Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток бібліотечної професії в Україні: сучасні концепції та напрями

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 

значення набуватиме в системі менеджменту бібліотеки процес управління змінами. Подальша розробка і накопичення реального досвіду трансформації бібліотеки, з урахуванням її базових цінностей, і введенням нових елементів, сприятимуть виваженим предметним теоретично-організаційним рішенням в інтересах населення.

Прогнози про „виживання” бібліотеки грунтувалися на екстраполяції попереднього стану бібліотечної справи, коли бібліотеки надають послуги лише місцевими і віддаленими фондами, що включає інтелектуальний доступ (через класифікації, каталоги, бібліографічні посібники, реферати та інші традиційні пошукові засоби) ; а також інформаційні ресурси другого ступеня, які розкривають зміст бібліотечних фондів відповідно до моделей і взаємозв'язків між дисциплінами. Бібліотеки надають такі послуги безпосередньо. Консультаційні послуги також доступні користувачам; бібліотекарі допомагають зрозуміти і застосувати можливі засоби пошуку.
8. Щодо метазнань про зміст окремих документів і фондів, роль бібліотекаря полягатиме у тому, щоб забезпечити необхідні зв'язки між матеріалами у цифровій формі та окремими документами і фондами, зібраннями для інтерпретації цих даних. Роль бібліотекаря полягатиме і далі у налагодженні комунікацій і прямій участі в них своїми знаннями. Бібліотекар забезпечуватиме необхідні зв'язки між матеріалами у цифровій формі, окремими документами та створенням їх узагальнюючих описів, таким чином вони стають доступними і через WEB.
9. Бібліотекарі виявилися не лише придатними для опанування нової технологічної реальності, але й вихованими в дусі зосередженості на допомозі кожному. Аналіз проблеми в її сучасних концепціях та фундаментальних публікаціях свідчить, що навіть у небібліотечних виданнях підкреслюється необхідність компенсації всіх недоліків WEB, підсилення ролі бібліотеки і бібліотекаря.
10. Доцільною є думка про те, що необхідно обговорювати роль і обов'язки бібліотечних, інформаційних і наукових спільнот для інтенсифікації практики узагальнення знань, їх розповсюдження та застосування.
 
Публікації
 
1. Конюкова І. Я. Особливості роботи бібліотек // Вісник Книж. палати. – К., 2001. – №10. – С. 25-27.
2. Конюкова І. Я. Концепція розвитку бібліотечної професії // Вісник КНУКіМ, „Педагогіка”. – К., 2001. – №4. – С. 53-60.
3. Конюкова І. Я. Елементи риторики в педагогічній майстерності сучасного бібліотекаря // Вісник Книж. палати. – К., 2000. – №3. – С. 8-9.
4. Конюкова І. Я. Основні напрямки досліджень бібліотечної професії та науки про неї // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні: Зб. наук. праць. – К., 2000. – С. 41- 45.
5. Конюкова І. Я. Формування знань та навичок етикету ділової людини у студентів- культурологів // Культурно-просвітницька діяльність у сучасних умовах: тези наукової конференції викладачів та аспірантів культурологічного факультету: 25-26 квітня 1994 р. – С. 131-135.
 
АНОТАЦІЯ
 
Конюкова І. Я. Розвиток бібліотечної професії в Україні: сучасні концепції та напрями. Рукопис.
Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 07. 00. 08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографо-знавство. – Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2002.
У дисертації досліджується процес розвитку бібліотечної професії в його сучасних концепціях і стратегічних напрямах, особливо – в аспектах взаємодії між бібліотекарем і читачем в процесі обслуговування, а також у процесі управління змінами сучасної бібліотеки.
Здійснено теоретичний аналіз розвитку бібліотечної професії як педагогічної проблеми, який засвідчив пріоритетність системно-діяльнісного підходу, сучасної концепції соціалізації і професіоналізації особистості, її інтегрованості у суспільстві.
Детально обгрунтовано щодо проблеми розвитку бібліотечної професії її місце у системі розумової праці і класі діяльності „людина – людина”. Роль бібліотечної професії у демократизації і гуманізації суспільства, розширення компетенції бібліотекарів в умовах інформатизації, аналізуються у контексті реалізації принципу рівного і вільного доступу громадян до культури й інформації.
Виявлені стратегічні напрями посилення комунікативно-педагогічних основ бібліотечної професії: поширення застосування діалогічних методів в обслуговуванні читачів та користувачів; професійного зростання бібліотечного персоналу в управлінні змінами у бібліотеці; підвищення значення безперервної освіти як комунікативної системи праці і професіоналізації бібліотекарів.
Розроблено концептуальну модель розвитку бібліотечної професії, що включає змістові компоненти, які обумовлюють її призначення в суспільстві, а також стратегічні напрями розвитку, пов'язані з сучасними змінами суспільства і технологій. Простежено вплив на бібліотечно-інформаційну діяльність, професіональну свідомість і спеціальну освіту бібліотекарів телекомунікаційних, комп'ютерних, цифрових, медіа-варіантів організації та використання інформаційного простору.
Розглянуто мотиваційні компоненти діяльності бібліотекарів, пов'язані з гуманітарною спрямованістю їх діяльності, сприянням розвитку читачів, а також з оцінкою суспільством значення бібліотечної професії.
Ключові слова: бібліотечна професія, бібліотекар, управління змінами у бібліотеці, діалогічність мислення, метакогнітивність, особистісно орієнтований підхід до користувачів, людино-центричне спрямування бібліотечної професії.
 
АННОТАЦИЯ
 
Конюкова И. Я. Развитие библиотечной профессии в демократической Украине: современные концепции и направления. Рукопись.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 07. 00. 08 – книговедение, библиотековедение, библиографоведение. – Киевский национальный университет культуры и искусств. – К., 2002.
В диссертации исследовано развитие библиотечной профессии в условиях демократической Украины, в контексте современных концепций украинского библиотековедения, сравнительного анализа прогнозов будущего библиотеки в информационном обществе и стартегических направлений функционирования, в особенности – взаимодействия библиотекаря и пользователя в процесах информационного обслуживания и управления изменениями современной библиотеки.
Теоретический анализ проблемы развития библиотечной профессии в связи с состоянием украинского библиотековедения осуществлен по выделенным автором критериям отбора фундаментальных трудов (диссертаций, монографий, концептуальных моделей, циклов проблемных научных статей).
Основными критериями отбора определены: соответствие теме диссертации (проблемам современного развития библиотечной профессии) ; следование гуманистическому подходу к библиотечной профессии в условиях демократизации общества и информатизации библиотеки.
В диссертации широко использованы современные идеи и труды украинских философов, социологов, психологов, культурологов, в которых содержатся наблюдения, анализ и обобщение тенденций развития современного украинского общества, материалы анализа данных о пользовании населения культурой, доступности информации и образования.
Особое внимание в диссертации уделяется новой роли педагогики в демократизации библиотеки. Существенно укрепляется педагогическая составляющая деятельности в связи с развитием помощи категориям населения, нуждающимся в библиотечной поддержке (инвалиды, хронические больные, пожилые люди и др).
Осуществлён теоретический анализ проблемы развития библиотечной профессии в педагогической литературе, выявивший продуктивность опоры на системно-деятельностный подход, на современную концепцию социализации и профессионализации личности и её интегрированности в общество.
Детально обосновано применительно к проблеме развития библиотечной профессии её рассмотрение в системе умственного труда и в классе деятельности по типу „человек-человек”. Роль библиотечной профессии в демократизации и гуманизации общества, расширение компетенции библиотекарей в условиях информатизации анализируются в контексте гарантированного Конституцией Украины права на свободный доступ граждан к культуре и информации.
Выявлены стратегические направления укрепления коммуникативно-педагогических оснований библиотечной профессии: расширение применения диалогических методов в обслуживании читателей и пользователей; профессиональный рост библиотечного персонала в процессе управления изменениями; повышение значения специального образования как коммуникативной системы, способствующей консолидации библиотекарей и составляющей базу непрерывного образования.
В диссертации получены новые библиотековедческие результаты: традиционная проблематика и методики дополнены данными педагогики о диалоговом мышлении библиотекарей, метакогнитивности, личностной ориентированности в общении с читателями и других профессиональных чертах, развивающихся в новых условиях; социологической теории трансформаций – о механизме изменений библиотеки и библиотечной профессии на стабильной основе с постепенным включением новых элементов.
Библиотечная профессия рассмотрена как массовая гуманитарная профессия умственного труда, функционирующая в двух основных технологиях (бумажной и электронной) для обеспечения доступа к информации, удовлетворения, развития, изучения потребностей, интересов, запросов пользователей, привлечения новых читателей. Обобщены данные об особенностях труда и профессионализации бибилиотекарей в условиях освоения новых технологий, носителей информации, правил. Получены обоснованные выводы о расширении компетенции библиотечной профессии, то есть её полномочий в условиях демократизации общества и информатизации библиотеки.
Концепция развития библиотечной профессии в обозримом будущем, сложившаяся в итоге исследования, включает обоснование содержательных компонентов, обусловленных её предназначением в обществе, а также стратегические направления развития, связанные с изменениями общества и технологий. Показано влияние на библиотечно-информационную деятельность, профессиональное сознание и специальное образование библиотекарей телекоммуникационных, компьютерных, цифровых, медиа-вариантов организации информационного пространства. Рассмотрены мотивационные компоненты деятельности библиотекарей, связанные с гуманитарной направленностью их деятельности; содействием развитию читателей; а также с оценкой обществом значения библиотечной профессии. Ключевые слова „библиотечная профессия”, „библиотекарь”, „управление изменениями в библиотеке”, „личностно ориентированный подход к пользователям”, „человеко-центрическая направленность библиотечной профессии”.
 
ANNOTATION
 
Konyukova Irina Y.
The development of the librarian's profession in Ukraine: modern concepts and directions.
The manuscript.
Thesis on competing a scientific degree of the candidate of pedagogical sciences by speciality 07. 00. 08 – Book Science, Library Science, Bibliography Science. Kyiv National University of Culture and Arts, Ministry of Culture and Arts of Ukraine. – Kyiv, 2002.
The process of librarian's profession development in its modern concepts and strategic directions has been investigated in the dissertation, especially in terms of interaction between librarian and reader while providing services, and also when managing the current library changes.
The theoretical analysis of the problem dynamic in pedagogical literature has been done, which proved the priority of the system-and-activity approach, modern concept of individual socialization and professionalism and his integrity to the society.
The consideration of the librarian's profession development within the system of mental labour and „man – to – man” activity has been grounded in details. The role of the librarian's profession within the democratization and humanization of the society, librarians' competence expansion under conditions of informatization, have been analyzed in the context of equal and free access of all the citizens to the sources of culture and information.
On the basis of content-analysis and synthesis of expert evaluation data, the strategic directions of strengthening communicative-pedagogic basics of the librarian's profession have been determined; the spreading of dialogue methods application in readers and users service; professional mastering of libraries staff while managing the changes in the libraries; growth in importance of continuous education as communicative labour system and librarian's professionalism.
The conceptual model of librarian's profession development has been worked out, it includes substantial components which pre-determine its destination in the society, and also strategic directions for development, connected with current changes in the society and technologies. The influence of tele-communicative, computer, digital media-variants of shaping the informative sphere onto the librarian-informative activity, professional consciousness and special training have been traced.
The incentives for the librarian's activity, connected with the humanitarian trend, readers development assistance, and society's estimation of librarian's profession importance have been examined.
Key words: librarian's profession, librarian, managing the changes in a library.
Фото Капча