Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Види банків і порядок їх створення в Україні

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 

банку;

 • операції з формування страхових фондів банку;
 • операції з формування інших фондів банку спеціалізованого призначення, які створюються за рахунок прибутку банку і використовуються відповідно до рішення, прийнятого вищою управлінською ланкою комерційного банку;
 • операції, пов’язані з формуванням і розподілом банківського прибутку.
 • Операції з формування залучених ресурсів називають пасивними депозитними операціями.
  Вони відображають процес залучення й обліку в банківському балансі тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб, банків, які зберігаються на різноманітних рахунках (строкових і до запитання).
  Активні операції – це операції з розміщенням мобілізованих комерційним банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні фонди і товарно-матеріальні цінності.
  До активних операцій банків належить:
  • кредитні операції, пов’язані з наданням кредитів різних форм і видів юридичним, фізичним особам, банкам;
  • інвестиційні операції з вкладення банківських ресурсів у цінні папери (акції, державні та корпоративні облігації) на тривалий строк;
  • фндові операції з купівлі-продажу цінних паперів;
  • валютні операції з купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому і міжнародному валютних ринках;
  • депозитні операції з розміщення тимчасово вільних ресурсів банку на депозити в НБУ та інших комерційних банках;
  • операції з купівлі-продажу банківських коштовних металів на внутрішньому і міжнародному валютних ринках.
  Активні операції комерційні банки здійснюють у межах реально наявних ресурсів, тобто у межах залишку грошових коштів на кореспондентському рахунку в НБУ.
  Комісійно- посередницькі операції – операції банків за дорученням клієнтів за певну плату – комісію чи процент:
  • касово-розрахункове обслуговування клієнтів
  • агентські (купівля – продаж та розміщення ЦП, валюти бухгалтерське обслуговування тощо)
  • інші (гарантійні, консультаційні тощо).
  Відповідно до специфіки банківської діяльності:
  • традиційні
  • нетрадиційні
  Лекція 3.
  1. Порядок реєстрації банку.
  2. Ліцензування банківської діяльності.
  Порядок реєстрація комерційного банку
  Комерційні банки різних видів і форм власності в Україні створюються згідно із Законами України та нормативними актами НБУ:
  – Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р.
  – Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу» від 14. 09. 2006р.
  – Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків, їх філій, представництв, відділень. Затв. постановою Правління НБУ від 31. 01. 2001 р.
  – Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій. Затв. постановою Правління НБУ від 17. 07. 2001 р.
  Комерційні банки в Україні створюються з дозволу Національного банку України.
  Банк вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з моменту внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.
  Відповідно Закону України “Про банки і банківську діяльність” суб’єкти підприємницької діяльності без їх реєстрації в НБУ не мають права використовувати у своїх назвах термін “банк” та похідні від нього словосполучення.
  Засновниками і акціонерами комерційного банку можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабміну або уповноважених ним органів за винятком:
  • об'єднань громадян;
  • релігійних організацій;
  • благодійних організацій;
  • юридичних осіб, в яких банк має істотну участь (10% і більше статутного капіталу;
  Статутний фонд комерційного банку формується тільки за рахунок власних коштів засновників у грошовій формі. Забороняється використання для формування статутного фонду бюджетних коштів та коштів отриманих у кредит.
  Внески засновників банку до статутного фонду робляться тільки в національній валюті. Внески іноземних засновників конвертуються у національну валюту України за офіційним курсом НБУ на дату підписання установчого договору.
  Розмір статутного фонду визначається “засновниками банку, але не може бути меншим за нормативні вимоги Національного банку України:
  • для місцевих кооперативних банків – 1 млн. євро;
  • для комерційних банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області – 3 млн. євро;
  • для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України – 5 млн. євро;
  • для банків, коли частка іноземного капіталу становить 50% і більше – 10 млн. євро.
  Згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення банків та розміру статутного капіталу» від 14. 09. 2006р. запроваджується єдиний для всіх банків мінімальний розмір статутного капіталу – 10 мільйонів євро.
  Всі комерційні банки повинні протягом трьох років довести розмір статутного капіталу до визначеного законом.
  Для формування статутного фонду в регіональному управлінні НБУ за місцем створення комерційного банку відкривається поточний рахунок, на який кожен засновник вкладає визначену установчими документами частку статутного фонду.
  Підставою для відкриття такого рахунку є:
  заява на відкриття рахунку за підписом одного із засновників, якому загальними зборами доручено оформлення документів з організації товариства;
  копія нотаріально засвідченого установчого договору.
  Для реєстрації орган управління банку:
  1. У двотижневий строк після аудиторської перевірки фінансового стану засновників подає до регіонального управління НБУ за місцем створення банку такі документи:
  1) заява про реєстрацію банку;
  2) установчий договір;
  3) статут банку;
  4) протокол установчих зборів;
  5) економічне обгрунтування та мета створення банку;
  6) висновок аудиторської організації;
  7) бухгалтерська та фінансова звітність засновників;
  8) відомості про наявність професійно придатних перших керівних осіб банку;
  9) копія платіжного документа про внесення плати за реєстрацію;
  10) копія звіту про проведення відкритої підписки на
  Фото Капча