Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Трансформація функцій управління в АПК за ринкових умов

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Гречаний Володимир Миколайович
 
УДК 388. 24: 631. 14: 339. 564 (477)
 
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ В АПК ЗА РИНКОВИХ УМОВ
 
08. 06. 01 – економіка, організація і управління підприємствами
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Завадський Йосип Станіславович, Національний аграрний університет, завідувач кафедри менеджменту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Заїнчковський Анатолій Олександрович, Національний університет харчових технологій, завідувач кафедри економіки і фінансів кандидат економічних наук, доцент Дубовик Світлана Григорівна, Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри менеджменту в галузях АПК.
Провідна установа – Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра управління, м. Суми.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Перехід до ринкових відносин охопив усі галузі народного господарства, наклав свій відбиток і на аграрний сектор економіки. Невдачі в здійсненні ринкових реформ негативно позначилися на результатах господарювання абсолютної більшості товаровиробників. У 2000 році обсяг виробництва валової продукції сільського господарства порівняно з 1990 роком знизився на 46, 7%, збитковими були 35% підприємств та організацій аграрного сектора економіки України. Незадовільні показники стану агропромислового виробництва стали результатом непродуманої політики щодо неодноразової реорганізації сільського господарства, строків і темпів організаційних змін у сільському господарстві і сферах його обслуговування, подрібнення, перерозподілу державної і колективної власності часто в інтересах обмеженого числа людей, скорочення кредитних субсидій і дотацій на споживчі ціни, самоусунення державних органів від контролю за складними соціально-економічними процесами, що відбуваються на селі.
Побудова ефективного ринкового механізму господарювання в АПК вимагає зміни акцентів і пріоритетів в управлінській діяльності, удосконалення поділу праці у сфері управління на всіх рівнях ієрархічної системи й надання їй функціональної спрямованості, що врешті повинно сприяти підвищенню професійного рівня управління економікою, зростанню ефективності й конкурентоспроможності підприємств.
Проблеми поділу праці у сфері управління й вивчення факторів, що визначають побудову раціональних організаційних структур і формування ефективних систем управління стали предметом дослідження багатьох зарубіжних і вітчизняних учених: В. Г. Афанас’єва, Г. І. Будилкіна, В. П. Галушко, В. Г. Галанця, О. Д. Гудзинського, Б. Гурнея, Г. Емерсона, Й. С. Завадського, А. О. Заїнчковського, Л. Д. Залевського, Б. Мільнера, І. Ф. Піскуненка, П. Т. Саблука, Г. Черча, О. Шелдона, В. В. Юрчишина та інших. У той же час багато сторін структурно-функціональної організації сучасного менеджменту залишаються нерозкритими й маловиявленими. Виходячи з об’єктивних умов трансформації відносин власності в сільському господарстві, ці питання мають особливу актуальність. Функціональний підхід до удосконалення управлінських процесів є закономірним з огляду на те, що задоволення суспільно обумовлених потреб здійснюється шляхом виконання відповідних функцій в процесі підприємницької діяльності.
Усе це обумовило вибір теми дисертаційної роботи та її структурну побудову.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до програми науково-дослідних робіт Національного аграрного університету і є складовою частиною комплексної теми “Розробка питань менеджменту та маркетингу на різних рівнях АПК в умовах ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0193U022571) і теми “Розробка організаційно-економічних і технологічних аспектів наукового менеджменту і маркетингу в АПК України” (номер державної реєстрації 0101U003739).
Мета й задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення ефективності системи менеджменту в АПК на різних ієрархічних рівнях управління через удосконалення структури управління, систематизацію управлінських функцій. У зв’язку з цим було розглянуто ряд факторів, які здійснюють безпосередній вплив на сільськогосподарське виробництво, досліджено процеси, котрі відбуваються в економічному житті сільськогосподарських підприємств різних форм власності. У сфері особливої уваги опинилися питання, що безпосередньо пов’язані з управлінською діяльністю, зокрема такі, як сучасна концепція управління та її самоуправлінські системи, зміни у функціях управління і в організаційному механізмі господарювання.
Відповідно до теми наукового дослідження були поставлені такі основні задачі:
- дослідити еволюцію наукових поглядів на зміст управління за ринкових умов і напрями трансформації його основних функцій, адекватних концепції розвитку агропромислового комплексу України;
- проаналізувати структурні зміни, що відбувалися в аграрній економіці під впливом процесів реформування, функціонування багатоукладної економіки й діяльності нових організаційно-правових формувань АПК;
- встановити основні фактори, що визначають об’єм і структуру управлінських операцій у підприємствах і в районних організаціях, закономірності еволюції функцій управління за ринкових умов;
- виявити вплив демографічних характеристик керівників, їх освіти і стажу роботи на ефективність виконання управлінських функцій;
- дослідити головні чинники, що вливають на об’єктивні зміни системи менеджменту районного агропромислового комплексу із визначенням функцій державних структур, господарських органів і підприємств.
Об’єктом дослідження є виробничі структури господарств та системи управління в галузях АПК.
Предметом дослідження є економічні відносини, які виникають між суб’єктами державного управління та органів місцевого самоврядування, з одного боку та між господарськими структурами, з іншого боку, в умовах перехідної економіки.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи були базові положення економічної науки щодо поділу праці у сфері управління, сучасна
Фото Капча