Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Шляхи розвитку складського господарства підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ
2. ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ
3. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «КОМПЛЕКС»
4. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «КОМПЛЕКС»
5. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «КОМПЛЕКС»
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
В умовах глобалізації міжнародної економіки конкуренція посилюється практично в усьому світі. З розвитком ринкових відносин в Україні вітчизняним підприємствам доводиться витримувати жорстку конкуренцію як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Умовою безперервного перебігу виробничих процесів на будь-якому підприємстві є створення певних запасів сировини, матеріалів, палива, комплектувальних виробів, а також міжцехових і внутрішньоцехових запасів напівфабрикатів власного виготовлення. Усі ці запаси зберігаються на різних складах підприємства.
Управління й організація діяльністю підприємств у сучасних умовах не можуть відбуватися без використання логістичного підходу. У цьому контексті визначення місця логістичних систем в управлінні вітчизняних підприємств з метою ефективної й раціональної організації матеріальних та інформаційних потоків є вельми актуальним. У сучасних умовах дуже важливим є вивчення ринку постачання ресурсів, контроль матеріалів і готових виробів, удосконалення систем матеріально-технічного й інформаційного забезпечення підприємств на основі логістичного підходу. Незважаючи на велику кількість досліджень і публікацій щодо формування і використання логістичних систем в управлінні підприємством, питання їх використання все ще залишаються дискусійними. Ця проблема знайшла висвітлення у працях таких науковців, як Г. А. Семенов, М. Г. Гиря [3], С. А. Баркалов, В. Н. Бурков, П. Н. Курочка, Н. Н. Образцов [1], В. О. Шипуліна, Т. П. Прошина [5], А. М. Гаджинський [2], Д. Уотерс [4] та ін.
Мета написання курсової роботи дослідити шляхи розвитку складського господарства на підприємстві.
Відповідно до мети необхідно вирішити наступні завдання:
розглянути специфіку організації складського господарства в ринкових умовах;
виявити завдання розвитку складського господарства;
провести аналіз господарської діяльності ТОВ «Комплекс»;
оцінити ефективність управління складського господарства на підприємстві;
описати напрямки удосконалення складського господарства ТОВ «Комплекс».
Об'єкт дослідження – складське господарство.
Предмет дослідження економічні процеси, що виникають при керуванні складським господарством ТОВ «Комплекс».
Курсова робота складається з вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
 
1. СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ
 
Складське господарство – система складів, обладнання, технологічних транспортних мереж та засобів, людських та інших ресурсів, які задіяні в процесі переробки та зберігання запасів.
Складське господарство торгівлі складає частину матеріально-технічної бази суспільства, де склади мають велике народногосподарське значення і відіграють важливу роль у розв'язанні проблеми раціоналізації товаропросування.
Сучасний склад – це складна технічна споруда, яка складається з численних взаємопов'язаних елементів, має визначну структуру та виконує ряд функцій щодо перетворення матеріальних потоків, а також накопичення, переробку і розподіл вантажів між споживачами [21, c. 128].
Впровадження на складах збірних стелажів і різнотипної вантажної техніки на початку 90-х років стало подією для початку розвитку у нашій країні внутрішньої логістики складування. Ріст вимог до ефективності складських операцій та економічна криза 1998 року вимагала системного підходу до вирішення проблем складу.
Можна стверджувати, що склад є складною системою та одночасно елементом логістичного ланцюга, який формує основні вимоги до неї, встановлює мету і критерії її оптимального функціонування.
Однак, використання складу у логістиці необхідне лише тоді коли є можливість покращити загальні показники логістичного процесу, тобто створення умов для оптимізації матеріального потоку.
Головними логістичними задачами складської системи на думку авторів Григорьєва М. Н., Дольова А. П., Уварові С. А. є наступні [11, с. 83]:
раціональне планування складу;
ефективне використання складської площі при розстановці обладнання;
використання універсального обладнання;
мінімізація маршрутів внутрішнього перевезення товарів;
використання централізованої доставки;
максимальне використання можливостей інформаційних систем [11. с. 216].
Погодившись з думкою авторів та виходячи з вищезазначеного, головним призначенням складу необхідно вважати – концентрацію запасів, їх зберігання та забезпечення безперебійного і ритмічного виконання замовлень споживачів.
Поряд з призначенням складу можна розглянути основні його функції:
1. Перетворення виробничого асортименту у торговельний мережі згідно попиту споживачів.
2. Забезпечення відповідної інтенсивності матеріальних потоків.
3. Забезпечення концентрації товарних запасів і їх зберігання.
4. Досягнення синхронності технологічного процесу.
5. Формування партій товарів.
6. Надання комплексу послуг: підготовка товарів до продажу, перевірка кількості і якості, транспортно-експедиційні операції.
Логістичні функції складів реалізуються у процесі здійснення окремих логістичних операцій.
Російські вчені Федько В. П., Бондаренко В. А. логістичний процес складу пропонують ділити на три частини [24, с. 201]:
- операції, які спрямовані на координацію служби закупівлі;
- операції, що безпосередньо пов'язані з переробкою вантажів і оформленням відповідної документації;
- операції, що спрямовані на координацію служби продаж.
Якщо логістичний процес складу дійсно представити у вигляді трьох частин, то основними його завданнями будуть наступні: забезпечення запасами, контроль за постачанням, розвантаження і приймання вантажів, внутрішнє транспортування, складування і зберігання, комплектація замовлень і відвантаження, транспортування і експедиція замовлень, збір і доставка
Фото Капча