Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив агроекологічних факторів і сортових особливостей на урожайність, якість зерна та насіння м’якої озимої пшениці в умовах півдня України

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ЖУЖА ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 
УДК: 631. 9. 95: 631. 526. 32: 633. 1: 631. 559: 477. 7
 
Вплив агроекологічних факторів і сортових особливостей на урожайність, якість зерна та насіння м’якої озимої пшениці в умовах півдня України
 
06. 01. 09 – рослинництво
 
АВТОРЕФЕРАТ
на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
 
Херсон – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті землеробства південного регіону УААН.
Науковий керівник: – доктор сільськогосподарських наук, професор заслужений працівник сільського господарства України ЖАРІНОВ Валерій Іванович, Херсонський державний аграрний університет, завідувач кафедри рослинництва.
Офіційні опоненти: – доктор сільськогосподарських наук, професор ГАМАЮНОВА Валентина Василівна, Інститут землеробства південного регіону УААН, завідувач відділом агрохімії - кандидат сільськогосподарських наук, доцент ФЕДОРЧУК Михайло Іванович, Херсонський державний аграрний університет, завідувач кафедрою ботаніки, фізіології та захисту рослин.
Провідна установа: – Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН, лабораторія рослинництва, м. Харків
Захист відбудеться “ 29 “ квітня 2002 року о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47. 830. 01 в Херсонському державному аграрному університеті за адресою: 73006, м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Херсонського державного аграрного університету за адресою: 73006, м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Для підвищення рівня реалізації урожайного потенціалу сучасних сортів, захисту посівів від різних негативних абіотичних і біотичних факторів довкілля, крім агротехнічних заходів (науково-обгрунтовані сівозміни, високоякісний обробіток грунту, оптимальні строки сівби, застосування хімічних засобів захисту рослин тощо), важливе значення має добір самих сортів. Рекомендовані для вирощування на півдні України сорти озимої пшениці розрізняються за біологічними особливостями. Вони по-різному реагують на екологічні та агротехнічні умови вирощування і у відповідності з цим формують різний урожай, що є наслідком генотип – середовищної взаємодії. Крім того, використані сорти відносяться до сильних і цінних за якістю зерна пшениць, але порушення технології їх вирощування призводить до значного погіршення показників якості, у результаті чого господарства – виробники зерна в окремі роки мають значні збитки.
Кожний сорт пшениці реалізує свої потенційні можливості у конкретних агроекологічних умовах через насіння. Сівба високоякісним (кондиційним) насінням в оптимальні для зони строки за сприятливих ґрунтових умов для проростання насіння – це перша і одна із найбільш важливих передумов отримання високих урожаїв якісного зерна озимої пшениці.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Робота була складовою частиною науково-дослідних робіт Інституту землеробства південного регіону УААН і виконувалася згідно з НТП “Зернові і олійні культури”, підпрограма “Технологія вирощування зернових і олійних культур в зоні Степу”, завдання шифр 0. 01. “Розробити та впровадити енерго- і ресурсозберігаючі технології вирощування озимої пшениці, які забезпечать підвищення урожайності і якості зерна”. (№ д. р. 0101U003003)
Мета і задачі досліджень. Дослідженнями передбачалось вивчення впливу агроекологічних факторів і сортових особливостей на урожайність, якість зерна та насіння озимої м’якої пшениці в умовах Півдня України.
Для вирішення цих питань були поставлені завдання:
- вивчити наявну наукову інформацію про еколого-агротехнічні і біологічні основи вирощування високих урожаїв якісного зерна і насіння озимої пшениці;
- визначити реакцію різних сортів на агроекологічні фактори вирощування;
- дослідити адаптивні властивості (зимостійкість, стійкість проти вилягання і хвороб) у сортів різного походження;
- вивчити вплив погодних умов вирощування і строків посіву на урожайність озимої пшениці при різному водозабезпеченні;
- визначити гомеостатичність та адаптивну реакцію сортів озимої пшениці;
- дослідити вплив агроекологічних умов на якість зерна і насіння озимої пшениці;
- дати економічну оцінку ефективності вирощування сортів озимої пшениці у різних умовах;
Об’єкт дослідження: нові перспективні та районовані сорти озимої пшениці, які розрізняються за еколого-генетичним походженням і їх тривалістю використання у виробництві.
Предмет дослідження: формування рівня продуктивності, якісного зерна і насіння озимої пшениці у різних умовах Півдня України.
Методи дослідження: 1) польові 2) лабораторні 3) лабораторно-польові 4) статистичні 5) порівняльно-обчислювальні.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у південному Степу України дана комплексна оцінка впливу абіотичних факторів на ритми росту і розвитку рослин різних сортів озимої пшениці; досліджені адаптивні властивості (зимостійкість, стійкість проти вилягання і хвороб) і гомеостатичність у добраних сортів; визначені оптимальні погодні умови осіннього періоду для формування високого адаптивного потенціалу, який забезпечує формування відповідного високого рівня урожаю якісного зерна та насіння; установлена залежність урожайності озимої пшениці від кількості опадів у різні періоди вегетації рослин; визначена характеристика якості зерна та насіння різних екотипів озимої пшениці.
Вперше дана комплексна економічна оцінка ефективності вирощування сортів озимої пшениці у різних умовах.
Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень мають велике практичне значення для різних господарств зони південного Степу України. Розроблені агротехнічні елементи вирощування зерна та насіння різних сортів озимої пшениці сприятимуть підвищенню урожайності, якості зерна і насіння м’якої озимої пшениці та зменшенню енергетичних і виробничих витрат в умовах Півдня України. Про це свідчать позитивні дані їх виробничої перевірки в ЗАТ
Фото Капча