Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалення системи технічного обслуговування і ремонту обладнання (на прикладі підприємств чорної металургії)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Погорєлов Сергій Миколайович
 
УДК 338. 45: 658. 588.
 
Удосконалення системи технічного обслуговування і ремонту обладнання (на прикладі підприємств чорної металургії)
 
Спеціальність 08.07.01 - економіка промисловості
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
 
Харків - 1999
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському державному політехнічному університеті Міністерства освіти України.
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Перерва Петро Григорович, Харківський державний політехнічний університет, завідувач кафедри організації виробництва та управління персоналом.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Орлов Петро Аркадійович,Харківський державний економічний університет, завідувач кафедри економіки та маркетингу, кандидат економічних наук Сиркіна Тетяна Павлівна Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень Міністерства промислової політики України, м. Харків,завідувач відділу економіки ремонту.
Провідна установа - Харківський державний університет, кафедра економіки та менеджменту, Міністерство освіти України, м. Харків
Захист відбудеться “14”жовтня 1999р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.050.02 у Харківському державному політехнічному університеті за адресою: 310002, м.Харків-2, вул. Фрунзе, 21
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного політехнічного університету
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. В економічній стратегії на сучасному етапі розвитку України важливе місце займають проблеми структурної перебудови, реконструкції народного господарства, його поступового переходу до розвинутої ринкової економіки. Оцінка технічного стану промисловості та перспектив її розвитку змушує звернути особливу увагу на проблему технічного обслуговування й ремонту обладнання. Для підйому виробництва потрібне збереження, раціональне використання наявного виробничого потенціалу й ефективне відновлення парку обладнання на принципово новій технічній основі. Ці умови тісно пов'язані з необхідністю підвищення рівня технічного обслуговування та ремонту обладнання. Разом із цим, у наслідок сформованого відношення до ремонту як до допоміжного (другорядного) виробництва прогресивні форми його організації ще не одержали належного розвитку. Багато підприємств намагаються здійснювати ремонтне обслуговування власними силами, що часто призводить до збільшення витрат на виробництво, знижує якість і надійність обладнання. Поглиблення децентралізації ремонтного виробництва, повернення до власних, часто дрібноструктурних ремонтних баз призводить до зниження виробничо-технічного потенціалу, що ще більше ускладнює перехід до економічного зростання. Водночас зміцнення ринкового механізму створює передумови для зміни ставлення виробничників до стану свого обладнання, а значить і до якості його ремонтного обслуговування. У зв’язку з цим необхідне подальше дослідження систем технічного обслуговування і ремонту обладнання (СТОіРО), визначення форм впливу на ці системи, виявлення шляхів їх адаптації до умов ринкових відносин.
У науковій і методичній літературі розглядалося широке коло задач з організації ремонту на різному ієрархічному рівні. Їх дослідженню присвячені роботи Акбердіна Р.З., Акбердіної Р.А., Алфьорова В.Є., Баженова Г.Е., Білошапки А.Б., Борисова Ю.С., Гончарова В.М., Єгорова І.М., Єгоричева О.П., Івутя Р.Б., Ільєнченко М.В., Канінгхема К., Капустіна К.Е., Карпова Л.Д., Касимова А.М., Колєгаєва Р.М., Кокса В., Консона А.С., Мельникової К.І., Орлова П.А., Пєтухова Р.М., Покропивного С.Ф., Салабієва Е.Х., Смиринцького Є.К., Тарасової Л.К., Чорного А. І., Чумаченка М.Г., Шудри В.Ф., Шухгальтера Л.Я., Якобаса В.А., Яковлєва А.І. та ін. Розглядаючи організацію ремонтного виробництва в умовах адміністративно-командної економіки більшість авторів вирішували проблеми його технологічного виконання, що було виправданим за умов обмеження прав та взаємних обов’язків споживачів і виконавців. Зараз з’явились, або вийшли на перший план ряд задач, які потребують подальшого дослідження, у тому числі: надання ремонтних послуг на основі фірмового сервісу із широким використанням франчайзингу та лізингу; розробка основ оцінки ефективності ремонтного обслуговування в умовах багатоваріантності; встановлення методичних і практичних рекомендацій щодо визначення цін на ремонтні послуги; розробка методичних основ вибору та планування форм ремонтного обслуговування. Викладене визначає актуальність теми та вибір її автором для дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках державної науково-технічної програми 07.02 “Економічні проблеми створення державності України” у частині розробки сучасної системи ремонту та сервісу в рамках реґіональних ринків, а також пов'язана з виконанням міжнародної програми INTAS “Реструктуризація і приватизація промислових підприємств”.
Мета і задачі дослідження. Метою даного дослідження є подальша розробка теоретичних і практичних питань удосконалення та підвищення ефективності СТОіРО в умовах економіки, що трансформується. Реалізація цієї мети обумовила вирішення таких задач: 
визначення місця й ролі СТОіРО у відтворювальних процесах в сучасних умовах; 
створення методики дослідження економічних показників та перспектив розвитку ремонтного обслуговування;
розробка економіко-математичної моделі оцінки техніко-економічного рівня ремонтного виробництва;
обґрунтування організаційної схеми взаємовідносин виконавців і споживачів ремонтних послуг;
розробка методики планування й організації ремонтного виробництва різного рівня централізації, та встановлення цін на ремонтні послуги.
Предмет і об'єкт дослідження. Предметом дослідження є сукупність організаційних й економічних відносин між виконавцями та споживачами послуг технічного обслуговування та ремонту обладнання. Об'єктом дослідження є ремонтні підприємства, перш за все чорної металургії.
Загальна методика дослідження. Теоретичною основою дослідження послужили наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів, присвячені загальним проблемам відтворення основних фондів, економічним і організаційним питанням ремонтно-технічного обслуговування, ціноутворенню на продукцію та послуги виробничо-технічного призначення, а також законодавчі та нормативні акти України. У роботі використовувалися методи абстрактно-логічного аналізу й синтезу, економічного,
Фото Капча