Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність, ціль і завдання фінансового менеджменту

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
16
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Лекція №1. Тема: Сутність, ціль і завдання фінансового менеджменту
 
1.Сутність фінансового менеджменту
2.Принципи, покладені в основу фінансового менеджменту
3.Функції фінансового менеджменту
4.Інформаційна база фінансового менеджменту
 
1.Сутність фінансового менеджменту.
Фінансовий менеджмент представляє собою систему управлінських рішень, пов'язаних з формуванням та використанням фінансових ресурсів підприємства та оптимізацією його грошових потоків.
Фінансовий менеджмент базується на таких основних засадах:
1.Стратегічна націленість управлінських рішень.
2.Розрахунок оптимального співвідношення управлінських рішень (альтернативних варіантів), пов'язаних з фінансовою стратегією і тактикою підприємства.
3.Універсальність рішень фінансового менеджменту.
4.Фінансовий менеджмент базується на динаміці прийняття управлінських рішень
5.Варіативність підходів до прийняття управлінських рішень.
6.Ув'язка прийняття управлінських рішень з ресурсним потенціалом.
 
2.Принципи, покладені в основу фінансового менеджменту.
Ефективне управління фінансовою діяльністю підприємства забезпечується реалізацією ряду принципів, додержання яких дозволить формувати ресурсний потенціал високих темпів приросту виробничої діяльності підприємства, забезпечити постійне збільшення власного капіталу, суттєво підвищити конкурентоспроможність, забезпечити стабільний економічний розвиток в майбутньому.
Основними принципами фінансового менеджменту є:
1.Інтегрованість з загальною системою управління підприємством, – пов'язаний з іншими, в якій би сфері діяльності підприємства не приймалось б управлінське рішення, воно так чи інакше здійснює вплив на формування грошових потоків і результати фінансової діяльності, так як фінансовий менеджмент безпосередньо пов'язаний з виробничим менеджментом, інноваційним менеджментом, менеджментом персоналу та іншими видами функціонованого менеджменту;
2.Комплексний характер формування управлінських рішень – всі управлінські рішення в сфері формування, розподілу і використання фінансових ресурсів та організацією грошового обороту підприємства тісно взаємопов'язані і здійснюють в тій чи іншій мірі вплив на результати його фінансової діяльності;
3.Високий динамізм управління – навіть найбільш ефективні управлінські рішення, розроблені і реалізовані на підприємстві в попередні періоди, не завжди можуть бути повторно використані в наступних етапах фінансової діяльності того ж підприємства;
4.Варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень – згідно цього принципу підготовка кожного управлінського рішення повинна враховувати альтернативні можливості дій, врахувавши всі альтернативні проекти управлінських рішень, обираються найприйнятніші з них саме для даного підприємства і за умов, що склалися;
5.Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства – якими б ефективними не були ті чи інші проекти управлінських рішень в сфері фінансової діяльності в поточному періоді, вони повинні бути відхилені, якщо ті рішення суперечать головній меті діяльності підприємства або стратегічним напрямкам його розвитку.
 
3.Функції фінансового менеджменту.
Функції фінансового менеджменту поділяються на дві основні групи:
1.Функції фінансового менеджменту як управлінської системи;
2.Функції фінансового менеджменту як спеціальної галузі управління підприємством.
В групі функції фінансового менеджменту як управлінської системи виділяють наступні функції:
1) розробка фінансової стратегії підприємства – в процесі реалізації цієї функції формується система цілей та цільових показників фінансової діяльності на довгостроковий період, визначаються пріоритетні задачі, що вирішуються в найближчій перспективі і розробляється політика діяльності підприємства за основними напрямками його фінансового розвитку;
2) формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень – в процесі реалізації цієї функції повинні бути визначені обсяги і зміст інформаційних потреб фінансового менеджменту, сформовані зовнішні і внутрішні джерела інформації, що задовольняють ці потреби;
3) здійснення аналізу різноманітних аспектів фінансової діяльності підприємства – в процесі реалізації цієї функції проводиться експрес і поглиблений фінансовий аналіз окремих операцій результатів фінансової діяльності дочірніх підприємств, філій, а також аналіз узагальнених результатів фінансової діяльності підприємства в цілому і в розрізі окремих її напрямків;
4) здійснення планування фінансової діяльності підприємства за основними її напрямками – реалізація цієї функції фінансового менеджменту пов'язана з розробкою системи поточних планів і оперативних бюджетів за основними напрямками фінансової діяльності різними структурними підрозділами і по підприємству в цілому;
5) розробка дієвої системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських рішень в сфері фінансової діяльності – в процесі реалізації цієї функції формується система заохочень і санкцій в розрізі керівників і менеджерів окремих структурних підрозділів підприємства за виконання чи не виконання встановлених цільових показників, фінансових нормативів чи планових завдань;
6) здійснення ефективного контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень в сфері фінансової діяльності – реалізація цієї функції фінансового менеджменту пов'язана із створенням систем внутрішнього контролю на підприємстві, розподілом контрольних обов'язків окремих служб, визначенням системи контрольних показників і контрольних періодів, а також оперативним реагуванням на результати здійсненого контролю.
В групі функцій фінансового менеджменту як спеціальної галузі управління підприємством виділяють наступні функції:
1) управління активами – функціями цього управління є виявлення реальної потреби в окремих базах активів, виходячи із передбаченої потреби операційної діяльності підприємства та визначення їх суми в цілому, оптимізація складу активів, виходячи з ефективності комплексного їх використання, забезпечення ліквідності окремих видів оборотних активів і прискорення циклу їх обороту, види ефективних форм та джерел їх фінансування;
2) управління капіталом – в процесі реалізації цієї функції визначається загальна потреба в капіталі для фінансування активів підприємства, що формуються, оптимізується структура капіталу з метою забезпечення найефективнішого його використання, розробляється система заходів по рефінансуванню капіталу в найефективніші види активів;
3) управління інвестиціями – функціями цього управління є формування важливих напрямків інвестиційної діяльності
Фото Капча