Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Селекція і елементи насінництва скоростиглих сортів перцю солодкого в лівобережному лісостепу України

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМ. В. Я. ЮР'ЄВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
 
Куракса Ніна Петрівна
 
УДК 635. 342. 631. 527
 
Селекція і елементи насінництва скоростиглих сортів перцю солодкого в лівобережному лісостепу України
 
06. 01. 05 – селекція і насінництво
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті овочівництва і баштанництва УААН.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент УААН Кравченко Владислав Андрійович, Агрокомбінат Пуща -Водиця, Київ Директор НД і навчального центру закритого грунту.
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії ім. В. Я. Юр'єва Манзюк Віталій Тимофійович, головний науковий співробітник відділу селекції, генетики і біотехнології ячменю Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН кандидат сільськогосподарських наук, професор проскурнін микола васильович, Харківський державний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва Провідна установа: Інститут картоплярства, УААН, смт. Немішаєве Київської області
Захист відбудеться 26. 02. 2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 366. 01 в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН, 61060, м. Харків, проспект Московський, 142, тел. 92-23-78
 
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Зі збільшенням попиту населення на перець солодкий як цінний вітамінний продукт, ареал його вирощування поширився в більш північні регіони України, які є зоною ризикованого одержання біологічно стиглих плодів і кондиційного насіння. Одним із актуальних і можливих шляхів вирішення цієї проблеми є створення скоростиглих сортів та гібридів з високою продуктивністю, здатних при відносно низьких плюсових температурах не тільки не скидати генеративні органи, а й навпаки, продовжувати ріст і розвиток. В досягненні мети важлива роль належить добору вихідних адаптивних форм, які мають високу комбінаційну здатність за ознаками скоростиглості та продуктивності, і в розробці ефективних методів селекції та насінництва нових сортів і гібридів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана робота є складовою частиною наукових досліджень лабораторії селекції пасльонових культур Інституту овочівництва і баштанництва УААН, за темою 01610301 «Створити скоростиглі врожайні холодостійкі сорти перцю солодкого з урожайністю 300 ц/га, придатні для індустріальної технології вирощування в зоні Лісостепу України» (№ державної реєстрації – 018601. 35551).
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було розширити генетичні та біологічні можливості генофонду перцю солодкого і на основі ефективних методів селекції та насінництва створити скоростиглі продуктивні сорти і гібриди F1 з високим адаптивним потенціалом.
При цьому необхідно вирішити ряд завдань:
- виявити оптимальні умови проходження основних фаз вегетаційного періоду у сортів і встановити параметри мінливості господарсько-цінних ознак;
- встановити генетичні і екологічні особливості колекційних зразків перцю солодкого і виділити для селекції джерела скоростиглості;
- розробити методи селекції сортів і гібридів перцю солодкого на скоростиглість та високу продуктивність;
- визначити ефективні способи вирощування насіння перцю солодкого в умовах дефіциту тепла;
- створити скоростиглі високопродуктивні сорти і гібриди F1 перцю солодкого для Лісостепу України.
Об'єкт дослідження: селекція скоростиглих сортів перцю солодкого.
Предмет дослідження: селекційний матеріал перцю солодкого різних груп стиглості і походження.
Методи дослідження. Польові і лабораторні. Польові дослідження виконували згідно вимогам методик проведення селекційних робіт. У польових дослідженнях застосовували метод гібридизації в поєднанні з добором на протязі всього селекційного процесу; у насінництві – індивідуальний, масовий та родинний добори.
Лабораторні дослідження виконували згідно методик визначення показників якості насіння та плодів.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні для зони Лісостепу створено селекційний матеріал перцю солодкого, здатний давати гарантований урожай біологічно стиглих плодів і насіння в умовах дефіциту тепла. Вивчено реакцію сортів перцю солодкого на умови вирощування і визначено джерела скоростиглості та продуктивності. Визначено принципи і методи добору вихідного матеріалу для одержання скоростиглих, продуктивних сортів і гібридів F1. Одержано нові перспективні лінії, які є цінними джерелами для селекції на скоростиглість і продуктивність.
Практичне значення одержаних результатів. Удосконалено методи добору при селекції на скоростиглість і продуктивність. Отримано селекційний матеріал з ознаками скоростиглості та високої здатності до адаптації. Визначено мінімальний вік розсади перцю солодкого для одержання в умовах Лісостепу біологічно стиглих плодів і кондиційного насіння. Вперше створено сорти, рекомендовані для вирощування в зонах України: Полтавський, Голубок, Надія і Снігур, зареєстровані в Реєстрі сортів рослин України; Світлячок – признано перспективним.
Особистий внесок здобувача. Особисто автором здійснено огляд літератури за темою дисертаційної роботи, проведення польових і лабораторних досліджень, обліків та спостережень, проведено математичний аналіз дослідних даних, перевірка, впровадження та передача нових сортів до ДСВ.
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були представлені на розширеному засіданні методичної комісії відділу селекції ІОБ УААН, обговорені на науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження І. М. Крайового (Борова, 14-15 березня 1999), міжнародній науковій конференції «Селекція овочевих і баштанних культур на гетерозис» (Харків, 1996).
Публікації. Результати досліджень опубліковано в 12 наукових роботах, з яких 6 статей в наукових збірниках, 3 тези
Фото Капча