Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теорія технічних систем

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
48
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст 
Лекція № 1 Вступ. Системотехніка. Складна система
1.1. Вступ. Системотехніка. Складна система
1.2. Технічні та машінні системи
1.3. Основні поняття систем
1.3.1. Основні визначення
1.4. Типи систем і завдань
1.5. Зміст курсу "Теорія технічних систем"
1.6. Література
Лекція № 2 Ієрархія опису технічних систем та їх класифікація
2.1. Ієрархія опису технічних систем
2.2. Закономірності розвитку і еволюції технічних систем
2.3. Структура і параметри технічних систем
2.4. Функціональна і органічна структура технічних систем
2.5. Конструктивна схема технічних систем
2.6. Параметри технічних систем
2.7. Ознаки класифікації технічних систем
2.8. Класифікація технічних систем по функціях і принципах дії
2.9. Класифікація технічних систем по ієрархічних рівнях складності
2.10. Класифікація технічних систем за способами виготовлення і типами виробництва
2.11. Класифікація технічних систем по ступенях абстрактності
Лекція № 3 Особливості і оцінка технічних систем
3.1. Категорії особливостей технічних систем
3.2. Співвідношення між особливостями технічних систем
3.3. Необхідні валастивості технічних систем
3.4. Вимоги по вибору і опису критеріїв технічних систем
3.5. Функціональні і технологічні критерії розвитку технічних систем
3.6. Економічні критерії технічних систем
3.7. Ергономічні і естетичні критерії технічних систем
3.8. Алгоритм оцінювання технічних систем
Лекція № 4 Проектування, створення, і використання технічних систем. Аналіз технічних систем
4.1. Методологія створення технічних систем і роль прогнозування
4.2. Основні поняття про процес проектування
4.3. Стадії і етапи проектування технічних систем
4.4. Загально-технічні основи конструювання технічних систем
Лекція № 5 Проектування, створення, і використання технічних систем. Аналіз технічних систем
5.1. Поняття про аналіз технічних систем
5.2. Математична постановка типових задач аналізу
5.3. Чисельні методи і алгоритми рішення задач аналізу технічних систем
5.4. Аналіз технічних процесів
5.5. Проектні критерії. Поняття про функцію мети і проектні обмеження
5.6. Пошукове конструювання технічної системи1
5.7. Підготовка виробництва і виготовлення нових конструкцій
5.8. Автоматизація проектування і виготовлення технічних систем
5.9. Використання та експлуатація технічних систем
 
Лекція № 1
 
Тема:  ВСТУП.  СИСТЕМОТЕХНІКА.  СКЛАДНА  СИСТЕМА
 
Питання лекції: Вступ. Системотехніка. Складна система. Технічні та машинні сис-теми. Основні поняття систем. Основні визначення. Типи систем і зав-дань. Зміст курсу "Теорія технічних систем".
 
1.1. Вступ. Системотехніка. Складна система
 
В процесі розвитку цивілізації змінюється уява людей про машини. Спочатку вони розглядалися як ціле з належними тільки для них особливими частинами. Для означення деяких машин не було навіть спеціальних понять. Тільки після заснування технічних шкіл (Париж, 1794 р.; Прага, 1806 р.) починається процес систематизації машин і вилу-чення з них окремих механізмів, призначених для перетворення руху.
Не можна не згадати праць справжнього генія Леонардо да Вінчі (1452-1519 рр.), який на століття визначив хід розвитку науки і розглядав елементи і частини машин як загальні одиниці різних агрегатів, застосовуваних у війсковій, гірничій та морскій справі, а також в металообробці, друкарстві, ткацтві та виконанні вантажних робіт. Для полегшення людської праці з'являються також машини-двигуни (парові, гідравлічні, електричні).
Робляться перші спроби створити загальну теорію машин і механізмів, до складу якої входили: синтез механізмів, спільно з структурою і кінематикою, динамікою машин, теорією автоматів.
Створення нових технічних засобів поряд з підвищенням вимог до них, з одного боку, і новими методами вирішення задач (наприклад, засобами обчислюваної техніки) з другого боку, викликає необхідність перегляду методів вивчення технічних систем.
Після другої світової війни виник один з нових напрямків в галузі теорії технічних систем у вигляді окремих аспектів загальної теорії, а пізніше в більш інтегрованій формі - системотехніки. З цього моменту теорія технічних систем знайшла визнання як осно-ва і джерело інформації для декількох суміжних галузей знань. Так наприклад, теорія конструювання частково опирається на теорію технічних систем.
Системотехніка – науково-технічна дисципліна, що охоплює питання проектуван-ня, створення, випробування і експлуатації складних систем. При розробці таких систем виникають проблеми, що відносяться не тільки до властивостей їх складових частин (елементів, підсистем), але також і цілому (загальносистемні проблеми). При вирішенні проблем системотехніки широко застосовує методи дослідження складних систем із залученням математичної логіки і статистики, теорії алгоритмів, комбінато-рики, теорії ігор, теорії ситуацій, теорії масового обслуговування, теорії інформації і ін.
Складна система - це складений об'єкт, частині якого можна розглядати як систе-ми, закономірно об'єднані в єдине ціле відповідно до певних принципів або зв'язані між собою заданими відносинами.
Поняття «Складна система» широко використовується; у системотехніці, систем-ному аналізі, при дослідженні операцій і системному підході в різних областях науки, техніки і народного господарства. Складну систему можна розчленувати (не обов'язково єдиним чином) на кінцеве число частин, так званих підсистемам вищого рівня.
Кожну таку підсистему можна у свою чергу розчленувати на кінцеве число дріб-
ніших підсистем і т.п., аж до отримання підсистем першого рівня, так званої складної системи, які або об'єктивно не підлягають розчленовуванню на частини, або щодо їх подальшої неподільності
Фото Капча