Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Соціально-економічні чинники формування інвестиційного потенціалу України на етапі трансформування її економіки

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Кулага Ірина Володимирівна
 
УДК 330. 322
 
Соціально-економічні чинники формування інвестиційного потенціалу України на етапі трансформування її економіки
 
Спеціальність 08. 01. 01 – Економічна теорія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Фукс Анатолій Ервінович, Київський національний економічний університет, професор кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Лагутін Василь Дмитрович, Київський національний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри економічної теорії кандидат економічних наук, доцент Кириленко Володимир Іванович, Київський національний економічний університет, доцент кафедри політичної економії факультетів управління та маркетингу.
Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра теоретичної та прикладної економіки, м. Київ.
Захист відбудеться “ 21 ” листопада 2002 року о 17-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 006. 03 Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги 54/1, ауд. 317.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 201.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. В умовах перехідного періоду вирішення проблеми реального інвестиційного забезпечення процесу економічного зростання на основі використання сучасних методологічних підходів набуває особливої актуальності. Існує тісний зв’язок між рівнем економічного розвитку країни, секторною структурою її економіки та соціальним устроєм, а також загальна для перехідних економік динамічна взаємозалежність між інвестуванням і трансформаційними ринковими процесами: інвестиції є передумовою і водночас наслідком успішного проведення економічних реформ. Тому пріоритетним у трансформаційних процесах є формування національного інвестиційного потенціалу в контексті лібералізації, приватизації, макроекономічної стабілізації з метою розгортання кумулятивних інвестиційних процесів, що передують економічному зростанню.
Актуальність проблеми формування національного інвестиційного потенціалу для виходу української економіки з тривалої кризи та сталого розвитку в майбутньому є непересічною, її розв’язання потребує глибокого і всебічного дослідження теоретичною наукою. Моделювання шляхів подальшого розвитку пов’язано з формуванням уявлення про закономірності, характерні для сучасного трансформаційного етапу; цілі, які стоять перед національною економікою, та той потенціал, що є базою економічних перетворень.
Дослідження інвестиційних можливостей України, визначення ємності інвестиційного ринку, чинників, що впливають на інвестиційний потенціал України все ще є проблемою, яка чекає свого вирішення. Її надзвичайно суттєвий аспект – процес залучення інвестиційних ресурсів до економіки, що знаходиться у перехідній стадії розвитку, тобто у стадії формування раціональної структури виробництва.
Вивчення сутності інвестицій, принципів та закономірностей інвестиційної діяльності, складових та механізму формування національного інвестиційного потенціалу в межах різних економічних шкіл представлені дослідженнями таких вчених як: Л. Альтер, Р. Барр, Дж. Белл, Л. Брентано, К. Бюхер, М. Вебер, Дж. Гелбрейт, В. Зомбарт, Дж. Кейнс, Ч. Кері, К. Кларк, К. Кніс, Ф. Ліст, Р. Лукас, К. Маркс, А. Маршалл, У. Мітчелл, В. Нордхауз, В. Ойкен, Д. Рікардо, В. Рошер, П. Самуельсон, Ж. Сей, А. Сміт, І. Фішер, М. Фрідмен, Е. Хансен, Е. Чемберлін, Г. Шмоллер, Р. Штаммлер та інших вчених носять загальнотеоретичний характер і слугують методологічною основою подальшої розробки даної проблеми.
Різні аспекти інвестиційної діяльності досліджували провідні вчені України та країн СНД: О. Барановський, І. Бланк, О. Болховітінова, З. Борисенко, В. Геєць, М. Герасимчук, Б. Губський, Б. Кваснюк, Я. Кваша, В. Красовський, К. Кривенко, І. Лукінов, Ю. Любимцев, С. Мочерний, Ю. Ніколенко, П. Орлов, Д. Палтерович, Ю. Пахомов, А. Пересада, А. Філіпенко, А. Фукс, А. Чухно, М. Якубовський та ін.
Враховуючи значні досягнення в рівні наукового обгрунтування соціально-економічних чинників формування національного інвестиційного потенціалу, слід однак зазначити відсутність комплексного системного дослідження цих чинників на етапі трансформування економіки. Якщо економічно розвинені країни вже мають чітко налагоджені системні механізми формування національного інвестиційного потенціалу, залучення іноземних інвестицій, то ті, що трансформуються – перебувають в стадії їхнього створення.
Саме тому, враховуючи особливості сучасного трансформаційного періоду, спираючись на основні закономірності, характерні для перехідних економік, нагальною потребою є розробка і втілення науково обгрунтованої та виваженої концепції подальшого вдосконалення механізму формування інвестиційного потенціалу України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів Київського національного економічного університету (тема “Закономірності і особливості формування нової економічної системи в Україні”, номер державної реєстрації 0101V002949). Автором розроблено підрозділ “Державна інвестиційна політика і напрями її вдосконалення”.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розкриття сутності національного інвестиційного потенціалу, аналіз соціально-економічних чинників його формування та визначення ролі у відтворювальному процесі на етапі трансформування вітчизняної економіки.
Для досягнення зазначеної мети необхідно було вирішити такі завдання:
- здійснити теоретико-методологічний аналіз підходів щодо визначення сутності національного інвестиційного потенціалу;
- проаналізувати інвестиційну діяльність в контексті проблеми економічного зростання, зважаючи на трансформаційний характер національної економіки, та сформулювати теоретичну модель національного інвестиційного потенціалу, виходячи з принципу національних пріоритетів;
-
Фото Капча