Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Стилістична транспозиція термінологічної лексики в сучасній українській мові (кодифікаційний аспект)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 
ЖИРИК ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
 
УДК 811. 161. 2’: 81’38 + 26 + 373
 
Стилістична транспозиція термінологічної лексики в сучасній українській мові (кодифікаційний аспект)
 
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
 
КИЇВ – 2007
 
Дисертація є рукописом.
Роботу виконано на кафедрі методики викладання української мови і культури мовлення Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор  Струганець Любов Василівна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри методики викладання української мови і культури мовлення.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Стишов Олександр Анатолійович, Київський національний лінгвістичний університет, завідувач кафедри фонетики і граматики слов’янських мов;  кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Симоненко Людмила Олександрівна, Інститут української мови НАН України,  завідувач відділу наукової термінології.
Захист відбудеться “_14 ” листопада 2007 р. о _14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 для захисту докторських (кандидатських) дисертацій Інституту української мови НАН України (01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4).
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні та Інституту української мови НАН України (01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано “_10 ” жовтня 2007 року.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Мова – складна ієрархічна система, існування якої детерміноване перманентною зміною елементів кожного її рівня. Найбільш динамічний щодо кількісних і якісних характеристик лексико-семантичний рівень, одиниці якого зазнають неологізації, архаїзації, семантичної перебудови і стилістичної транспозиції, тобто зміни їхнього стилістичного статусу. 
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття в епіцентрі стилістичної транспозиції перебуває термінологічна лексика. У цей період терміно-логічні одиниці активно переходять зі своєї термінологічної сфери до загальномовного вжитку. Обґрунтування змін стилістичного статусу термінологічної лексики в сучасній українській літературній мові пе-редбачає опрацювання дотичних до окресленої проблеми досліджень українських і зарубіжних мовознавців, у яких висвітлено: 1) сутність загальнолітературної норми (Л. Булаховський, С. Ожегов, Р. Гельгардт, Е. Косеріу, А. Коваль, О. Ахманова, Б. Гавранек, В. Іцкович, В. Руса-нівський, К. Горбачевич, М. Пилинський, З. Франко, С. Єрмоленко, М. Жовтобрюх, В. Вінтер, Ю. Богачов, Л. Струганець); 2) природу термі-нологічної норми та особливості взаємодії термінів і загальновживаних слів (Д. Лотте, О. Реформатський, В. Лейчик, Л. Карпова, В. Даниленко, Т. Канделакі, Л. Кутарьова, Б. Головін, Т. Коготкова, Н. Васильєв, Н. Бойко, Л. Морозова, І. Квітко, В. Журавльов, І. Кочан, А. Д’яков, Т. Кияк, О. Радченко, Т. Михайлова, Н. Цимбал); 3) проблему детерміноло-гізації лексичних одиниць (Л. Капанадзе, Ф. Нікітіна, В. Бабик, Ю. Ко-стенко, Т. Панько, Н. Непийвода, А. Крижанівська, О. Муромцева, Г. Мацюк, Л. Ферм, Л. Симоненко, О. Пчелінцева, О. Стишов); 4) соціо-лінгвістичний підхід до вивчення мовних явищ (І. Краус, Л. Нікольський, В. Аврорін, Ю. Дешерієв, В. Бондалєтов, М. Юсселер, С. Трєскова, Л. Ставицька, Л. Струганець). 
Актуальність дослідження. Попри те, що науковці вивчали явище переходу терміноодиниць до загальновживаної лексики, існує відчутна потреба комплексного дослідження зміни стилістичного статусу термінів, зокрема на основі кодифікаційних праць української літературної мови. Гіпотеза про результативність такого аналізу ґрунтується на тому, що саме кодифікаційна практика є одним із основних джерел фіксації стану розвитку лексичних норм на певному історичному етапі функціонування мовної системи. Актуальність обраної теми визначається й тим, що активізація роботи над укладанням словників різних типів на паперових та електронних носіях потребує студіювання явища стилістичної транспозиції, засвідченого в національній лексикографії, що сприятиме адекватному відображенню стилістичного статусу термінолексем у кодифікаційних працях.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація відповідає науковій проблемі “Теоретичні та практичні аспекти культури мови і стилістики” кафедри методики викладання української мови і культури мовлення Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тема дисертації затверджена вченою радою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (протокол № 7 від 2 березня 2004 року) та схвалена Науковою координаційною радою “Українська мова” Інституту української мови НАН України (протокол № 31 від 11 квітня 2006 року).
Метою дослідження є системний аналіз стилістичної транспозиції термінологічної лексики сучасної української мови у кодифікаційній практиці.
Для досягнення зазначеної мети передбачено виконання таких завдань:
1) схарактеризувати ознаки загальнолітературної і термінологічної норми;
2) з’ясувати сутність явища стилістичної транспозиції термінолексем;
3) здійснити стратифікацію термінологічної лексики в лексико-графічних джерелах;
4) на матеріалі словників виявити хронологічні межі активного переходу термінів до загальновживаної лексики;
5) на підставі аналізу кодифікаційних джерел визначити терміно-системи, із яких найактивніше поповнюється загальновживаний лексичний фонд; 
6) дослідити взаємодію стилістичних і семантичних процесів, характерних для стилістичної транспозиції термінологічних одиниць;
7) виявити лексичні одиниці із неадекватно зафіксованим стилістичним статусом;
8) вивчити співвідношення кодифікації та реалізації лексичних норм;
9) встановити кореляцію показників стилістичної транспозиції терміноодиниць і соціолінгвальних параметрів. 
Об’єкт дослідження – процес стилістичної транспозиції терміноло-гічної лексики в сучасній українській літературній мові.
Предмет дослідження – лексичні одиниці, що втратили терміноло-гічний статус і перейшли до загальновживаного лексичного фонду сучасної
Фото Капча