Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вдосконалення шляхів формування та використання прибутку підприємства (на прикладі ПАТ "ТНТ")

Тип роботи: 
Повідомлення до семінарського заняття
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження питання вдосконалення шляхів формування та використання прибутку підприємства
1.1 Суть зміст і значення прибутку
1.2 Види та класифікація прибутку підприємства
1.3 Методи розрахунку прибутку від реалізації
1.4 Інформаційне забезпечення та короткий огляд літературних джерел
РОЗДІЛ 2. Дослідження та аналіз шляхів формування та використання прибутку підприємства на прикладі діяльності ПАТ «ТНТ»
2.1 Коротка характеристика підприємства та його техніко – економічні показники
2.2 Аналіз реалізації продукції
2.3 Аналіз витрат підприємства ПАТ «ТНТ»
2.4 Аналіз формування прибутку на підприємстві ПАТ «ТНТ»
2.5 Аналіз показників рентабельності ПАТ «ТНТ»
РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ, ЗАХОДИ З ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО
3.1 Факторний аналіз формування прибутку на підприємстві «ТНТ»
3.2 Шляхи підвищення прибутку
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
В умовах розвитку ринкових відносин ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств пов'язана з раціональним формуванням та розподілом фінансових ресурсів з метою досягнення високих фінансових результатів. Враховуючи різні аспекти планування діяльності підприємства, найважливішим є процес управління прибутком, як процес дослідження і прийняття управлінських рішень за усіма основними аспектами його формування, розподілу і використання.
Прибуток, по своїй суті, являється певним мірилом знань, вмінь, навичок та здатностей підприємця завоювати певне місце на ринку. Адже, керуючись величиною майбутнього доходу, підприємець ладен зробити все, що від нього залежатиме: буде шукати найкращу можливість як, де і кому продати свій товар (виконати роботи, надати послуги тощо).
Дослідження формування прибутку, рентабельності підприємства, валових доходів та витрат, є найважливішим чинником при прийнятті організаційних і господарсько-управлінських рішень, створення сприятливих умов для реалізації планів і програм по нарощуванню прибутку. Іншими словами підприємства повинні чітко уявляти резерви збільшення прибутку, від чого він залежить і які основні параметри.
Актуальність даної теми полягає у з’ясуванні суті прибутку, методів його розрахунку, принципів розподілу та формування прибутку підприємства у ринкових умовах господарювання. Зокрема, на прикладі підприємства ПАТ «ТНТ» виявити та дослідити залежність прибутку від різноманітних факторів, оцінити їх вплив на прибуток даного підприємства.
Метою дослідження є визначення шляхів, та надання пропозицій щодо удосконалення формування і використання прибутку на підприємстві.
Основними завданнями роботи є:
розгляд теоретичних аспектів управління прибутком на підприємстві;
проведення фінансово-економічного аналізу діяльності публічного акціонерного товариства “ТНТ”;
дослідження прибутку на підприємстві;
надання практичних рекомендацій щодо управління прибутком на підприємстві, удосконалення факторів, що впливають на величину прибутку, оптимізації прибутку тощо.
Предметом дослідження є формування і використання прибутку на підприємстві.
Об'єктом дослідження є діяльність публічного акціонерного товариства «ТНТ»
Методи дослідження.
У роботі було використано загальнонаукові та спеціальні методи, що дало змогу вирішувати завдання наукового дослідження. Методологічним підґрунтям дослідження став діалектичний метод та системний підхід. Для досягнення мети дослідження використано методи: діалектичного пізнання – для визначення сутності прибутку підприємства торгівлі; порівняльного аналізу – для обґрунтування підходів до економічної сутності прибутку. Нормативну базу дослідження склали чинні законодавчі та нормативні документи. Інформаційною базою дослідження є офіційні статистичні матеріали, дані первинного обліку та звітності підприємства. У процесі дослідження також було використано метод економіко-статистичного аналізу.
 
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження питання вдосконалення шляхів формування та використання прибутку підприємства
 
1.1 Суть зміст і значення прибутку
 
Актуальність дослідження значення прибутку як основного елемента ефективності діяльності підприємства полягає в тому, що саме він являється основним показником ефективності роботи підприємства, джерелом його діяльності. Це основний чинник який впливає на можливість забезпечення багатьох програм підприємства, пов’язаних із розширенням потужностей, підвищенням якості продукції, зміцненням конкурентної позиції та виходом на нові ринки. За рахунок прибутку формуються в значному обсязі бюджетні ресурси держави, здійснюється фінансування для розширення підприємств, соціально-культурних заходів, матеріальне стимулювання працівників тощо.
Дослідженням сутності прибутку як основного елемента ефективності діяльності підприємств займалися багато вчених. Значний внесок у дослідження даної теми зробили такі вчені як: Дуляба Н. І., В. Найт, В. Е. Патон, Сивак О. Б., Пилипчук О. В., Багнюк І. С. та багато інших.
Проте, беручи до уваги поглиблене дослідження даної теми, все ж таки питання ролі прибутку, як результату ефективності діяльності підприємства, залишається невирішеним.
Оскільки прибуток є однією з найскладніших економічних категорій, існує багато трактувань щодо сутності даного поняття. Вчений В. Найт стверджував, що «…можливо жодний економічний термін або поняття використовується в такій неймовірній кількості загальновживаних значень, як прибуток»[1].
Прибуток по своїй суті має якісне і кількісне визначення. Саме в їх змістовній єдності розкривається сутність прибутку, його економічний зміст.
Кількісний результат формування прибутку відображає відображає визначення Покропивного С. Ф., що трактує прибуток як частину доходу, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємств.
Прибуток – система економічних відносин між підприємцями (роботодавцями, власниками засобів виробництва) і найманими працівниками з приводу виробництва, розподілу та привласнення створеної додаткової вартості, яка відособлюється у вигляді надлишку над витратами вкладеного капіталу. Це якісне вираження його як об’єктивної економічної категорії. Водночас він трактується як результат господарської діяльності окремого підприємства або галузі
Фото Капча