Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Види юридичних осіб

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОРСЬКОГО ПРАВА
1.1 Поняття, суб'єкти, об'єкти авторського права
1.2 Принципи та зміст авторського права
РОЗДІЛ ІІ. АВТОРСЬКЕ ПРАВО У СУБ'ЄКТИВНОМУ ЗНАЧЕННІ
2.1 Майнові та особисті немайнові права автора
2.2 Виключні права. Межі здійснення авторських прав
2.3 Строки чинності авторських прав та способи їх захисту0
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Актуальність даної теми полягає в тому що у наш час досить значимо постало питання правомірності використання творів – об'єктів авторського права та визначення обсягу прав на них. Вирішення таких завдань здатна забезпечити лише держава. Адже, авторське право у своїй основі є юридичним проявом усвідомлення державою важливості охорони культури як гаранту розвитку суспільства. Підтримка і захист творчості, охорона результатів інтелектуальної діяльності безпосередньо пов'язані із захистом свободи слова та прав людини.
Сучасна Україна будує незалежну правову державу, засновану на системі ринкових економічних відносин. Незалежність, як складне суспільне явище, серед інших необхідних умов, передбачає постійний розвиток інтелектуального потенціалу держави. Без переходу до загальноприйнятих правових засобів забезпечення прав створювачів об'єктів авторського права неможливі вихід на ринки сучасних технологій та участь у міжнародних інтелектуальних проектах. Гарантування прав кожної окремої особи щодо створених нею результатів є необхідною умовою інтеграції України до системи світових досягнень, участі у міжнародному розподілі праці, торгівлі тощо.
Невід'ємною частиною становлення в Україні цивілізованих відносин у всіх сферах суспільного життя є становлення і всебічний розвиток нормативно-правової бази, зокрема інституту авторського права.
Нормативна база правового регулювання у сфері авторського права потребує значного розвитку і вдосконалення. Правові рішення у вказаній сфері регулювання часто характеризуються застосуванням неапробованих правових моделей. У той же час має місце недостатнє сприймання досвіду інших країн: юридичні конструкції і методи правового регулювання, ефективність застосування яких доказано практикою, часто не знаходять відбиття в українському законодавстві. Перелічені недоліки істотно знижують ефективність правової регламентації відносин, пов'язаних зі створенням та використанням творів, що в кінцевому підсумку негативно впливає на правовий статус авторів і в цілому на ситуацію у даній сфері діяльності.
Метою дослідження є висвітлення особливостей правової регламентації відносин, що виникають у процесі створення і використання об'єктів авторського права.
При написанні даної роботи перед нами постали такі задачі:
-розглянути наукові погляди та думки, які стосуються поняття авторського права, визначити його суб'єкт та об'єкт;
- охарактеризувати принципи та розкрити зміст поняття «авторського права»;
- розмежувати особисті не майнові та майнові права автора;
- встановити виключні права та межі здійснення авторських прав;
- визначити строки чинності авторських прав та способи їх захисту
Об'єктом дослідження виступають суспільні відносини, що складаються при визначенні змісту та меж субєктивного авторського права.
Предметом дослідження є суб'єктивне авторське право його зміст та межі.
Методи дослідження. Основу роботи складає діалектичний метод пізнання, який дав змогу розглядати інститут авторського права у динаміці його становлення та розвитку. З метою всебічного аналізу статусу інституту авторського права також застосовувалися такі загальнонаукові та спеціальнонаукові методи, як порівняльно-правовий, який дав можливість охарактеризувати різноманітні схеми інституту авторського права, порівняти їх правовий статус. Із застосуванням системного методу в роботі досліджувалася природа та моделі інституту авторського права. Формально-логічний метод сприяв дослідженню організації роботи у сфері авторськогоо права в аспекті відповідності законам формальної логіки, закономірностям людського мислення, а формально-юридичний – організації здійснення авторського права з точки зору її відповідності праву через призму юридичних категорій. Використання методу тлумачення норм дало можливість з'ясовувати та роз'яснювати зміст правових норм, що регулюють статус авторського права. Застосування цих та інших методів наукового пізнання гарантувало об'єктивність і достовірність дослідження інституту авторського права, розв'язання поставлених цілей та завдань.
При написанні роботи були використані різноманітні літературні джерела: нормативно-правові акти, спеціалізована та навчальна література, періодичні видання.
Дослідженням даного питання в сфері авторського права та проблем інтелектуальної власності в цілому, займалися такі видатні вчені, як: Б. С. Антимонов, Г. О. Андрощук, В. С. Дроб'язко, Р. О. Денисова, В. О. Жаров, О. А. Підопригора, А. П. Сергєєв, О. Д. Святоцький, Р. О. Стефанчук, Р. Б. Шишка, та ін.
Практичне значення результатів дослідження в тому, що зроблені висновки та пропозиції можуть слугувати для удосконалення ЦК України та інших нормативних актів, що регулюють питання щодо здійснення авторського права.
Курсова робота складається зі: ВступУ; двох розділів, що містять п'ять підрозділів; ВИСНОВКІВ; СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.
Загальний обсяг курсової роботи становить 39 сторінок.
 
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОРСЬКОГО ПРАВА
 
1.1 Поняття, суб'єкти, об'єкти авторського права
 
Для того, щоб зрозуміти суть інституту авторського права необхідно розглянути це поняття в двох аспектах об'єктивному та суб'єктивному. Отже, в об'єктивному розумінні авторське право – це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів літератури, мистецтва й науки.
А у суб'єктивному розумінні, авторське право – це сукупність прав, які належать автору, його правонаступнику або спадкоємцю, у зв'язку зі створенням і використанням твору літератури, науки, мистецтва [1; с. 113].
Фото Капча