Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технологія виробництва, якість і властивості відцентроволитих валків з високохромистим чавуном у робочому шарі

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
 
Жижкіна Наталія Олександрівна
 
УДК 621. 74. 045
 
Технологія виробництва, якість і властивості відцентроволитих валків з високохромистим чавуном у робочому шарі
 
Спеціальність 05. 16. 04 – Ливарне виробництво
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертація є рукопис.
Робота виконана в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на кафедрі “Зварювання та лиття”, Міністерство освіти і науки України.
 
Науковий керівник:  доктор технічних наук, професор Будаг’янц Микола Абрамович, Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля, м. Луганськ, професор кафедри “Зварювання та лиття”
Офіційні опоненти:  доктор технічних наук, професор Котєшов Микола Петрович, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, професор кафедри “Ливарне виробництво”
 кандидат технічних наук, доцент Федоров Григорій Єгорович,
Національний технічний університет України “КПІ”, м. Київ,
доцент кафедри “Ливарне виробництво чорних і кольорових металів”
Головна організація: Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України (м. Київ). Відділи “Технологія лиття”, “Нові литі матеріали” 
Захист відбудеться “ 9 ” грудня 2002 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26. 002. 12 у Національному технічному університеті України “КПІ” за адресою: 03056, Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус № 9, ауд. № 203
  
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Збільшення виробництва на прокатних станах і підвищення якості металопрокату пов'язано з експлуатаційною стійкістю і надійністю прокатних валків. В останні роки особливо збільшився попит на листовий гарячекатаний метал. Частка його використання останні роки помітно зросла з урахуванням розширення виробництва тонкого холоднокатаного листа.
Актуальність теми. У світовій практиці виробництво прокатних валків розвивається в декількох напрямках: шляхом застосування спеціального устатковання – відцентрового лиття, що розширює використання для робочого шару понадстійких, але малотехнологічних у литті й експлуатації сплавів, наприклад, високохромистих чавунів; використання ЕШЛ (електрошлакового лиття) ; розробки нових матеріалів, у тому числі заевтектоїдних, графітізованих сталей і тонкої технічної кераміки.
Найбільш ефективним (для виробництва листопрокатних валків) слід визнати відцентровий метод лиття, що одержав широке застосування в закордонному виробництві. В Україні, вперше в СНД, на Лутугінському державному науково-виробничому валковому комбінаті (ЛДНВВК), починаючи з 1988 року, проводилося освоєння виробництва відцентрового лиття на дослідно-промислових машинах з вертикальної і змінною осями обертання. На їхній базі з урахуванням недоліків, виявлених при експлуатації, створена машина нового покоління, з автоматизованим керуванням технологічного процесу виробництва валків, що поставляються підприємствам України та Росії.
У зв'язку з тим, що робота спрямована на розроблення прогресивної технології виробництва двошарових відцентроволитих валків підвищеної якості та експлуатаційної стійкості, то її варто віднести до найважливішого й актуального напрямку в області створення понадстійкого інструменту, що формує.
Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Робота виконана в Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля відповідно до комплексної програми “Підвищення надійності і експлуатаційних показників машин та устатковання внаслідок впроваджених прогресивних технологій”, що у період 1992-1995 рр. фінансувалася Міністерством машинобудування, ВПК і конверсії (тема 33-92, договір 313/07) ; відповідно до комплексної програми науково-дослідної роботи, яку проведено Лутугинським державним науково-виробничим валковим комбінатом разом із Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля і Харківським державним технічним університетом сільського господарства у період із 1. 07. 1998 р. по 31. 08. 1999 р., за темою № 4-98 “Аналіз якості відцентроволитих високохромистих валків і розроблення пропозицій щодо управління та стабілізації їх властивостей”.
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розроблення параметрів технологічного процесу виробництва валків листових станів гарячої прокатки з робочим шаром з високохромистого чавуну. Оцінка якості та властивостей цих валків. Освоєння створеного устатковання для відцентрового лиття валків.
Відповідно до поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі задачі:
 вивчити вплив основних і легувальних хімічних компонентів сплаву і його модифікування на структуроутворення і властивості виливків з високохромистого чавуну;
 встановити основні технологічні параметри, які впливають на формування робочого шару і серцевини. Визначити їх оптимальне поєднання, що забезпечує при експлуатації максимальний наробіток;
 розробити методику моделювання процесу заливання двошарових валків відцентровим методом на машині з вертикальною віссю обертання для підвищення їх експлуатаційної стійкості та визначення умов, що запобігають перехід хрому в серцевину і шийки валка, а також оцінити положення фронту тверднення і процес формування параболоїду обертання для керування процесом одержання однорідного за товщиною та властивостями робочого шару;
 вивчити технологічні можливості печі для розробки ефективного нагрівання та охолодження валків при їх термічному обробленні на введеному спеціалізованому устаткованні;
 розробити технологію виробництва високохромистих валків з урахуванням комплексного впливу хімічного складу сплаву, параметрів лиття та термічного оброблення, які визначають властивості інструменту і можливість ними управляти. Освоїти нову відцентрову машину для лиття двошарових валків масою 8-16 т;
 провести промислове випробування і впровадити нову технологію виробництва валків.
Об'єкт дослідження – виробництво валків великої маси для листопрокатних станів.
Предмет дослідження – технологія виробництва, якість і властивості відцентроволитих валків з високохромистим чавуном у робочому шарі.
Методи дослідження. У роботі
Фото Капча