Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи підвищення самостійності та творчої активності учнів під час роботи над творчим переказом

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Запитання 1
 
Охарактеризувати шляхи підвищення самостійності та творчої активності учнів під час роботи над творчим переказом
 
Творчі перекази передбачають не тільки передачу змісту прочитаного тексту, а й дописування можливого кінця чи початку, які вчитель пропускає при читанні, введення додаткових епізодів або опису осіб, предметів, явищ тощо. Під час проведення творчих переказів можна запропонувати завдання:
–дати оцінку подіям;
–висловити своє ставлення до вчинків людей;
–розповісти, що найбільше сподобалося у творі й чому.
Творчі перекази активізують власні спостереження учнів, їхній життєвий досвід, знання, одержані з книг. Цей переказ сприяє розвитку розумової активності; готує учнів до самостійної роботи, спонукає до усвідомленішої передачі змісту тексту, яка збагачується власною творчістю.
Творчі перекази найближче стоять до творів і значно сприяють розвиткові розумової активності учнів, самостійності виконання завдань, свідомому підходові до розв'язання їх.
Найчастіше при творчому переказі даються такі завдання:
1.Переказати текст, змінивши особу. Якщо в тексті розповідь ведеться від першої особи, пропонується передати її від третьої, ставлячи розповідачем одну з дійових осіб.
2.Написати переказ тексту, змінюючи послідовність передачі окремих епізодів (наприклад, поставити на початок найцікавіший епізод).
3.Поширити текст оповідання, доповнюючи початок і вводячи новий епізод, додаючи своє закінчення.
4.Замінити одні синтаксичні конструкції іншими. Якщо в тексті є пряма мова, пропонується написати переказ цього тексту з перетворенням прямої мови на непряму.
5.Замінити певні слова і словосполучення синонімічними.
6.Ввести в текст ті чи інші порівняння, метафори, епітети, прислів'я, крилаті вирази, цитати.
7.Змінити літературно-художню форму тексту. Для такого переказу береться сюжетний вірш або байка і пропонується викласти зміст у прозовій формі.
8.Переказати зміст тексту, перенісши події в іншу епоху, відповідно змінивши розвиток сюжету, дійові особи.
9.Переказати оповідання з висловленням своїх міркувань, критичної оцінки до змальованого в тексті тощо.
На основі аналізу різних класифікацій методів навчання можна визначити основні методи роботи над творчими переказами:
метод усного викладу матеріалу вчителем;
метод бесіди;
метод спостереження учнів над мовою;
метод проблемного викладу матеріалу;
метод стилістичного аналізу тексту;
метод типологічного аналізу тексту;
метод роботи з підручником;
метод вправ і завдань;
метод смислового бачення;
метод символічного бачення;
метод евристичних запитань;
метод порівняння;
метод прогнозування тощо.
Інтерактивні методи навчання дають змогу формулювати власну думку, правильно її висловлювати, додавати свою точку зору, аргументувати й дискутувати; учитися слухати і розуміти; формувати навички самостійної роботи, виконання творчих робіт тощо.
Інтерактивне навчання передбачає використання на уроках української мови ігрових завдань (лінгвістичне лото), діалогів, редагування висловлювань, аналіз текстів, словникову роботу, тестові завдання, застосування дидактичного матеріалу (специфічні картки з різними завданнями і вправами), наочності (таблиці), технічних засобів навчання (телевізор, комп’ютер).
Основними прийомами в роботі над творчими переказами є: аналіз, синтез, порівняння, конкретизація, узагальнення тощо.
У процесі роботи над формуванням комунікативних умінь склалися прийоми роботи над текстом: добір заголовку до тексту; членування тексту; складання плану; визначення основної думки тексту; відповіді на запитання щодо змісту тексту (розуміння); побудова тексту певного стилю; відтворення деформованого тексту; композиційне оформлення текстів різних типів мовлення тощо.
На підвищення ефективності кожного з методів і прийомів навчання впливає використання таких засобів навчання: дидактичний матеріал; наочність; технічні засоби навчання.
Отже, розвиткові комунікативної компетенції школярів, формуванню необхідних мовленнєвих умінь і навичок у процесі роботи над творчими переказами сприяє науково-обгрунтований відбір принципів, методів, прийомів і засобів навчання, що визначається навчально-виховними завданнями, можливостями учнів.
У процесі роботи над творчими переказами часто недостатня увага приділяється комунікативно-діяльнісному, функціонально-стилістичному і соціокультурному підходам, внутрішньопредметним і міжпредметним зв’язкам (зв’язні тексти для роботи на уроках української мови мають добиратися з підручників українознавства, історії, географії, біології тощо), стилістичному і типологічному аналізам (що не сприяє підвищенню комунікативних умінь і навичок учнів), не враховується взаємозв’язок і взаємодія всіх тих факторів, які впливають на розвиток умінь аналізувати текст. У практичній частині занять мало приділяється уваги формуванню вмінь сприймати, розуміти й адекватно відтворювати інформацію. Систематична робота над текстом стає невід’ємною складовою шкільного навчання української мови. Однак не всі учні справляються із самостійним його конструюванням. Це свідчить про те, що робота над змістом і логічною стороною тексту є недостатньою, невичерпні потенційні можливості тексту використовуються поки що незадовільно.
У чинній програмі з української мови закладена певна система роботи над переказами, проте шкільна практика потребує створення методики, якою буде передбачено розосереджену підготовку до творчих переказів, врахування функціонально-стилістичного, комунікативно-діяльнісного, соціокультурного підходів у навчанні, внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, особливостей різних видів переказів, інтерактивних методів і прийомів навчання, вікових можливостей учнів тощо.
Основними прийомами підвищення самостійності та творчої активності учнів під час роботи над творчим переказом є
–дотримання принципу наступності і перспективності в роботі над переказами;
–опора системи роботи над переказами на тексти різних типів і стилів мовлення, враховуючи загальнодидактичні і лінгвометодичні принципи, а також вікові особливості учнів;
–поглиблення і систематизація знань про види переказів, типи і стилі мовлення, усвідомлення учнями різниці між ними;
–підпорядкування всієї системи роботи над переказами меті активного користування
Фото Капча