Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Судова влада як конституціино-правова категорія

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 

і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але преса й публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або (тією мірою, що визнана судом суворо необхідною) коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя [6].

 
ВИСНОВКИ
 
Таким чином, серед головних ознак судової влади слід назвати такі:
 • самостійна та незалежна гілка публічної влади (поряд із законодавчою й виконавчою) ;
 • безпосередньо реалізує сукупність повноважень щодо здійснення правосуддя;
 • реалізує комплекс інших повноважень щодо забезпечення діяльності судових органів; трактування норм права, нормотворчих та контрольних повноважень тощо.
Підсумовуючи наведене, вважаємо, що судова влада є самостійною, незалежною гілкою державної влади, що гарантує фізичним та юридичним особам право на справедливий суд шляхом реалізації сукупності повноважень щодо здійснення правосуддя.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 
 1. Алебастрова И. А. Конституционное право зарубежных стран: [учеб. пособие] / И. А. Алебастрова. – М. : Юрайт-М, 2001. – 640 с.
 2. Баев В. Г. Генезис и развитие германского конституционализма в начале ХІХ – первой трети ХХ вв. : дис.... докт. юрид. наук: спец. 12. 00. 01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» / В. Г. Баев; Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина. – Тамбов, 2008. – 460 с.
 3. Георгіца А. З. Конституційне право зарубіжних країн: [підручник] / А. З. Георгі- ца. – Тернопіль: Астон, 2003. – 432 с.
 4. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року № 55-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/55-12.
 5. Енгибарян Р. В. Конституционное развитие в современном мире: основные тенденции / Р. В. Енгибарян. – М. : Норма, 2007. – 496 с.
 6. Конвенція про захист правлюдини і основоположних свобод [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/995_004/print1433965920726026.
 7. Конституционное право. Энциклопедический словарь / отв. ред. докт. юрид. Наук, проф. С. А. Авакьян. – М. : Издательство НОРМА, 2000. – 688 с.
 8. Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика: [монография] / [М. Ф. Орзих, А. Р. Крусян, В. Н. Шаповал и др. ]; под. ред. М. Ф. Орзиха. – К. : Юринком Интер, 2013. – 512 с.
 9. Конституційне право України: [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / за ред. академіка АПрН України, докт. юрид. наук, професора Ю. М. Тодики, докт. юрид. і політ. наук, проф. В. С. Журавського. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 544 с.
 10. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. – 2-ге вид. переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
 11. Організація судової влади в Україні / за ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. – Х., 2007. – 528 с.
 12. Петрухин И. Л. Проблема судебной власти в современной России / И. Л. Петрухин // Государство и право. – 2000. – № 7. – С. 15-21.
 13. Погорілко В. Ф. Конституційне право України: [підручник] / [В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко]; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренка. – 3-вид., перероб. і доопр. ; пердмова проф. В. В. Коваленка. – К. : КНТ, Видавництво Ліра-К, 2011. – 532 с.
 14. Про Концепцію нової Конституції України: Постанова Верховної Ради Української РСР від 19 червня 1991 року № 1213-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/1213-12/print1433832393573548.
 15. Про концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова Верховної Ради України від 22 квітня 1992 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/2296-12.
 16. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки: Указ Президента України № 276 від 20 травня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon2. rada. gov. ua/laws/show/276/2015/ print1389814324873563.
 17. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року № 2453- VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/2453-17/ print1433832393573548.
 18. Российская юридическая энциклопедия. – М. : Издательський Дом ИНФРА-М, 1999; Х. – 1110 с.
 19. Савицкий В. М. Организация судебной власти в Российской Федерации / В. М. Савицкий. – М. : БЕК, 1996. – 410 с.
 20. Скрипнюк, О. В. Конституційне право України: [підруч. для студ. вищ. навч. закл. ] / О. В. Скрипнюк. – К. : Ін Юре, 2010. – 672 с.
 21. Смородинський В. С. Судова влада в Україні (загальнотеоретичні проблеми) : автореф. дис.... канд. юрид. наук: спец. 12. 00. 01 / В. М. Сморотинський; Національна юридична академія Україна ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2001. – 20 с.
 22. Судебные системы Европейских стран: [справочник] / пер. с франц. Д. И. Васильева и с англ. О. Ю. Кобякова. – М: Междунар. отношения, 2002. – 336 с.
 23. Ухвала Конституційного Суду України № 44-з від 14 жовтня 1997 року про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням державного зовнішньоекономічного підприємства «Славутич-Сталь» щодо тлумачення статті 124 Конституції України і Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/ vz44u710-97.
 24. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: [підручник] / О. Ф. Фрицький. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 536 с.
 25. Юревич І. В. Єдність судової влади: [монографія] / І. В. Юревич. – Х. : Право, 2014. – 264 с.
 26. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України конституційної) положень абзаців сьомого, одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу VIII «Третейське самоврядування» Закону України «Про третейські суди» справа про завдання третейського суду) № 1-рп/2008 від 10 січня 2008 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/v001p710-08.
 
Фото Капча