Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалення методики організації автобусних перевезень в транспортній системі міст

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
КРЕЙСМАН ЕДУАРД АВГУСТОВИЧ
 
УДК 656. 13. 01: 017
 
Удосконалення методики організації автобусних перевезень в транспортній системі міст
 
Спеціальність 05. 22. 01 – «Транспортні системи»
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному транспортному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Маяк Микола Михайлович, Українська авіаційна транспортна компанія, м. Київ, Перший віце-президент.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Курніков Іван Петрович, Національний транспортний університет, завідуючий кафедрою «Виробничі системи і сервіс на транспорті»; кандидат технічних наук Ткаченко Анатолій Миколайович, Міністерство транспорту України, департамент автомобільного транспорту, начальник відділу зовнішніх зв’язків та організації міжнародних перевезень.
Провідна установа: ДержавтотрансНДіпроект Міністерства транспорту України, відділ пасажирських перевезень, м. Київ
Захист відбудеться « 17 « 10 2002р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26. 059. 02 в Національному транспортному університеті за адресою: Україна, 01010, м. Київ, вул. Суворова, 1.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного транспортного університету: Україна, 01003, м. Київ, вул. Кіквідзе, 42.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Пасажирський транспорт задовольняє різноманітні потреби населення в пересуванні, відіграє значну роль у житті мешканців міста. Якість перевезень впливає на психологічний та фізичний стан людей, продуктивність їх праці, відпочинок. Удосконалення організації автобусних перевезень має важливе народногосподарське та соціальне значення. Протягом перших років незалежності України помітно знизився рівень автомобільного обслуговування населення. У містах скорочувалася маршрутна система, зростали інтервали руху, в цілому погіршувалася якість перевезень. Поряд із поступовим впровадженням ринкових відносин, виникла конкуренція в міських автобусних перевезеннях, яка значно ускладнює діяльність державних автотранспортних підприємств (АТП).
Послідовне і суттєве поліпшення транспортного обслуговування можливе лише в разі побудови такої організації процесу роботи автобусів на міських перевезеннях, яка не потребує значних економічних вкладень. Обов’язковою передумовою поліпшення якості міських автобусних перевезень постає комплексне удосконалення усіх ланок виробничої діяльності АТП, тісно узгодженої з ринковою економікою. Невідкладне завдання підвищувати якість автобусних перевезень поширюється одночасно на всіх учасників транспортного процесу: пасажирів, перевізників, суспільство. Сукупними заходами мають досягатися більша комфортність поїздок пасажирів, різнопланове скорочення витрат автотранспортних підприємств, збереження екологічної чистоти міст. У розв’язанні поставлених завдань певний недолік полягав у тому, що діяльність автотранспортних підприємств розглядалася однобічно, лише за окремими напрямками, без системного підходу й урахування комплексу домінуючих чинників та особливостей ринкових відносин. У діючій нині організації перевезень іноді застосовуються звужені підходи до аналізу й оцінки ефективності використання наявного рухомого складу та до розробок перспективних напрямків його оновлення.
Система міського пасажирського транспорту є динамічною та здатною до саморозвитку. Для удосконалення в цілому її функціонування потрібно розглядати сукупний вплив факторів різного характеру (технічні, економічні, соціальні, природні), оцінюючи їх роль та значимість за допомогою відповідного кількісного критерію. Важливим завданням є покращення якості автобусних перевезень при існуючих ринкових умовах, за наявності жорсткої конкуренції між державним та приватним транспортом. Необхідно значно вдосконалити поточну організацію роботи автобусів та оперативне управління ними на лінії. Для цього попередньо мають чітко визначатися існуючі реально пасажиропотоки в місті, бо саме на таких чисельних даних більш достовірно будуть встановлені засоби їх регулювання, вибрано тип, кількість та раціональні форми руху автобусів. Таким чином, підвищення якості автобусного сполучення в транспортній системі міст є актуальною науковою задачею важливого практичного значення. У процесі її вирішення мають бути ширше використані заходи щодо удосконалення організації автобусних перевезень.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно з планами цільової комплексної програми “Транспорт”, яка передбачає розвиток та вдосконалення транспорту в Україні, що прийнята розпорядженням Кабінету Міністрів від 23. 07. 1993 за №551-р, та регіональної програми розвитку транспорту у м. Кривому Розі (1996-1999).
Мета і завдання дослідження. Мета даної роботи полягає в удосконаленні автобусних перевезень пасажирів у транспортній системі міст із забезпеченням покращення організації, техніко-економічних показників та екологічної безпеки їх технологічного процесу.
Виходячи з поставленої мети, було намічено такі завдання дослідження:
Теоретичне дослідження параметрів для підвищення рівня організації міського автобусного сполучення на науковій основі концепції соціально-етичного маркетингу при ринкових відносинах.
Математичне моделювання із техніко-економічним обгрунтуванням ефективних засобів для поліпшення технологічного процесу перевезень пасажирів.
Експериментальне обстеження пасажиропотоків і умов автобусних перевезень на прикладі великого міста Кривого Рогу.
Розробка удосконаленої методики вибору пасажиромісткості, типу і раціональної кількості автобусів при покращеному формуванні рухомого складу АТП та його розподілу за маршрутами.
Визначення і впровадження рекомендацій для поліпшення організації та екологічної безпеки автобусних перевезень у містах.
Об’єкт дослідження. Система перевезень пасажирів автобусами комунальних державних автотранспортних підприємств у місті.
Предметом дослідження є формування раціонального технологічного процесу автобусних перевезень з урахуванням вимог концепції соціально-етичного маркетингу та ринкових відносин.
Методи дослідження. Розрахунково-експериментальні. Розрахунковим методом за допомогою математичного моделювання на ЕОМ здійснено аналіз впливу різної пасажиромісткості та кількості автобусів на оціночний критерій якості пасажирських перевезень за заданими маршрутами. Експериментальним методом
Фото Капча