Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалення технології вирощування люцерни на насіння в умовах південного степу України

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
НОВИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
 
УДК 633. 31. 631. 53: 631. 085
 
Удосконалення технології вирощування люцерни на насіння в умовах південного степу України
 
06. 01. 09 – рослинництво
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
 
Херсон – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі рослинництва Херсонського державного аграрного університету.
Науковий керівник: – доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України ЖАРІНОВ Валерій Іванович, Херсонський державний аграрний університет, завідувач кафедри рослинництва.
Офіційні опоненти: – доктор сільськогосподарських наук, професор ТЕРЕЩЕНКО Микола Михайлович, Одеський селекційно-генетичний інститут, провідний науковий співробітник відділу селекції бобових культур.
- кандидат сільськогосподарських наук ТИЩЕНКО Олена Дмитрівна, Інститут землеробства південного регіону УААН, завідувач лабораторії селекції багаторічних трав.
Провідна установа: Харківський державний аграрний університет, кафедра рослинництва м. Харків.
Захист відбудеться,, 26,, лютого 2002 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47. 830. 01 в Херсонському державному аграрному університеті за адресою: 73006, м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23 Херсонський державний аграрний університет.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного аграрного університету, 73006, м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23.
Автореферат розісланий,, 25,, січня 2002 року.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Багаторічною практикою кормовиробництва доведено, що подальший розвиток даної галузі пов’язаний з необхідністю достатнього вирощування провідної кормової культури-люцерни. Основною причиною, яка продовжує стримувати одержання необхідних посівних площ, залишається дефіцит насіння. Це стосується багатьох районів люцерносіяння, в тому числі й основних-степових.
Актуальність теми. На базі результатів раніш проведених досліджень була розроблена і впроваджена загальна технологія вирощування насіннєвих посівів люцерни, яка сприяла збільшенню виробництва насіння. Однак не вирішено важливе практичне завдання-достатнє технологічне забезпечення одержання сталої продуктивності посівів в основних районах його вирощування. Залишається актуальним удосконалення основних прийомів розробленої вітчизняної технології, стосовно вирощування районованих сортів в умовах степової зони України. Це і визначило вибір теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є складовою частиною тематичного плану Херсонського державного аграрного університету по темі,, Підвищення продуктивності і стабільності агрофітоценозів основних сільськогосподарських культур в залежності від технології вирощування в умовах Степу України” (1991-1995 рр., номер державної реєстрації 0195U014476).
Мета і задачі дослідження. Метою досліджень було удосконалити та обґрунтувати основні елементи сортової технології вирощування люцерни насіннєвого використання по забезпеченню одержання стабільної врожайності в умовах зрошення південної частини Степу України. Для вирішення мети були визначені такі задачі:
встановити тривалість багаторічного використання за призначенням насіннєвих посівів люцерни різних сортів;
вивчити загальні і сортові особливості формування продуктивних травостоїв при різноукісному використанні насіннєвих посівів;
визначити оптимальний спосіб посіву по забезпеченню щорічної стабільної продуктивності насіннєвих посівів;
виявити і дослідити реакцію сортів на вибір насіннєвого укосу;
дати економічну оцінку вирощуванню люцерни на насіння при використанні вивчених агрозаходів.
Об’єкт дослідження. Закономірності формування урожайності насіннєвих травостоїв люцерни в залежності від впливу тривалості використання посіву, способу посіву, сорту, укосу. Дія та взаємодія даних агрозаходів на стабільність продуктивності в умовах зрошення південного Степу України.
Предмет дослідження – насіннєві посіви люцерни сортів різних груп стиглості та різних способів посіву, тривалості використання.
Методи дослідження – проведення досліду здійснювалось згідно з загальноприйнятими методиками польових досліджень, які у поєднані із спостереженнями за ростом і розвитком посівів, умовами зовнішнього середовища дали можливість кількісно оцінити агротехнічний та економічний ефект досліджуваних заходів вирощування люцерни на насіння. Основні з них – вимірювально-ваговий, розрахунковий, лабораторно-хімічний, статистичний, розрахунково-порівняльний.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні особливостей формування різноукісних продуктивних насіннєвих травостоїв люцерни багаторічного використання за рахунок застосування широкорядних посівів із визначною оптимальною шириною міжрядь при її вирощуванні в умовах достатньої вологозабезпеченості. Встановлена технологічна спроможність управляти структурою насіннєвого травостою та стабілізувати продуктивність посівів по роках використання.
Вперше виявлена і досліджена відмінність сортів різних груп стиглості на вибір насіннєвого укосу та суттєвий вплив на врожайність посівів.
Практичне значення одержаних результатів досліджень. На основі проведених досліджень та всебічної їх оцінки удосконалена технологія вирощування люцерни на насіння при зрошенні в умовах південного Степу України. Застосування розроблених рекомендацій дозволяє стабільно одержувати до 250-340 кг/га повноцінного насіння при трьохрічній тривалості періоду основного використання посівів районованих сортів за цільовим призначенням. Застосування цих технологічних розробок екологічно обґрунтовано і економічно вигідно.
Результати досліджень впроваджено в сільськогосподарських підприємствах Херсонської області: НД станція рису УААН; КПСП ім. Леніна Скадовського району; КСП “Ключовий” Каланчакського району (протягом 1995-1998 рр.) на загальній площі 146 га, приріст економічної ефективності від впровадження склав 144, 3 тис. грн.
Особистий внесок здобувача полягає в аналізі наукової вітчизняної та зарубіжної літератури за темою дисертаційної роботи, розробці програми досліджень, безпосередньому проведенні польових дослідів і лабораторних аналізів, узагальненні результатів досліджень, формуванні та обґрунтуванні висновків та пропозицій для виробництва.
Апробація результатів дисертації. Матеріали результатів досліджень представлялись автором на науково-практичних конференціях Херсонського ДАУ (Херсон, 1994, 1995, 1996 рр.), ювілейній науковій конференції Херсонського ДАУ (Херсон 1999 р.), науково-практичному семінарі,, Насінництво
Фото Капча