Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток навичок іншомовного говоріння через створення ситуацій мовного спілкування

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 

викладача полягає не лише у розробленні навчального курсу загалом, але і в належному плануванні занять з акцентом на зменшення часу мовлення викладача (ТТТ – Teacher Talking Time), натомість збільшення часу мовлення студентів (STT – Student Talking Time).

Наприклад, для зняття фактора загальмованості / невпевненості студентів слід використовувати роботу в малих групах. Це збільшує частку висловлювання за певний відрізок часу і знижує гальмування студента, якому складно говорити перед усією групою. Звичайно, при роботі в групах викладачу важко простежити за правильністю висловлювань кожного студента, і, як наслідок, не всі вони правильні, однак при цьому та частка часу, яка відводиться на позитивну, корисну практику говоріння, є набагато більшою, ніж якщо б це завдання виконувалося кожним студентом перед всією групою. Рівень мови, необхідний для дискусії, може бути нижче, ніж при виконанні інших мовних завдань в тій же групі. Учасники повинні легко згадувати слова, щоб швидко розмовляти з мінімальним коливанням. Тому бажано перед початком дискусії повторити слова та виконати серію вправ на мовні структури (граматичні, лексичні, фонетичні), які знадобляться студенту в даній дискусії [2].
На сьогодні існує досить велика кількість розроблених фахівцями з усього світу завдань, наближених за своїм змістом до реальних комунікативних дій і спрямованих на розвиток і вдосконалення навичок і вмінь усного мовлення. Вчені і лінгвісти виділяють такі основні види мовленнєвої діяльності, що стимулюють говоріння студентів:
Дискусія (group discussion). Цей вид діяльності сприяє швидкому прийняттю рішення і розвитку критичного мислення. В процесі навчання дискусія може бути організована у різний спосіб і повинна бути спрямована на обмін думками, вираження ставлення студентів щодо прочитаного і почутого матеріалу, спільний пошук рішень проблемних питань тощо. З метою організації дискусії формуються групи з 3 – 5 осіб, яким надаються спірні теми для обговорення. При цьому важливо, щоб кожен учасник групи мав можливість висловитися.
Важливою характеристикою дискусії є аргументованість висловлювань. З метою спрямування накопичених студентами знань в потрібне русло і чіткого формулювання ними своєї позиції, викладач може скористатися інтерактивним прийомом ПОПС-формула (PRES-formula – Position-Reason- Explanation-Example-Summary), запропонованим професором права Дейвідом Маккойд-Мейсоном з ПАР. Головна цінність даного технологічного прийому полягає в тому, що з його допомогою студенти можуть активізувати свій розумовий потенціал, а також формулювати особисту думку в чіткій і стислій формі, давати лаконічні і місткі відповіді, висловлювати власну точку зору з того чи іншого питання, ситуації, проблеми в рамках вивчених тем.
Для цього їм потрібно охопити чотири елементи:
П – позиція (в чому полягає точка зору) – я вважаю, що... ;
О – обґрунтування (доказ на підтримку позиції) -... тому, що... ;
П – приклад (факти, що ілюструють довід) -... наприклад... ;
С – судження (висновок) -... тому... [3]
Рольові ігри (role play). Студенти мають можливість представляти себе в різних соціальних контекстах і грати різні соціальні ролі.
За загальною моделлю, ситуативно-рольова гра проходить у чотири етапи, а саме:
Орієнтація – відбувається визначення теми, опис правил та ходу гри (тренування навичок говоріння та аудіювання).
Підготовка до проведення – презентується сценарій, формулюються завдання та відбувається розподіл ролей.
Проведення гри – студенти отримують картки з ролями, шукають додаткову інформацію, створюють діалоги та презентують їх. Граючи певну роль, студенти почуваються вільно та спілкуються у змодельованій ситуації, наближеній до реальної, за рахунок чого вдосконалюються їхні мовні та мовленнєві навички.
Обговорення гри – відбувається дискусія студентів і педагога (аналізуються помилки і труднощі, що виникли у процесі її проведення), що сприяє розвитку інтегрованих вмінь говоріння та аудіювання [4].
Імітаційні моделі. Імітаційні моделі по своїй суті є більш складною і продуманою формою рольових ігор. З метою надання більшої реалістичності тій чи іншій ситуації при навчанні використовуються різні предмети та допоміжні матеріали.
Інформаційні прогалини (information-gap activities). Студенти працюють в парах. Вони отримують ту чи іншу інформацію, якою обмінюються між собою. У процесі обміну інформацією повинні вирішуватися певні проблеми, або здійснюватися збір інформації. Кожен з учасників діалогу однаково важливий, тому тільки спільно учасники зможуть максимально точно і повно відтворити надану їм інформацію.
Мозковий штурм. Даний вид діяльності передбачає навчання продукування ідей на задану тему за обмежений період часу. Мозковий штурм може застосовуватися як для індивідуальної, так і для групової роботи.
Завдання на ранжування інформації (ranking activities) передбачає розподіл отриманої інформації відповідно до визначених критеріїв. Наприклад, студентам пропонується список прикметників, що описують риси характеру людини. У групах їм потрібно вибрати три найголовніші (на їх погляд) прикметника, що
Фото Капча