Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Трудове право (Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей Академії). Автор Т.А.Коляда. – Харків: ХНАМГ, 2007. -158 с.

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
160
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія міського господарства
 
Т.А.Коляда
 
Трудове право
(Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей 
Академії)
 
Харків – ХНАМГ 2007
 
Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія міського господарства
 
Т.А.Коляда
 
Трудове право
(Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей 
Академії)
 
Харків -  ХНАМГ- 2007
          
Трудове право (Конспект лекцій  для студентів усіх спеціальностей Академії). Автор Т.А.Коляда. – Харків: ХНАМГ, 2007. -158 с.
 
Автор:  канд. юрид. наук, доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності ХНАМГ Т.А.Коляда
 
Рецензент:  канд. юрид. наук, старший викладач  кафедри правового забезпечення господарської діяльності С.В.Венедіктов
 
Рекомендовано Вченою радою Харківської національної академії міського господарства, протокол № 5  від 02.02.2007 року
 
Зміст конспекту лекцій 
з дисципліни „Трудове право”
 
1. Лекція 1 на тему „Предмет, метод і система трудового права”
2. Лекція 2 на тему ”Принципи трудового права”
3. Лекція 3 на тему ”Джерела трудового права ”
4. Лекція 4 на тему ”Суб’єкти трудового права ”
5. Лекція 5 на тему ”Колективний договір ”
6. Лекція 6 на тему ”Трудовий договір ”
7. Лекція 7 на тему ”Робочий час і час відпочинку ”
8. Лекція 8 на тему ” Заробітна плата. Гарантії і компенсації”
9. Лекція 9 на тему ”Дисципліна праці та правові засоби її забезпечення”
10. Лекція 10 на тему ”Матеріальна відповідальність у трудовому праві ”
11. Лекція 11 на тему ”Охорона праці ”
12. Лекція 12 на тему ”Трудові спори ”
13. Лекція 13 на тему ”Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю ”
Список літератури
 
Вступ
 
Трудове право в промислово розвинутих країнах світу визнається однією з головних галузей права. І це зрозуміло, оскільки саме у сфері праці створюються матеріальні і духовні блага, знаходиться зона переплетіння життєво важливих інтересів різних соціальних груп, інтересів державних, суспільних і особистих, приватних. Від методів правового регулювання праці багато в чому залежать суспільний спокій і відчуття обопільного порозуміння між суб’єктами трудових правовідносин. Це сфера, до якої залучено найбільше число членів суспільства, а тому вона заслуговує на особливо пильну увагу держави.  
Мета і завдання дисципліни „Трудове право” – формування навичок оволодіння сукупністю знань з правового регулювання трудових відносин. Вивчення основних принципів та інститутів трудового права, напрямів правового регулювання трудових та тісно пов'язаних з ними відносин, набуття навичок роботи з нормативними актами,  це важлива передумова прийняття обґрунтованих рішень у сфері управління, організації виробництва та праці. 
Важливе завдання дисципліни – навчити студентів застосовувати  набуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань та конкретних професійних ситуацій у сфері правового регулювання трудових відносин.  
Для успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни необхідною складовою є самостійна робота студентів з літературою і нормативно-правовою базою.
Здійснена спроба подати в конспекті все, що необхідно знати студенту для вивчення дисципліни „Трудове право”. 
Конспект рекомендовано студентам усіх спеціальностей та форм навчання.
 
Лекція 1
на тему „ Предмет, метод і система трудового права ”.
План лекції:
1. Історія виникнення трудового права.
2. Поняття трудового права.
3. Предмет трудового права.
4. Метод трудового права.
5. Функції трудового права.
6. Система трудового права.
7. Відмежування трудового права від суміжних галузей права.
 
1. Історія виникнення трудового права
 
Трудове право виникло як право захисту найманого працівника. Із середини XIX століття в державах Європи з’явились окремі законодавчі акти, якими почали встановлюватися певні обмеження для роботодавців щодо застосування найманої праці. Прикладами є акти про працю, які забороняли  використовувати працю дітей молодше 8 років (Франція, 1841р.), 9 років (Англія, 1802р.); про обмеження робочого дня ( Англія, Білль про десятигодинний робочий день, 1847р.); про застосування дитячої праці на нічних та небезпечних роботах (Росія, 1882, 1885 рр.); регламентування діяльності фабричної інспекції праці (Росія, 1886 р.) тощо.
Таке законодавство отримало назву "фабричного", "робочого" або "соціального" законодавства. Коло питань, охоплених  цим законодавством, стосувалося обмежень мінімального віку для допущення малолітніх до праці; деякого обмеження робочого дня спочатку для підлітків, для жінок, а згодом  - взагалі для всіх працівників; адміністративного нагляду за виданням наймачами правил внутрішнього розпорядку; обмеження штрафів, що накладалися на робочих наймачами, та інших виробничих вирахувань із заробітної плати; деякого поліпшення гігієнічних умов праці та техніки безпеки; установлення строків виплати заробітної плати і заборони розплати товарами; впровадження "фабричної" інспекції праці для нагляду за утриманням фабрично-заводських підприємств; часткового страхування робочих на випадок каліцтва, хвороби, безробіття.
Значний позитивний вплив на формування трудового права справило законодавство Росії, що з'явилося після Жовтневої революції, яке закріпило завоювання трудящих. Після прийняття окремих декретів було прийнято КЗпП 1918 р., Положення про тариф 1920 р., КЗпП 1922 р., а
Фото Капча