Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління інноваційним проектом на ВАТ «Термопластовтомат»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВПРОВДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ
1.1 Поняття та характеристика інновацій
1.2 Поняття, види і результат інноваційної діяльності
1.3 Поняття та суть інноваційного проекту
1.4 Поняття інноваційного менеджменту
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
2.1 Загальні відомості про підприємство
2.2 Вихідні дані для оцінки ефективності інноваційного проекту
2.3 Розрахунок показників ефективності
2.4 Оптимізований інноваційний проект
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
Сьогодні Україна переживає важкий час. Головними диспропорціями, що прописались в економіці України, є економічна криза, дефіцит бюджету, спад національного доходу, порушення платіжного та торгівельного балансів, істотне перевищення імпорту над експортом, що в сукупності визначає фінансові можливості держави, якій необхідно вирішувати багато складних питань і виконувати національні та регіональні програми, що потребують високих інтелектуальних та матеріальних витрат.
Перехід України до відкритої економіки може стати неможливим без синхронізації її економічної структури та реформ, аналогічних високорозвиненим країнам.
Нашій державі необхідно реалізувати комплекс заходів по розвитку підприємництва, децентралізації зовнішньоекономічної діяльності, зміні зовнішньоторгової системи, що повинно прискорити процес інтегрування у міжнародний ринок.
Завдання України — у найкоротший час вивчити досвід вирішення проблем, визначити шляхи реалізації інноваційної політики в Україні з урахуванням реальних умов.
На сьогоднішній день сучасне підприємство не може розвиватися без вровадження інновацій. 
Процес створення, освоєння і поширення інновацій називається інноваційною діяльністю чи інноваційним процесом.
У сучасній економіці роль інновацій значно зросла. Без застосування інновацій практично неможливо створити конкурентноздатну продукцію, що має високий ступінь наукоемкости і новизни. Таким чином, у ринковій економіці інновації являють собою ефективний засіб конкурентної боротьби, тому що ведуть до створення нових потреб, до зниження собівартості продукції, до припливу інвестицій, до підвищення іміджу (рейтингу) виробника нових продуктів, до відкриття і захоплення нових ринків, у тому числі і зовнішніх. 
Результатом інноваційних процесів є новини, а запровадження їх у господарську практику визнається за нововведення. Інноваційні процеси започатковуються певними галузями науки, а завершуються у сфері виробництва, сприяючи прогресивним змінам останнього. Первісними імпульсами запровадження новин (нововведень) на підприємствах служать не тільки суспільні потреби й результати фундаментальних наукових досліджень, а й використання зарубіжного прогресивного досвіду в галузі технології та організації виробництва, сучасних форм господарювання.
Актуальність теми. Однією з головних тем багатьох економічних дискусій останніх років є інноваційний розвиток країни. Така зацікавленість не випадкова, оскільки основною причиною кризового стану економіки України є старіння усього індустріального комплексу та вступ економічної системи в стадію спаду. Це свідчить про необхідність впровадження фінансово-ефективних проектів з метою покращення інноваційної активності в економіці України, яка на даний момент низька. 
Мета й задачі курсової роботи. Метою роботи є розробка концептуального інноваційного проекту, який розглядається як система взаємопов'язаних цілей і програм їх досягнення. Задачею роботи є аналіз інноваційного проекта підприємства.
Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти управління інноваційним проектом на підприємстві.
База Дослідження – ВАТ «Термопластовтомат»
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ
 
1.1 Поняття та характеристика інновацій
 
Сьогодні в умовах науково-технічного прогресу вирішальне значення в забезпеченні конкурентоспроможності фірми грають інновації. У термін «інновація» вкладають два поняття. Інновація – це, по-перше, новина, тобто новий або вдосконалений продукт, послуга, технологія, упроваджені на ринку, у виробничо-господарській діяльності, вжитку, суспільному житті; по-друге, це процес здійснення змін, впровадження новин.
Інновація створюється в результаті досліджень і відкриттів, матеріалізує наукові і практичні рішення. Її основна властивість – новизна, яка оцінюється як по технічних параметрах, застосовності, так і з ринкових позицій по комерційній результативності.
Управління інноваційною діяльністю може бути успішним за умови тривалого вивчення інновацій, що необхідне для їх відбору і використання. Перш за все, необхідно розрізняти інновації і неістотні видозміни в продуктах і технологічних процесах (наприклад, естетичні зміни, тобто колір і тому подібне); незначні технічні або зовнішні зміни в продуктах, що залишають незмінними конструктивного виконання і що не роблять досить помітного впливу на параметри, властивості, вартість виробу, а також вхідних в нього матеріалів і компонентів; розширення номенклатури продукції за рахунок освоєння виробництва що не випускалися раніше на даному підприємстві, але вже відомих на ринку продуктів, з метою задоволення поточного попиту і збільшення доходів підприємства [2;6].
Новизна інновацій оцінюється по технологічних параметрах, а також з ринкових позицій. З врахуванням цього будується класифікація інновацій.
Залежно від технологічних параметрів інновації підрозділяються на продуктові і процесні. 
Продуктові інновації включають вживання нових матеріалів, нових напівфабрикатів і комплектуючих; здобуття принципово нових продуктів. Процессні інновації означають нові методи організації виробництва (нові технології). Процессні інновації можуть бути пов'язані із створенням нових організаційних структур у складі підприємства (фірми).
За типом новизни для ринку інновації діляться на: нові для галузі в світі; нові для галузі в країні; нові для даного підприємства (групи підприємств).
Якщо розглядати підприємство (фірму) як систему, можна виділити:
1. Інновації на вході в підприємство (зміни у виборі і використанні сировини, матеріалів, машин
Фото Капча