Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 
Котик Любов Євстахіївна
 
УДК 339. 92 (477)
 
РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
 
Спеціальність 08. 06. 02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
ЛЬВІВ – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Бойко Євген Іванович, Інститут регіональних досліджень НАН України, завідувач відділу. 
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор  Андрушків Богдан Миколайович,  Тернопільська облдержадміністрація, заступник голови  кандидат економічних наук, доцент  Мних Ольга Богданівна, Державний університет “Львівська  політехніка”, доцент кафедри.
Провідна установа: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, кафедра міжнародної економіки, Міністерство освіти України, м. Чернівці. 
Захист дисертації відбудеться “25“ лютого 2000 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35. 154. 01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4. 
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4. 
Автореферат розісланий “ 18 “ січня 2000р. 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Одним з найважливіших напрямків підвищення ефективності виробництва та економіки України є розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур. До цього слід додати, що формування ефективного експортного потенціалу промислового виробництва, його оптимальної структури створює сприятливі умови для виходу економіки з кризового стану. Формування зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій в умовах переходу до ринкових відносин відносять до малорозроблених проблем вітчизняної економічної науки. Зокрема, потребують посиленої уваги проблеми організації випуску конкурентоспроможної продукції, формування організаційних структур зовнішньоекономічної діяльності підприємств, методи оцінки ефективності експортного виробництва та інші. Особливо важливе значення набуває дослідження вказаних проблем з позицій розвитку таких визначальних процесів як становлення різноманітних форм власності, докорінна зміна економічних відносин з врахуванням тенденцій сучасного виробництва. Таким чином, очевидна потреба нового осмислення суті, ролі, ефективності зовнішньоекономічної діяльності і розробки проблемних питань її ефективної організації та підвищення результативності. 
В умовах структурної модернізації української економіки, нагальних потреб адаптації національного господарства до вимог світового ринку першочерговими стають завдання підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур. 
Зовнішньоекономічна діяльність, яка охоплює всі види господарської діяльності, що пов‘язані з участю країни в міжнародному поділі праці, є невід‘ємною частиною всієї господарської діяльності людини. 
Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дисертаційного дослідження пов‘язаний з тематикою робіт Інституту регіональних досліджень: “Дослідження напрямків і розробка методів регулювання структурної перебудови промисловості”, № державної реєстрації 0195V010984, “Дослідження проблем інвестування структурних реформувань промисловості регіонів”, № державної реєстрації 01970012075. 
Мета та основні завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка механізму здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур, які б створили можливість нарощувати експортний потенціал і ефективно використовувати надходження від експорту та інвестицій, а також розробка основних напрямків підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. 
Досягнення мети зумовило необхідність визначення та розв‘язання наступних завдань: 
розкрити стан зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій у перехідний період і можливості підвищення її ефективності; 
визначення ролі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур; 
визначення впливу формування ринкових відносин на зовнішньоекономічну діяльность підприємств. 
визначити проблеми формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур; 
обгрунтування шляхів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур; 
обгрунтування факторів підвищення конкурентоспроможності підприємницьких структур на світових ринках; 
Предметом дослідження є зовнішньоекономічна діяльність підприємницьких структур та проблеми, форми і шляхи підвищення її ефективності. Об‘єкт дослідження – підприємницькі структури Львівщини. 
Методологічну і методичну основи досліджень становлять сучасні теорії ринкової економіки, системний підхід, публікації вітчизняних та зарубіжних вчених з питань управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємницьких структур. 
В роботі використані законодавчі акти та закони України з питань зовнішньоекономічної діяльності, підприємництва, господарських товариств, режиму іноземного інвестування. 
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній: 
1.1 Поглиблено науково-методичні положення щодо розвитку зовнішньоекономічної стратегії підприємницьких структур, яка передбачає нарощування виробництва конкурентоспроможної експортної продукції та пошук для неї ніші на світових ринках; на основі загальної ринкової стратегії компанії визначається цінова стратегія фірми на зовнішньому ринку, стратегія міжнародного маркетингу, умови страхування зовнішньоекономічного ризику та транспортування товарів; 
1.2 Обгрунтовано основні напрямки підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур, які зводяться до комплексних заходів в розрізі трьох рівнів: державного, регіонального і підприємницького; 
1.3 Запропоновано шляхи покращення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур у рамках чітко виробленої послідовної стратегії, яка базується на органічному поєднанні загальносвітових закономірностей із національною специфікою, врахуванням стартових умов трансформаційного процесу в Україні, а саме, стабілізація податкової політики, цінова структурна реформа, визначення пріоритетів експортної політики, активізація інвестиційної політики; 
1.4 Визначені показники валютної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур у перехідний період економіки, які обраховуються шляхом співставлення рівнів цін на внутрішньому і зовнішньому ринках із врахуванням коефіцієнту інфляції. Розрахунок показників дозволяє побудувати шкалу відносної ефективності, в якій товари розміщаються у відповідному порядку. Така шкала дає необхідний матеріал
Фото Капча