Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання інформаційних технологій при оцінці ефективності інвестиційного проекту» на прикладі ВАТ «Племінний завод імені Літвінова

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 

 

Вступ
1. Теоретичні основи інвестиційного проекту: поняття, класифікація та порядок розробки
2. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Племінний завод імені Літвінова"
3. Використання інформаційних технологій при оцінці ефективності інвестиційного проекту
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
 
ВСТУП
В сучасних умовах господарювання, в час коли наша країна розбудовує свою ринкову економіку, питання інвестиційної діяльності є дуже важливим та пріоритетним, що неодноразово підкреслювалось на вищих рівнях державної влади. Як один з найважливіших напрямів розширення та відтворення основних фондів і виробничих потужностей господарства на базі науково-технічного прогресу інвестиційна діяльність уможливлює регулювання розвитку економіки, істотне підвищення її ефективності. Тому тема даної курсової роботи «Використання інформаційних технологій при оцінці ефективності інвестиційного проекту» є актуальною.
Розпочата в Україні економічна реформа потребує пожвавлення господарського життя з метою забезпечення економічного зростання держави, досягти цього можна на основі фінансової та політичної стабілізації, структурної перебудови економіки, приватизації державного майна, створення ринку капіталів, в тому числі, розвиток фондового ринку. Особливо складною є проблема відродження фінансового ринку від наслідків світової фінансової кризи.
Економічного підйому та інвестиційної активності можна досягти тільки через створення діючого ринку капіталів і приватизацію частини ресурсів. 
Інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання вимагає глибоких знань теорії та практики прийняття рішень у сфері обґрунтування інвестиційних проектів, виборі напрямів та форм інвестування, тому пошук шляхів удосконалення відносин в інвестиційній сфері в умовах ринкової трансформації економіки є не лише актуальним, а й важливим завданням теоритичного та практичного значення.
Усю різноманітність процесів, що відбуваються в економіці тієї чи іншої країни, можна представити як сукупність соціальних, технічних, організаційних, економічних та інших проектів. Проект, з однієї сторони, можна розглядати як деякий захід із заздалегідь визначеною метою, досягнення якої означає завершення проекту, а з іншої – це одноразова сукупність задач і дій, яка має характерні ознаки:  
  • чіткі цілі, які повинні бути досягненні з одночасним виконанням ряду технічних, економічних та інших вимог;
  • внутрішні та зовнішні взаємозв’язки операцій, задач і ресурсів, які потребують чіткої координації у процесі виконання проекту;
  • визначені строки початку й закінчення проекту;
  • обмежені ресурси;
  • певна ступінь унікальності цілей проекту, умов здійснення;
  • неминучість різних конфліктів.
Інвестиційний проект – це викладення цілей та особливостей конкретного інвестування й обґрунтування його доцільності. Опрацювання інвестиційного проекту є задачею інвестора, він над усе повинен бути цим зацікавлений для захисту своїх інвестицій та реальної оцінки вигод від його реалізації.
Об’єктом дослідження курсової роботи обрано ВАТ «Племінний завод імені Літвінова», що створено відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України в Луганській області за № 253 від 25.02.1998р. шляхом перетворення Державного підприємства „Племінного заводу імені Літвінова".
Метою курсової роботи є використання інформаційних технологій при оцінці ефективності інвестиційного проекту на ВАТ «Племінний завод імені Літвінова».
При написанні курсової роботи були вивчені наступні питання : теоретичні основи інвестиційного проекту: поняття, класифікація та порядок розробки; організаційно-економічна характеристика ВАТ «Племінний завод імені Літвінова»; розроблено модель обґрунтування управлінського рішення ефективності інвестиційного проекту, включаючи постановку економічного завдання, її формалізацію й рішення за допомогою побудованої інформаційної системи, розробленої в табличному процесорі Microsoft Office Excel.
У роботі представлений повний та наочний аналіз господарської діяльності ВАТ «Племінний завод імені Літвінова»: виробничого сфери, кадрового складу, фінансового стану. 
При написанні курсової роботи були використані чинні нормативно-правові акти, що діють на території України та праці вітчизняних і закордонних науковців, які стосуються інвестиційної діяльності. Також були використані програми Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel для розрахунку інвестиційного проекту та належного його оформлення.
 
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРОБКИ
Інвестиції — довгострокові вкладення майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти підприємницької діяльності, в результаті якої утворюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.
Інвестиційна діяльність здійснюється відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність", яким визначаються загальні правові, економічні і соціальні умови інвестиційної діяльності на території України (інвестиційні банки, інвестиційні і страхові компанії та ін.). Законодавство і нормативно-правові акти про інвестиційну діяльність спрямовані на забезпечення рівного захисту прав, інтересів та майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, на ефективне; функціонування народного господарства України в умовах ринкової економіки.
Інвестиційна діяльність складається з таких елементів:
  • інвестування, здійснюваного громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, товариствами, а також суспільними і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності;
  • державного інвестування, здійснюваного органами влади і управління за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів та позичкових коштів, а також державними підприємствами і установами за рахунок власних коштів та позичкових коштів;
  • іноземного інвестування, здійснюваного іноземними громадянами, юридичними особами і державами;
  • спільного інвестування, здійснюваного громадянами України та інозем-ними громадянами, юридичними особами і державами.
Республіканські, міждержавні та регіональні інвестиційні проекти і програми, що реалізуються за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів, підлягають обов'язковому контролю через державну експертизу. Інвестиції за рахунок інших джерел підлягають державній експертизі з питань додержання екологічних і санітарно-гігієнічних вимог. Державну експертизу здійснюють спеціалізовані організації, а в разі потреби— експертні комісії, створені Верховною Радою України.
Інвестиційний проект можна розглядати як викладення цілей та особливостей конкретного інвестування й обґрунтування його доцільності з одного боку, а з
Фото Капча