Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 

“Львівська політехніка“: Проблеми економіки та управління. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка“. – 2000. – №391. – С. 120-124. 

3. Гавран В. Я. Складові оцінки інвестиційної привабливості рекреаційно-туристичного комплексу України. // Вісник НУ “Львівська політехніка“: Проблеми економіки та управління. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка“. – 2001. – №425. – С151-156. 
Додаткові публікації
4. Гавран В. Я. Правові механізми формування та організації управління в спеціальних економічних зонах (СЕЗ) України. // Український бальнеологічний журнал. -1998. – т. 1, -№4. – С. 69-71. 
5. Гавран В. Я. Про залучення інвестицій у вільну економічну зону. // Природні лікувальні ресурси: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 18-21 травня 1999р. – Трускавець, 1999. -С. 68-70. 
6. Гавран В. Я. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. // Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 23-26 березня 2000р. – Львів-Дрогобич-Трускавець, 2000. -С. 88-89. 
 
Анотація
 
Гавран В. Я. Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08. 02. 03. – Організація управління, планування і регулювання економікою, Національний університет “Львівська політехніка“, Львів, 2002. 
У дисертації розглядаються проблеми планування, організації залучення і економічної оцінки ефективного використання інвестицій в рекреаційно-туристичній сфері. Обґрунтовується доцільність розробки концептуального підходу до вирішення проблем розвитку рекреації і туризму як важливих складових національного господарства. В роботі доведено необхідність впровадження в структуру управління організаційними формуваннями підрозділу маркетингу, а також визначено його основні завдання, функції та методи залучення інвестицій, розроблено методику оцінки інвестиційної привабливості об’єктів рекреаційно-туристичної сфери та обґрунтовано пріоритети і обсяги інвестування даної галузі, проаналізовано ключові проблеми формування і вдосконалення механізмів залучення інвестицій і застосування методів розрахунку їх ефективного використання. 
Ключові слова: інвестиції, організаційні формування, ефективність, рекреаційно-туристична сфера, маркетингові дослідження. 
 
The summary
 
Gavran V. J. Management of investment activity in a recreation-tourist orb. – Manuscript. 
Thesis for a candidate’s degree by speciality 08. 02. 03 – Organisation of control, planning and regulation by economics, National Lviv Polytechnic University, Lviv, 2002. 
In a thesis the problems of planning, organisation of engaging and economic evaluation of an effective usage of the investments in a recreation-tourist area are esteemed. The expediency of mining of the conceptual approach to the solution of problems of development of a recreation and tourism, as relevant compound national economy is substantiated. In activity the necessity of an intrusion in frame of control of organisation formations of a service of marketing is demonstrated, and also its primary goals, functions and methods of engaging of the investments are certain. The technique of an estimation of investment attractiveness of objects of a recreation-tourist area is advanced and the priorities and volumes of investment of the given area are justified. The key problems of formation and advancing of gears engaging of the investments and application of methods of an economical estimation their usage are parsed. 
Key words: the investments, organisational formations, efficiency, a recreation-tourist area, marketing researches. 
 
Аннотация
 
Гавран В. Я. Управление инвестиционной деятельностью в рекреационно-туристической сфере. – Рукопись. 
Диссертация на получение научной степени кандидата экономических наук за специальностью 08. 02. 03. – Организация управления, планирования и регулирования экономикой, Национальный университет “Львовская политехника“, Львов, 2002. 
В диссертации рассматриваются проблемы планирования, организации привлечения и экономической оценки эффективного использования инвестиций в рекреационно-туристической сфере. Обосновывается целесообразность разработки концептуального подхода к решению проблем развития рекреации и туризма в основу которого положены меры нацелены на усовершенствование системы управление курортно-рекреационным хозяйством, такие как: создание организационных формирований инновационного типа в сфере рекреации, внедрение рыночных механизмов и повышения экономической отдачи области, организация и проведение маркетинговой деятельности с целью формирования привлекательности рекреационно-туристических комплексов и привлечение инвестиций в данную сферу деятельности, повышение качества услуг и сервиса обслуживание, развитие предпринимательства и рекреационного бизнеса, расширение масштабов природоохранной деятельности, реализация крупномасштабных мероприятий
В работе доказана необходимость внедрения в структуру управления организационными формированиями подразделения маркетинга, главной задачей которого может быть привлечение инвесторов и потребителей рекреационных ресурсов, подготовка информации для планирования ассортимента услуг, системы ценообразования, сбытовой политики, осуществление методического руководства маркетинговыми исследованиями и коммуникационной деятельностью, сбор информации для разработки стратегии управление 
Автором рассматривается возможность применения основных направлений к оценке инвестиционной привлекательности объектов рекреационно-туристической сферы, в основу которых положена система показателей и характеристик для оценки имеющейся материально-технической базы, географического расположения, квалификационного состава, управленческой структуры, экологической ситуации, финансово-экономического состояния, законодательного и коммерческого аспектов деятельности
В диссертации сосредоточенно внимание на проблемах, которые возникли в рекреационной сфере и требуют спешного решения. Так, например, развитие рекреационно-туристического комплекса Карпат характеризуется разногласием между потенциальными возможностями конкурентоспособности лечебно-рекреационных услуг на рынке и опасностью для функционирования курортов вследствие обострения экологических проблем и физического и морального изнашивания их материально-технической базы, прежде всего технологий и оборудования лечебно-оздоровительных услуг, курортной и коммунальной инфраструктуры. Учитывая это, в диссертации обосновываются следующие приоритетные направления привлечения инвестиций, в рекреационно-туристическую сферу: стимулирование инновационной деятельности в сфере лечения и рекреации и обеспечение конкурентоспособности ее методов и технологий на заграничных рынках; создание туристической инфраструктуры европейского уровня (отели, кемпинги, санатории, транспорт, коммуникации и т. п.) ; стимулирование инвестиционной активности в сфере сопутствующих услуг (торговли, общественного питания, информационной и финансовой инфраструктуры лечения, туризма, игрального и развлекательного характера и т. п.) ; реставрация и реконструкция памяток истории и культуры региона; формирование рекламной деятельности на основе современных прогрессивных технологий. 
В диссертации анализируются многогранные аспекты структуры инвестиционной деятельности рекреационно-туристической сферы, среди которых следует выделить: направления, формы и стадии инвестиционной деятельности, научно-техническое обеспечение и источники финансирования. Они материализуются в соответствующих инвестиционных проектах, при выборе которых необходимо провести целый ряд до инвестиционных исследований, в частности выучить все инвестиционные риски, провести маркетинговые исследования, оценить направления и эффективность инвестирования. Это даст возможность обосновать целесообразность инвестиций и выбрать наиболее приемлемый проект. Рядом с тем в работе рассматриваются возможные и имеющиеся источники инвестиционных средств, для реализации приоритетных инвестиционных проектов, привлечение которых даст возможность активизировать инвестиционную деятельность и увеличить капитальные вложения в экономику страны и рекреационно-туристическую сферу в частности. 
В процессе исследования проанализированы ключевые проблемы формирования механизма управления инвестиционной деятельностью в рекреационно-туристической сфере. Автором разработана его структура, которая включает: планирование и использование акционерного капитала, обновление основных фондов и технологий, привлечение ссудных средств, мотивация и экономическое регулирование, структурно-организационное усовершенствование, правовое регулирование. 
Ключевые слова: инвестиции, организационные формирования, эффективность, рекреационно-туристическая сфера, маркетинговые исследования.
Фото Капча