Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Трансформація державного регулювання малого підприємництва в Україні

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ
 
КУЗНЕЦОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА
 
УДК 338. 22
 
Трансформація державного регулювання малого підприємництва в Україні
 
08. 02. 03 – організація управління, планування і регулювання економікою
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті економічного прогнозування НАН України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Варналій Захарій Степанович, Апарат Ради національної безпеки і оборони України, Керівник Управління економічної безпеки.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Воротіна Людмила Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки; кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Корнєєв Володимир Вікторович, НДФІ при Міністерстві фінансів України, провідний науковий співробітник.
Провідна установа: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, відділ проблем реформування відносин власності, антимонопольної політики і розвитку підприємництва (м. Київ).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Досягнення ділової активності широких верств населення і становлення малого підприємництва є особливо важливими завданнями у контексті стратегічних завдань макроекономічної стабілізації та економічного зростання в Україні.
Актуальність теми. В країнах з розвиненою ринковою економікою сектора малого підприємництва належить важлива роль у забезпеченні сталого економічного зростання, підвищення експортного потенціалу, прискорення науково-технічного прогресу, вирішення проблем ефективного використання народногосподарських ресурсів, а також у сприянні вирішенню ряду соціальних проблем суспільства. Особливого значення розвиток сектора малого підприємництва набуває в умовах перехідної економіки через його високі адаптаційні характеристики та унікальну спроможність створювати сприятливі умови для налагодження дії ринкових механізмів. Тому одним з найважливіших напрямів трансформаційних процесів в Україні є впровадження ефективних механізмів державного регулювання малого підприємництва, що є необхідною умовою для активізації його розвитку.
Значними перешкодами становленню вітчизняного сектора малого підприємництва є недостатня та малорезультативна державна підтримка і штучно ускладнена та невиправдано витратна чинна практика державного регулювання діяльності його суб’єктів. Хід позитивних змін державної політики в сфері малого підприємництва гальмують відсутність системності у впровадженні єдиної регуляторної політики в сфері підприємницької діяльності і високий ступінь тінізації суспільно-економічних відносин у сфері малого підприємництва. Все це свідчить про необхідність докорінного реформування системи державного регулювання сектора малого підприємництва.
В економічній науковій літературі значне місце займають праці, присвячені дослідженню феномену малого підприємництва, визначенню його ролі та місця в перехідній економіці, його “видових” переваг i недоліків у порівнянні з великим підприємництвом, можливих форм та видів кооперації великого та середнього підприємництва, аналізу внеску суб’єктів малого підприємництва у вирішення економічних i соціальних проблем певного регіону. Серед досліджень вітчизняних та російських вчених у цьому напрямі слід виокремити праці Ю. Авксентьєва, В. Афанасьєва, А. Блінова, О. Барановського, З. Варналія, О. Жука, Б. Ічитовкіна, С. Карпенко, О. Невелєва, І. Разумнової, С. Реверчука та ін.
Разом з цим, існують наукові роботи, присвячені пошуку оптимальних меж державної підтримки і регулювання економічних процесів в умовах перехідної економіки, аналізу різнопланових моделей, напрямів, інструментів державного коригування ринкових відносин. Зокрема, слід відзначити праці Л. Безчасного, В. Гейця, В. Голікова, М. Долішнього, П. Єщенка, Б. Кваснюка, А. Кісельова, І. Лукінова, С. Мочерного, В. Савчука, А. Чухна та ін. Окремі моменти організації державного регулювання малого підприємництва присутні в працях Г. Білоуса, Л. Воротіної, Ю. Єханурова, Ю. Клочка, В. Корнєєва, О. Кужель, Д. Ляпіна, К. Ляпіної, С. Третякова та ін.
Проте системне висвітлення проблем побудови ефективних взаємовідносин між державою та сектором малого підприємництва, визначення причин, що стримують реформування державної регуляторної політики в сфері малого підприємництва та розробки методичних рекомендацій щодо їх усунення визначаються недостатньою теоретичною дослідженістю. Недостатньо розробленими залишаються питання дослідження механізмів державного регулювання малого підприємництва, виявлення умов використання об’єктивно високого потенціалу малого підприємництва у сприянні вирішенню нагальних соціально-економічних проблем перехідної економіки України. Саме необхідність підвищення ефективності чинної системи державного регулювання малого підприємництва в Україні i недостатність фундаментальних досліджень цієї проблеми обумовили зміст дисертаційного дослідження та його структуру.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Висновки та пропозиції дисертаційного дослідження використано під час виконання науково-дослідної роботи “Методологічна та нормативна підтримка у сфері стимулювання розвитку підприємницької діяльності та підвищення ділової активності в Україні” (номер державної реєстрації 0101U007011), що проводилась співробітниками відділу інституційних змін та розвитку форм господарювання Інституту економічного прогнозування НАН України на замовлення Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. Внесок автора у виконання науково-дослідної роботи полягає у систематизації проблем розвитку підприємницької діяльності й ділової активності в Україні, розробки заходів з оптимізації державного економічного та організаційно-правового регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, виявлення очікуваних наслідків впровадження запропонованих заходів.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є обґрунтування необхідності трансформації державного регулювання малого підприємництва і розробка комплексу заходів щодо підвищення ефективності чинної державної політики у сфері малого підприємництва в Україні.
Досягнення цієї мети зумовило необхідність вирішення наступних завдань:
уточнити сутність малого підприємництва як сектора економіки та встановити його потенціал у вирішенні найважливіших трансформаційних, економічних i соціальних проблем країн iз перехідною економікою;
проаналізувати особливості розвитку сектора малого підприємництва в
Фото Капча