Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Структурно-семантичні особливості англійських фразеологізмів з колоративним компонентом

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
51
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Інколи в системі лінгвістичних наук фразеологія не знаходила для себе місця, найчастіше вона ставилася поряд з лексикологією або входила до її складу. Так зарубіжні автори не виділяють фразеологію як окремий підрозділ і подають її без ретельної класифікації. Виокремлення її як окремої мовної галузі та ґрунтовна розробка основних понять, завдання і змісту даної наукової дисципліни належить саме вітчизняним вченим.
Такі питання, як типологічна, семантична і стилістична класифікація фразеологічних одиниць, ступінь їх стійкості, системні зв’язки у царині сталих сполучень, їх походження тощо, завжди будуть залишатися на передньому плані мовознавчого пошуку.
Лана курсова робота присвячена структурно-семантичним особливостям англійських фразеологізмів з колоративним компонентом. Ця категорія фразеологізмів є досить чисельною і багатогранною, тому потребує додаткових досліджень.
Актуальність даного напряму дослідження визначається тим, що стійкі словосполучення являють собою досить специфічний прошарок будь-якої мови, тому фразеологічний склад мови складає труднощі для засвоєння при опануванні іншої мови. Вживання фразеологізму потребує знання мовних ситуацій і самої форми стійкого словосполучення. Разом з тим фразеологічні одиниці відбивають особливості і оригінальність граматичної і семантичної структури самих сполучень, які разом з іншими мовними засобами складають лексичне багатство і духовну структуру народу.
Об’єктом дослідження виступають англійські фразеологічні з колоративним компонентом.
Предмет дослідження наукової роботи – структурно-семантичні особливості даного типу фразеологічних одиниць.
Мета роботи передбачає дослідження фразеологізмів, до складу яких входить колоративний компонент, зокрема їх структурно-семантичних особливостей.
Для реалізації мети висуваються наступні завдання:
1. Визначити особливості структури і семантики фразеологічних одиниць.
2. Сформулювати поняття компоненту, як складової частини фразеологізму, фразеологічного завдання.
3. Дослідити функції колоративного компоненту в складі фразеологізму.
4. Проаналізувати структурно-семантичні особливості фразеологізмів з колоративним компонентом.
5. Визначити джерела походження даного типу англійських фразеологізмів.
За матеріал дослідження було взято [5] фразеологічну одиницю англійської мови, що містить у собі колоративний компонент.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що здійснюється комплексний аналіз англійських фразеологізмів з колоративним компонентом; встановлено джерела походження ФО, в процесі аналізу робляться висновки і узагальнення щодо внутрішніх мовних і зовнішніх системних зв’язків в області фразеології в цілому.
Практичне значення наукової роботи полягає у можливості використання матеріалів дослідження під час наукових семінарів, конференцій, для написання рефератів, присвячених структурно-статистичним особливостям фразеологізмів із колоративним компонентом.
Структура бакалаврської роботи відповідає змісту дослідницьких завдань, які вирішуються і побудовані у вигляді логічної послідовності. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і списку літератури.
В даній роботі на захист виносяться наступні положення:
1. Оціночне значення реалізується в ФО, якщо використовується в ролі присудка (дієслівного чи іншого).
2. Якщо в складі ФО наявний компонент, який будучи вільним словом мав стилістичне забарвлення, то це забарвлення зберігається в ФО.
3. В більшості ФО виділення смислового центру позбавлене реальних підстав.
 
Розділ І. Структура і семантика фразеологічних зворотів
 
1.1 Перш ніж перейти до безпосереднього аналізу фразеологізмів із колоративним компонентом слід визначити саме поняття фразеологічної одиниці, як явища лінгвістичного порядку
 
У порівнянні з вільним словосполученням стійкі звороти – це, за словами О. Есперсена, – “готові до вжитку формули” [8; 29]. Наприклад: to show the whibe feather (злякатися), the black dog (нудьга), to come out of the blue (звалитися з неба). Структура цих словосполучень складніша, ніж структура вільних фраз.
А. В. Купіл вважає, що фразеологічні одиниці – стійке словосполучення лексем з повністю або частково переосмисленим значенням [8; 34].
Однак у своєму дослідженні ми будемо спиратися на більш детальне визначення В. П. Жукова, який під фразеологізмом вбачає “стійку і відтворювальна рівнорозподілена одиниця мови, яка складається з компонентів, наділена цілісним (або частково цілісним) значенням і сполучається з іншими мовами [8; 31]”. Фразеологізм, за його словами, “починається там, де закінчується семантична реалізація його компонентів”.
Компонент – складова частина фразеологізму, позбавлена основних при знаків слова. Компонент – це деактуалізоване слово (слово деактулізується в основному найчастіше внаслідок метафоричного переосмислення вільних словосполучень).
В цьому зв’язку необхідно підкреслити, що компонент фразеологізму, з одного боку, і слово з фразеологічно зв’язаним значенням, з іншого – якісно інше, невиміряне, мовне утворення. Слово з фразеологічно зв’язаним значенням, подібно до слів вільного вжитку, входить в лексико-семантичну систему мови, вступаючи в парадигматичні зв’язки і відношення з іншими лексичними одиницями.
 
1.2 Структурні особливості ФО
 
Різноманітність граматичної структури, стійкі внутрішні зв’язки компонентів, цілісність значення, семантичні зміни значень слів, що входять до складу фразеологізмів, влучність, експресивність і образність фразеологічних одиниць – усі ці явища потребують дослідження і пояснення. Завдяки наведеним рисам структура фразеологізму не трансформується, як структура звичайного словосполучення. Особливість фразеологізму полягає у тому, що він пояснюється іншими лексичними засобами, поза тими, що входять до його структури.
 
1.2.1 Стійкість фразеологізму
В основу концепції фразеологізму покладено поняття обсягу інваріантності різних аспектів фразеологічного рівня. О. В. Кунін підкреслює такі аспекти структури фразеологізму:
1) стійкість вживання, яка полягає у тому, що фразеологізм – це загальновживане сполучення для даного мовного колективу to bite more than one can chew
Фото Капча