агрегата впервые разработан метод аппроксимации деформированных сечений эллипсом, позволяющий определять деформации сечений в пределах максимально допустимых отклонений, а также геометрические параметры сечений криволинейной формы, проектные данные которых неизвестны или требуют уточнения. Установлено, что аппроксимация деформированных сечений сооружений цилиндрической и конической формы эллипсом значительно эффективнее по сравнению с окружностью, о чем свидетельствует минимум квадратов отклонений, и позволяет получать величины деформаций и вектор их направлений, что является важными характеристиками при описании деформационных процессов инженерных сооружений и агрегатов.
Разработана методика создания планово-высотного обоснования вращающегося вагоноопрокидывателя в виде прямоугольника без диагоналей и исследована его точность на примере полномасштабной модели, позволяющая с необходимой точностью и минимальными затратами обеспечивать контроль геометрических параметров основных узлов вращающегося агрегата.
Для оперативности измерений разработана автоматизированная геодезическая измерительная система, обеспечивающая непрерывность и дискретность мониторинга вращающихся промышленных агрегатов, работающих в сложном технологическом режиме при большой запыленности, вибрациях и высоких температурах, в которой в качестве измерителей используются электронные рулетки или электронные тахеометры, выполняющие измерения бесконтактным способом.
Выполнены исследования точности измерений расстояний в различных условиях электронными тахеометрами и рулетками без использования отражателей, которые подтвердили возможность их применения в качестве измерителей в автоматизированной системе.
Разработаны и усовершенствованы новые приборы и методы для определения деформаций вращающихся объектов, с использованием лазерных насадок, применения видео- и кинокамер, которые значительно сокращают затраты на геодезические работы, повышают производительность работ в 1,5-2 раза, и при этом на их разработку не требуется больших затрат.
Разработана оптимальная технология геодезических измерений с применением разработанных приборов по определению геометрических параметров основных узлов крупных вращающихся и колеблющихся объектов.
Приведены результаты исследований статических и динамических деформаций вагоноопрокидывателя ВРС-93 Макеевского коксохимического завода и уникального вращающегося затвора Краматорской русловой плотины.
Приведенные комплексные исследования точности определения деформаций разными способами в одинаковых условиях подтвердили правомерность разработанных методов и приборов для определения геометрических параметров вращающихся и колеблющихся объектов.
Ключевые слова – деформации, вращающиеся и колеблющиеся объекты, геодезические измерения, методы, приборы.
 
SUMMARY
 
A N Perevaruyha. Development and improvement geodetic guiding methods of rotating and vibrating objects parameters. – Manuscript.
The thesis for a PhD (Engineering) in speciality 05.24.01 – Geodesy, Photogrammetry, and Cartography. – Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kyiv, 2008.
The thesis is devoted to improvement of geodetic guiding methods of rotating and vibrating objects parameters that let us get objective knowledge about the object condition promptly and with necessary precision, and they facilitate roads repairing in time, also they reduce expenses for geodetic works.
For the first time a method of approximation of deformed sections by ellipse has been developed that let us determine sections deformation and also geometric parameters of curved sections whose design data are unknown or need some refinement. An automatic geodetic measure system has been developed that provides continuity and discreteness of machines monitoring where electronic tacheometers measuring with a contactless method are used as meters.
Methods and instruments for geometric parameters guiding of rotating and vibrating objects have been developed and improved.
Research results of static and dynamic deformations of the car dump (BPC - 93) of Makeyevka chemical - recovery carbonization plant and of a rotating shutter of Kramatorsk river-bed dam are given.
The given complex researches of deformation determination precision using different methods in the same conditions have confirmed rightfulness of the developed methods and instruments to determine geometric parameters of rotating and vibrating objects.
Key-words - deformations, rotating and vibrating objects, geodetic measurements, methods, instruments.
Фото Капча