Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління активами на торгівельному підприємстві “Санторин”

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
72
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
В даний часнині, з із переходом економіки до ринкових відносин, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Все це значно збільшує роль аналізу їх фінансового стану: наявність, розміщення і використання грошових коштів. У торгових підприємствах це питання стоїть найгостріше. У торгових підприємствах на перших етапах діяльності, в умовах жорсткої конкурентної боротьби ринкової економіки, мала прибутковість і висока оборотність активів залишають керівництву підприємства малий час реагування при зміні ситуації на ринку. Для виживання і розвитку підприємства необхідно максимально чітко і ефективно управляти його капіталом. Одна з характерних рис економічних відносин - прагматизм учасників. Будь-яка цінність матеріального або нематеріального характерувдачі, що фігурує в процесі таких відносин, представляє уявляє інтерес лише в тому випадку, якщоу тому випадку , якщо,в том случае  володіння нею сприяє досягненню якоїсь мети, перш за всепередусім економічного характерувдачі. Основа ділової активності - нарощування економічного потенціалу підприємства. Вкладаючи капітал в який-небудь інвестиційний проект, підприємець вважаєгадає через якийсь час не тількине лише відшкодувати пущений в оборотзворот,оберт капітал, але і одержатиотримати,набути певний прибуток. 
Оцінка цього прибутку, тобто рішення розв'язання, вирішення, розв'язування дилеми - вигідний чи ніабо ні даний проект, базується на аналізі поточного фінансового стану і прогнозах майбутніх надходженьвступів від інвестиції. Часто результати фінансового аналізу свідчать про недоотримання прибутку підприємства через роздутість активів або не оптимальної їх структури, що приводить допризводить,наводить зниження ефективності їх використання. Вихід зіз ситуації, що склалася, для підприємства це оптимізація структури його активів.
Вважаючи на високий рівень актуальності управління активами підприємства, метою дипломної роботи було поставлено розробити стратегію управління обіговими активами підприємства. Об’єктом роботи стало торгівельне підприємство “Санторин”. Слід зауважити, що торгівельне підприємство має специфічну діяльність і специфічну практику управління активами. Від політики управління обіговими активами підприємства залежить не тільки фінансова ефективність його функціонування, а, внаслідок високої швидкості обігу активів, залежить саме існування підприємства. Предметом дослідження стали суттєві закономірності функціонування активів даного підприємства, визначення яких дозволить сформулювати і вирішити основні проблеми в управлінні ними. 
Досягти поставленої мети роботи можна , розв’язавши наступні завдання:
Розглянути механізм функціонування активів підприємства із врахуванням специфіки реалізації цього механізму стосовно до торгівельного підприємства. Особливо важливим є визначити комплекс методів та способів управління різними формами розміщення активів.
Застосувати сучасні методики для аналізу особливостей функціонування активів об’єкту роботи. Передбачається проаналізувати параметри ефективності функціонування як активів в цілому, так і окремих їх елементів. Також необхідним є визначення впливу структури активів на ліквідність та платоспроможність підприємства.
Економіко-статистичними методами визначити сукупність факторів, пов’язаних з управлінням активами підприємства, які суттєво впливають на результати його функціонування.
Для розробки стратегії управління активами підприємства використати можливості економетричного моделювання. Це дозволить науково обґрунтувати оптимальну структуру активів підприємства, таку структуру, яка дасть найвищий можливий фінансовий ефект.
Для реалізації перерахованих завдань передбачається використати методи фінансового аналізу, а саме коефіцієнтний аналіз ефективності використання обігових активів, аналіз ліквідності балансу, коефіцієнтний аналіз ліквідності. Для розробки стратегії управління активами передбачається використати сукупність економіко-статистичних та економетричних методів, а саме кореляційний аналіз, метод найменших квадратів, регресійний аналіз, методи визначення тренду, методику лінійного програмування, інші.
Відзначимо, що у сфері управління активами підприємства існує велика кількість фундаментальних та методичних робіт, використання яких дозволить досить повно розкрити тему дипломної роботи. В українській економічній літературі назвемо роботи Лещинського О.Л., Бабицького А.Ф., Калини А.В., Оберемчука В.Ф., Ізмайлової К.В., Ефимової О.В., В.В. Буряковского, В.Я. Кармазина, С.В. Каламбет та інщі.
Застосування перелічених вище методів та методик з врахуванням практики їх використання, наведеної в економічній літературі, дозволить досягти мети дипломної роботи. 
 
1. Механізми функціонування активів підприємства
 
Перш за все, розглянемо перелік і визначення основних понять, які служать основою для складання фінансових звітів підприємств. 
Активи підприємства - це його ресурси, які повинні принести підприємству вигоди в майбутньому. Активи підприємства повинні належати йому (а не бути, наприклад, орендованими) і повинні бути набутими раніше (а не знаходитися у стадії придбання). 
Зобов'язання підприємства трактуються, як джерела придбання активів, запозичені на якийсь час у інших осіб (не власників підприємства). 
Власний капітал підприємства розглядається як залишок активів після вирахування з них суми всіх зобов'язань. Іноді власний капітал називають чистими (тобто звільненими від боргів) активами. Власний капітал складається з інвестицій власників підприємства і величини прибутку, одержаного в результаті господарської діяльності і залишеного (реінвестованої) підприємству. 
Доходи є збільшенням активів підприємства, обумовлених, головним чином, виробництвом і поставкою товарів і послуг в рамках основної діяльності підприємства. Підприємство може одержувати доходи також від інвестиційної діяльності як результат володіння і продажу активів. 
Затрати (витрати) є зменшенням активів або збільшенням зобов'язань (пасивів) або поєднанням першого і другого у зв'язку з виробництвом і поставкою товарів і послуг у рамках діяльності підприємства. 
Прибуток підприємства за період часу - це різниця між доходами підприємства за даний період і його витратами, що викликали отримання цих доходів. 
Залежно від характеру участі в господарському процесі і швидкості обороту виділяють необоротні та оборотні активи підприємства.
Необоротні активи (або основний капітал) є сукупністю
Фото Капча