Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистика зайнятості населення і умови праці

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
17
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Аналіз показників зайнятості населення України у 2007 р. 
  2. Аналіз умов праці зайнятого населення 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ВСТУП

Ситуація на ринку праці є ключем до формування належного рівня життя широких верств населення, забезпечення соціальної злагоди, створення громадянського суспільства і середнього класу. Економічне зростання створює передумови для збільшення зайнятості та доходів населення, підвищення продуктивності праці. Однак об'єктивні причини диспропорцій національного ринку праці, посилені прорахунками законодавчої і виконавчої гілок влади, призвели до цілого ряду проблем. Зокрема нестачі робочих місць та високої частки їх з небезпечними умовами праці, невідповідності якості робочої сили сучасним вимогам виробництва, нераціональності галузевої структури зайнятості, низького рівня оплати праці тощо.

Загальна чисельність економічно активного населення залишається практично незмінною від початку виходу з кризи і становить 22,6 млн. осіб. Однак високий - і постійно зростаючий - ступінь старіння робочої сили (в середньому по Україні кожна шоста економічно активна особа - старше 50 років, а кожна дев'ятнадцята - старше працездатного віку) створює певні перешкоди для нормалізації процесів відтворення робочої сили, зокрема для запровадження новітніх технологій і відповідної перекваліфікації працівників. Особливо гострою є проблема старіння робочої сили в сільській місцевості, що може стати непереборним бар'єром розвитку нових відносин в аграрному секторі.

Якість підготовки робочої сили має першорядне значення саме в період економічного зростання у зв'язку з необхідністю запровадження нових технологій, нових схем організації виробництва. Тому слід позитивно оцінити невпинне зростання питомої ваги осіб з вищою (повною та базовою) освітою у складі робочої сили, яка нині сягає 43% . Однак у розвиткові сучасної системи освіти - передусім вищої - спостерігаються значні диспропорції. Продовжується тенденція випереджаючого збільшення масштабів підготовки економістів та юристів. Натомість всупереч необхідності забезпечення економіки висококваліфікованими фахівцями з інженерних спеціальностей, які зможуть реалізувати інноваційні принципи економічного зростання, що вже відбуваються і вочевидь посиляться у найближчому майбутньому, обсяги випуску таких фахівців практично не змінюються, а їх питома вага у складі випускників скорочується.

Після тривалого скорочення стабілізувалися обсяги підготовки кваліфікованих робітників у системі професійно-технічної освіти. Збільшення обсягів виробництва і надання послуг створює об'єктивні передумови для зростання потреби в кваліфікованих робітниках, а отже нагальною необхідністю стає реформування системи професійно-технічної освіти відповідно до нових вимог до робочої сили.

При обмежених можливостях працевлаштування і низькій заробітній платі близько 2 млн. економічно активних громадян України - передусім у віці 20-49 років - працюють за кордоном. Однак після тривалого періоду скорочення з 2002 р. почала збільшуватись чисельність працюючих і в Україні, хоча випереджаючими темпами збільшується зайнятість осіб до 20 років і старше працездатного віку, що віддзеркалює зростання попиту на робочу силу низької кваліфікації. Швидкість реакції українського ринку праці на зростання ВВП істотно відрізняє його від інших країн з перехідною економікою, де стале збільшення попиту на робочу силу розпочиналося тільки через кілька років від початку економічного піднесення. Економічне зростання припинило процес перетоку робочої сили із сектора найманої праці до сектора самостійної зайнятості, однак темпи зростання чисельності самозайнятих все ще значно вищі.

Світовий досвід яскраво демонструє, що самозайнятість є привабливим для населення видом діяльності переважно під час економічної кризи. З її подоланням більшість стає або найманими працівниками, або підприємцями. Однак в Україні повернення зайнятих у цьому сегменті до найманої праці є вельми проблематичним навіть за умов створення необхідної кількості робочих місць через те, що середні доходи самозайнятого населення істотно перевищують доходи інших категорій зайнятих.

1. Аналіз показників зайнятості населення України у 2007 р.

Ситуація на ринку праці України характеризується позитивними тенденціями щодо зростання зайнятості та скорочення безробіття.

За матеріалами вибіркових обстежень населення з питань економічної активності, чисельність зайнятого населення віком 15–70 років у середньому за І півріччя 2007 р., порівняно з відповідним періодом минулого року, збільшилась на 91,1 тис. осіб та становила 20,8 млн. осіб. Рівень зайнятості населення віком 15–70 років зріс за означений період в цілому по Україні з 57,9% до 58,5%, а серед населення працездатного віку - з 65,9% до 66,5%. 

За даними Держкомстату, чисельність безробітних скоротилася на 50,7 тис. осіб та становила 1,5 млн. осіб. Рівень безробіття населення віком 15–70 років, розрахований за методологією Міжнародної організації праці, в цілому по Україні у середньому у І півріччя 2007 року становив 6,6% економічно активного населення зазначеного віку, проти 6,8% у І півріччі 2006 року. [12]

Таблиця 1

Попит та пропозиція робочої сили у 2007 році. Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, тис. осіб. Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць та вакантних посад, тис. осіб. Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду), осіб

*за даними Державного комітету статистики України

Протягом січня-вересня 2007 року за сприяння державної служби зайнятості комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 1960,7 тис. громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, серед них 54,9% - жінки, 45,6% - молодь у віці до 35 років.  Протягом січня-вересня 2007 року у банку даних державної служби зайнятості налічувалося 1753,0 тис. вакансій, заявлених від 218,9 тис. роботодавців.

Зростання

Фото Капча