Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Світ елементарних частинок у поняттях симетрії

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 

це.

3.Частинка πо у ядерних фотоемульсіях не залишає помітного протяжного сліду ℓ . Що можна сказати про час t життя частинки?
4.Чим викликана  відмінність мас протона і нейтрона?
5.Коли в дослідах Резерфорда при бомбардуванні ядер α – частинками виникали протони, то з цього робили висновок, що до складу ядра входять протони. Коли при зіткненні протонів виникають π –мезони або антипротони, то чи можна сказати, що ці частинки входять до складу протонів?
6.Ядра з надлишком протонів при перетворенні дають нейтрон і позитрон. Сприяючу чи гальмуючу роль у цих процесах відіграє кулонівське відштовхування?
7.Чому нейтрон у тритію (Н3) розпадається за 12 років, а вільний нейтрон – всього за 12 хв.?
8.Нехай енергія електрона дорівнює 1 МеВ, тоді його маса m ≈ 3mо. Нехай цей електрон у полі атомного ядра втрачає енергію, що відповідає масі 2mо. Пояснити цей процес можна двояко:
1)електрон випромінює дві частинки з ненульовою масою і протилежними за знаком електричними зарядами. Це можуть бути електрон і позитрон:
2)електрон випускає фотон (γ – випромінювання), із якого потім утворюється електрон і позитрон.
Довести, що має місце процес (2).
9.Обчислити мінімальну енергію фотона, необхідну для створення нейтронів у реакції p + γ→ n + π+.
10.Яка енергія вивільнилася б при анігіляції атома антиводню з атомом звичайного водню? Енергією зв’язку атомів можна знехтувати? Що являють собою продукти анігіляції?
11.Від’ємний піон ( у стані спокою) поглинається ядром гелію. При цьому  виникає реакція: Не4 + π- → Не3 + n. Яка енергія виділяється?
12.К+ - мезон розпадається ( в стані спокою) на два піони. Обчислити кінетичну енергію W кожного піона? Різницею мас зарядженого й нейтрального піона можна знехтувати.
13.Як змінилася б тривалість життя нейтрона ( β – радіоактивних ядер), якби його розпад зумовлювався електромагнітними взаємодіями, замість слабких?
14.Яка кількість енергії вивільняється у вигляді кінетичної енергії частинок у разі розпаду: Σ0 → p +  π0 ?
15.При анігіляції електрона і позитрона випромінюються, як правило, два або три  -кванти. Як розлітаються кванти?
16.Досліди засвідчили, що π0 – мезони швидко розпадаються на два фотони: π0 → γ + γ . На підставі цієї реакції знайти спін j частинки π0 .
17.Що являє собою найпростіша реакція утворення антипротона при p-ρ – зіткненні?
18.У якому разі баріон може перетворитися на мезони, лептони і фотони?
19.Дано при реакції: Kо + p → Σ+ +  π0 ; Σ- → p + π0 ; μ + p → n + νμ . У якій із них  баріонний заряд не зберігається?
20.Чи існує в баріонного заряду макроскопічний аналог подібний до того, як в енергії, імпульсу й електричного заряду?
21.Чи спостерігатимуться реакції:  а) p + К- → Ω- + К+ + К0 ;
б) n + π- → К- + Σ0?
22.Чи відбуватимуться реально такі процеси: а) π+ + n → Λ0 + К+;
б) π+ + n → Λ0 + К- ?
23.Який із  розпадів можливий: а) μ- → e- + γ ; б) μ- → e- + νe + νμ ?
24.Чи може електрон розпастися на нейтрино і фотон?
25.Розпад на зразок К+ → π+ + π- + π0 заборонений. Який закон збереження тут не виконується?
26.Кінцевим результатом термоядерної реакції, яка відбувається в надрах Сонця, є реакція перетворення водню в гелій:
4p → He + 2e+ + 2х
Що розуміємо в ній під х–нейтрино чи антинейтрино?
27.Чи можливі такі розпади нуклонів: n → p + e- + νμ і p → m + e+ + νμ ? Поясніть це.
28.Які з наведених нижче розпадів дозволені, а які ні? Для останнього випадку вкажіть закон, який порушувався б при цьому розпаді.
а) μ+ → e+ + e+ + e- ;  б) μ+ → e+ +νμ + νe ;  в) π+ → π0 + e+ + νe  ;
 г) π0 → μ+  + +μ- + νμ + νμ .
29.  Які з наведених нижче реакцій під дією нейтрино заборонені і чому?
 а) vµ + p → n + µ+ ; б) µ+ → e+ + vµ + ve ; в) ve + n → p + µ- ;
 г) ve + p →n + e-
30. Чи можливі такі розпади τ-лептона: τ+ →µ++ vµ+ vτ ,  τ+ →π+ + vτ ,
  τ- →µ-+ vτ ?
31. Чи має місце у природі такий розпад:  Σ+ → К0 + p ?  Чому?
32. Поясніть, чому Σ+ - гіперон не може розпастися на Λ0 – гіперон завдяки сильним взаємодіям.
33. Які з наведених нижче реакцій дозволені з огляду законів збереження? Який із законів накладає заборону на ту чи іншу реакцію?
а) p + p → Ξ0 + p + π+ ; б) p + π- → К0 + Λ0 ; в) p + К- →
Фото Капча