Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління залученням інвестицій у підприємства видавничої галузі

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
СВІНЦИЦЬКА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА
 
УДК 655. 41: 330. 332
 
Управління залученням інвестицій у підприємства видавничої галузі
 
Спеціальність 08. 00. 04 – економіка і управління підприємствами (машинобудування, АПК, туристично-рекреаційний комплекс)
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2007
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі менеджменту Європейського університету
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Гуткевич Світлана Олександрівна, Європейський університет (м. Київ), завідувач кафедри менеджменту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Ястремський Олександр Іванович, Український державний університет економіки і фінансів (м. Київ), проректор з наукової роботи кандидат економічних наук, доцент, Штангрет Андрій Михайлович, Українська академія друкарства (м. Львів), доцент кафедри економіки, обліку і аудиту у видавничо-поліграфічному комплексі.
Захист відбудеться “27” грудня 2007 р. о “1400” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26. 063. 01 в Європейському університеті за адресою: 03115, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 16-в.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Європейського університету за адресою: 03115, м. Київ, вул.. Депутатська, 15/17.
Автореферат розісланий “26” листопада 2007 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. В економіці України видавничо-поліграфічна галузь (ВПГ) займає важливе місце, оскільки забезпечує інформаційні, наукові, освітні та культурні потреби суспільства у друкованій інформації. Однак недостатня соціальна спрямованість політики держави, скорочення бюджетного фінансування національної науково-інформаційної, культурної й освітньої сфер, від стабільності і розвитку яких залежить привабливість підприємств ВПГ, не сприяють утвердженню та становленню потужного вітчизняного видавничого ринку, належного рівня інформаційної обізнаності населення та інтелектуального потенціалу суспільства.
Докорінні зміни, пов’язані з реформуванням відносин і форм власності, приватизація та реструктуризація підприємств видавничо-поліграфічної галузі, порушення принципів системності у взаємовідносинах суб’єктів видавничого ринку та побудова нових ринкових відносин, що базуються на розумінні потреб зовнішнього середовища, зумовили поділ видавничо-поліграфічного комплексу на окремі підгалузі: видавничу, поліграфічну та книжкову торгівлю, кожна з яких прагне якнайменше залежати одна від одної, самостійно вирішують нетрадиційні для неї потреби. Відсутність єдності цілей та цілісного управління галуззю позбавило підприємства можливостей щодо проведення єдиної політики у формуванні попиту і пропозиції, складанні виробничих програм, побудові оптимальних технологічних циклів, залученні інвестиційних ресурсів і спричинило появу на ринку великої кількості підприємств з різною формою власності, цілями, відповідно спеціалізацією, технологією виробництва, ресурсним та фінансовим забезпеченням. За таких умов роль окремих підприємств у формуванні валової продукції галузі є незначною і тому потребує комплексного підходу до проблеми управління соціально-економічним розвитком усіх підприємств галузі з метою формування інвестиційної привабливості видавничо-поліграфічного комплексу України, стимулювання залучення інвестицій та їх збалансованого розподілу між підприємствами згідно їх статусу у формуванні загальних економічних результатів.
Вирішення цих проблем потребує відповідних змін та використання нових підходів в управлінні підприємствами видавничо-поліграфічної галузі на основі науково обґрунтованої теорії управління інвестиційним процесом, від ефективності застосування якої залежить обсяг залучення інвестицій та рівень конкурентоспроможності кінцевої продукції. Ці об’єктивні причини визначають актуальність дисертаційного дослідження і потребують додаткових наукових досліджень.
Актуальність науково-практичних розробок, спрямованих на підвищення ефективності управління інвестиціями, базується на численних дискусіях щодо таких розробок, водночас відсутні комплексні наукові дослідження проблеми управління залученням інвестицій у підприємства видавничо-поліграфічної галузі України. Питання сутності інвестування в галузях економіки були предметом наукових досліджень вітчизняних учених: І. Бланка, Л. Борща, В. Гейця, С. Гуткевич, Й. Завадського, А. Загороднього, М. Єрмошенка, Г. Кірейцева, Т. Майорової, Ю. Орловскої, А. Пересади, С. Реверчука, П. Саблука, Ю. Стадницького та ін. Питанням економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі присвячені роботи багатьох вчених: О. Афоніна, О. Власенко, В. Іванівського, Я. Котляревського, А. Лучки, Є. Палиги, В. Примака, М. Сенченка, М. Тимошика, М. Філя, І. Чижа, Л. Швайки, А. Штангрета, О. Ястремського.
Незважаючи на наявність економічних розробок, проблема управління залученням інвестицій не знайшла досить повного висвітлення у вітчизняній та іноземній літературі. У публікаціях українських вчених розглядаються тільки фрагментарні питання управління залученням інвестицій в окремі галузі економіки. Власне наявність вищезазначених аспектів і зумовила актуальність та необхідність цього дослідження, вибір теми дисертаційної роботи, визначення мети, структури і змісту дослідження.
Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Українського науково-дослідного інституту системних досліджень, стабілізації та розвитку економіки Європейського університету за темою “Економіка підприємств поліграфічної промисловості перехідного періоду”, державний реєстраційний номер 01040009747.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є наукове обґрунтування проблеми управління залученням інвестицій у підприємства, розробка науково-практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління залученням інвестицій та привабливості підприємств видавничо-поліграфічній галузі.
Для досягнення цієї мети в роботі поставлені та вирішені наступні задачі:
розглянуто та обґрунтовано наукові засади інвестицій як об’єкту управління;
узагальнено та охарактеризовано фактори інвестиційної привабливості підприємств ВПГ;
охарактеризовано стан економіки підприємств видавничо-поліграфічної галузі на матеріал Житомирської області;
досліджено соціальну роль книговидавничої справи в Україні;
проаналізовано сучасний стан управління інвестуванням підприємств видавничо-поліграфічної галузі;
вивчено та узагальнено основні джерела забезпечення інвестиційних цілей підприємств;
запропоновано та обґрунтовано концепцію управління інвестиційним процесом підприємств видавничо-поліграфічної галузі;
на
Фото Капча