Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА“
 
Гавран Володимир Ярославович
УДК 338. 24: 330. 322
 
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ
 
Спеціальність: 08. 02. 03- Організація управління, планування і регулювання економікою
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Львів – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі економіки підприємства і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка“ Міністерства освіти і науки України. 
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет “Львівська політехніка“, завідувач кафедри економіки підприємства і менеджменту
 
Офіційні опоненти – доктор економічних наук Махмудов Олександр Гафарович, АТ “Інвестиційна компанія “ДІКОМ“, президент
 
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Кравців Василь Степанович, Інститут регіональних досліджень НАН України, заступник директора інституту по науковій роботі
 
Провідна установа – Одеський національний політехнічний університет, кафедра менеджменту, Міністерства освіти і науки України, м. Одеса. 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Перспективи розвитку рекреаційно-туристичної сфери в Україні обумовлюються дією широкого спектру природних, історико-культурних, соціальних, економічних, політичних чинників, які мають чітко окреслену специфіку. Разом з тим, особливість сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що формування й інтеграція індустрії рекреаційно-туристичних послуг у світовий ринок пов’язана з необхідністю вирішення гострих соціально-економічних проблем у період трансформації суспільно-економічних відносин. 
Вагомий внесок у теорію дослідження територіальних рекреаційних систем, методику оцінки рекреаційно-туристичного потенціалу та визначення соціально-економічної ефективності його використання, мотивації іноземних інвесторів, чинників, які слід брати до уваги при моделюванні сприятливого інвестиційного клімату, формування та реалізації інвестиційних процесів зробили відомі зарубіжні і вітчизняні вчені Адаменко О., Балацький О., Беренс В., Бланк І., Брігхем Е., Герасимчук М., Гітман Л., Губський Б., Дергачов В., Джонк Д., Долішній М., Живицький Я., Кравців В., Крачило М., Кузьмін О., Лазебник Л., Махмудов А., Недашківська Н., Пересада А., Петрович Й., Продіус І., Прокопенко М., Рогожин П., Тараканов М., Трохимчук С., Чумаченко М., Шаблій О., Шевчук В., Яковлєв А. та інші. 
Динамічний процес суспільних перетворень в Україні та реформування економічних відносин актуалізували проблему вибору оптимальних шляхів розвитку її рекреаційно-туристичного комплексу. Це зумовлює не лише потребу в теоретичному осмисленні суті та змісту даної сфери діяльності, а й ставить на порядок денний питання розроблення науково обґрунтованої концепції розвитку рекреаційно-туристичної сфери та проектів втілення її у життя. Необхідність пошуку раціональних шляхів стимулювання розвитку даної сфери діяльності диктується також перспективою отримання відчутної економічної вигоди від цієї галузі, що може стати вагомим засобом оздоровлення національної економіки в цілому. Таким чином, наукова і практична актуальність зазначених проблем зумовили вибір теми дисертації, визначили мету та основні завдання, об'єкт і предмет дослідження. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилось у рамках наукового напрямку “Проблеми узгодження функціонування економічних, організаційних та мотиваційних механізмів господарювання та регулювання їх впливів на використання виробничого, корпоративного та особистісного потенціалів“ кафедри економіки підприємства і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка” при виконанні теми “Розробка системи ринкового управління інноваційними процесами на основі моніторингу показників діяльності та конкурентноздатності підприємства” ДБ/54 “ВОК” (номер державної реєстрації 0198U007871), затвердженої рішенням НТР НУ “Львівська політехніка”, протокол №11 від 12. 11. 1998 р. 
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері. 
Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення наступних завдань: 
• визначення шляхів і напрямків прискореного розвитку рекреаційно-туристичної сфери як важливої галузі національного господарства; 
• обґрунтування доцільності створення і функціонування організаційних формувань інноваційного типу в сфері рекреації; 
• визначення рівня використання маркетингової діяльності у формуванні привабливості об’єктів інвестування в рекреаційно-туристичній сфері; 
• застосування системного підходу для оцінки інвестиційної привабливості об’єктів рекреації; 
• обґрунтування пріоритетів і обсягів інвестування в рекреаційно-туристичну сферу; 
• формування організаційно-економічного механізму управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері; 
• розробка методів розрахунку ефективності використання інвестиційних ресурсів в даній галузі. 
Об'єктом дисертаційного дослідження є рекреаційно-туристична сфера, а предметом – методичні засади управління інвестиційною діяльністю. 
Теоретичною і методологічною базою дисертаційної роботи є фундаментальні положення теорії ринкової економіки, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, в яких висвітлюються методологічні засади управління інвестиційною діяльністю, створення сприятливих умов для інвестування і методи економічної оцінки використання інвестицій. У роботі використано законодавчі та нормативні документи, що безпосередньо стосуються об'єкта дослідження, зокрема Закони України, Укази Президента, Постанови Кабінету Міністрів. 
В процесі дослідження застосовувались методи аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, зокрема при визначенні інвестиційної привабливості, пріоритетів та обсягів інвестування об'єктів рекреаційно-туристичної сфери. 
Наукова новизна одержаних результатів. Основними науковими результатами дисертаційної роботи є теоретико-методичні положення управління інвестиційною діяльністю для динамічного розвитку рекреаційно-туристичної сфери. При цьому автором отримані такі наукові результати: 
• розроблено концепцію розвитку рекреаційно-туристичної сфери, в основу якої покладено заходи спрямовані на вдосконалення управління курортно-рекреаційним господарством, такі як: створення організаційних формувань інноваційного типу в сфері рекреації, впровадження ринкових механізмів і підвищення економічної віддачі галузі, організація і проведення
Фото Капча