Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ризики зовнішньоекономічної діяльності та методи їх зниження

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Актуальність теми. В умовах переходу україни до ринкових відносин нового змісту набуває зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД). Перш за все вона стимулює структурну перебудову в економіці та сприяє входженню її в світове господарство. Під час проведення зовнішньоекономічної операції здійснюється складний процес руху значної маси грошових коштів, товарних, матеріальних засобів, обіг юридичних документів й інформаційних потоків. Ефективне функціонування зовнішньоекономічної діяльності залежить від багатьох факторів, серед яких чільне місце займає вміння українського агента враховувати ризик, яким обтяжена ЗЕД.
Проведення трансформаційних економічних перетворень, інтеграція України у світову економічну систему, вихід на міжнародні фінансові ринки обтяжені високим ступенем невизначеності, конфліктності та зумовленим ними ризиком. У процесі здійснення ЗЕД суб'єкти економічної діяльності зіштовхуються з конкуренцією, неспівпаданням інтересів контрагентів, асиметрією інформації, що також породжують ризик.
Проблема урахування ризику в зовнішньоекономічній діяльності є актуальною для України як для країни з перехідною економікою, що характеризується нестабільністю економічного та політичного середовища, нестачею або недостовірністю статистичної інформації, прискореною трансформацією соціально-економічних процесів тощо.
Мета і задачі. Метою наукової роботи є дослідження ризиків зовнішньоекономічної діяльності та методи їх зниження.
Для реалізації зазначеної мети в роботі поставлені та розв’язуються такі завдання:
– Вивчення видів ризику ЗЕД;
– Джерела виникнення ризиків ЗЕД;
– Аналіз ризиків ЗЕД;
– Дослідження ризиків ЗЕД;
– Методи зниження ридиків ЗЕД.
Об’єктом роботи є зовнішньоекономічні ризики експортно-імпортних операцій підприємства.
Предметом роботи є управління ризиком ЗЕД та методи його зниження.
 
1. Ризики та їх види у зед
 
1.1 Ризики у зовнішньоекономічній діяльності
 
Здійснення ЗЕД пов'язане з необхідністю приймання ризикованих рішень, тобто таких які не гарантують повне виконання цілей ЗЕД. Під ризиками у ЗЕД розуміють:
Ризик – це загроза втрат ресурсів, додаткових витрат, недоотримання прибутку суб'єктами ЗЕД[5, 98c. ].
Ризик – це непередбачуваність зовнішньоекономічної операції[7, 53c. ].
Ризик – це неповна відомість про ефективність операцій, які плануються та проводяться в процесі здійснення ЗЕД.
В світовій практиці врахування ризиків в ЗЕД має дуже важливе значення, оскільки майже 40% комерційних операцій закінчуються невдачею через недостатнє врахування та управління ризиками.
Загальні причини виникнення ризиків:
Постійна нестабільність економічних процесів в країнах світового співтовариства.
Недостатня поінформованість про економіки країн світу.
3. Відсутність чітких цілей діяльності суб'єкта ЗЕД
4. Наявність комерційної таємниці про діяльність суб'єкта ЗЕД.
Разом із загальними існують конкретні джерела виникнення ризиків в ЗЕД. До них належать:
1. Фінансові умови ризиків ЗЕД.
2. Економічні фактори, які обумовлюють ризикі ЗЕД.
3. Ризики, пов'язані з управлінням ЗЕД.
Політичні фактори ризиків в ЗЕД.
5. Фактори ризику, пов’язані з організм цією ЗЕД.
6. Фактори ризику, що впливають на ушкодження матеріальних цінностей.
7. Стихійні лиха як джерело ризику в ЗЕД.
8. Екологічні умови як джерело ризику в ЗЕД.
9. Соціальні чинники ризиків у ЗЕД[4, 115-134c. ].
Умови виникнення ризику – це ситуація ризику, появі якого завжди супроводжують три взаємозалежних умови: наявність невизначеності, вибір альтернатив, можливість оцінки ймовірності здійснення обираних результатів. На рівень ризику впливають багато факторів:
– обсяги фінансово-господарської діяльності;
– професійна підготовка фахівців підприємства;
– стиль керівництва й кваліфікація персоналу;
– загальний концептуальний підхід до діяльності в умовах зміни в нормативно- правовій системі;
– розмаїтість видів діяльності підприємства;
– ступінь комп'ютеризації діяльності;
– надійність системи внутрішнього контролю;
– частота зміни керівництва й особисті характеристики керівників;
– число нестандартних для даної фірми операцій, ділове оточення.
Причини виникнення ризиків різноманітні. Вони можуть бути наступними:
- По можливості передбачення – передбачувані й непередбачені.
- Навмисність створення ситуації ризику (злочину, службові помилки й т. п.).
- Із причин виникнення.
- По місцю виявлення.
- За часом виявлення.
- По центрах відповідальності.
- По винуватцях виникнення.
- По можливості страхування.
- По тривалості дії.
- По методах виявлення.
- По способах мінімізації наслідків.
- По етапах виробничого циклу.
- По етапах технологічного процесу.
- По виробничих умовах.
- По етапах життєвого циклу продукції, виробленої підприємством.
- За місцем перебування продукції.
- По етапах життєвого циклу продукції, реалізованої підприємством.
- По видах продукції (по номенклатурі, асортиментам).
- По типі організації виробництва.
- За рівнем цін на вироблену продукцію.
- По тривалості й умовам зберігання продукції на підприємстві.
- По тривалості й умовам зберігання запасів сировини на підприємстві.
- По споживачі продукції.
- По каналах збуту й т. д[23].
Ефективність організації керування ризиком багато в чому визначається класифікацією ризику. Під класифікацією ризику варто розуміти розподіл ризику на конкретні групи по певних ознаках для досягнення поставлених цілей[2, 168c. ].
 
1.2 Види ризиків у зовнішньоекономічній діяльності
 
На сьогодні 80% суб’єктів господарської діяльності в країнах світового співтовариства здійснюють зовнішньо економічної операції. Ця діяльність пов'язана з великою
Фото Капча