Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Використання сучасних інформаційних технологій в агроконсалтинговій діяльності

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 

службу.

Найбільш ефективним методом індивідуальної роботи консультанта є відвідування ним сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, особистих підсобних господарств сільського населення. Вони сприяють встановленню міжособистісних контактів з керівниками господарств, фермерами, їх сім’ями, допомагають консультанту розширити його знання з проблем сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення і викликати спільну зацікавленість у їх вирішенні.
 
4. Використання сучасних інформаційних технологій в агроконсалтинговій діяльності
 
Прискорений розвиток виробництва і впровадження комп’ютерної техніки та засобів телекомунікацій за останні десятиріччя радикально змінили практично всі сфери людської діяльності. З розвитком можливостей техніки виникають все нові і нові галузі її застосування. Окрім досить-таки важливих технічних аспектів розвитку та застосування комп’ютерної техніки важливою складовою є технології використання цих технічних засобів – їх називають інформаційними технологіями (ІТ).
Інформаційні технології – це система методів і способів збору, накопичення, зберігання, пошуку, обробки і розповсюдження інформації, за допомогою яких забезпечується перехід практики управління, регулювання матеріального виробництва, наукових досліджень і інших галузей людської діяльності на індустріальний рівень.
На ринку консалтингових послуг виник новий вид консалтингу -інформаційно-технологічний консалтинг. Усі послуги на даний вид консалтингу є досить перспективними, внаслідок росту попиту на інформаційну техніку й інформаційні технології.
Новими і досить перспективними є послуги з моделювання бізнес-процесів і їх реінжинірингу [4, 187].
Реінжиніринг є напрямком, що виник внаслідок розвитку двох різних сфер діяльності – управління (менеджменту) і інформатизації. Саме тому реінжиніринг вимагає нових специфічних засобів представлення й обробки проблемної інформації, зрозумілих як менеджерам, так і розробникам інформаційних систем.
Подібні засоби вимагають інтеграції ключових досягнень інформаційних технологій і створення відповідних інструментальних засобів підтримки реінжиніринга. Таким чином, реінжиніринг бізнес-процесів орієнтований на докорінну перебудову всієї діяльності підприємства, а не на часткові зміни в тій або іншій сфері управління.
Спеціалісти-консультанти мають вільно володіти основними типовими пакетами програм для персональних комп’ютерів, орієнтуватись в сучасних інформаційних системах.
У локальних комп’ютерних мережах (ЛКМ) комунікаційні процеси між робочими станціями, між робочими станціями та серверами (комунікаційними та з базами даних) забезпечують відповідні технічні засоби – мережеві карти, комутатори, з’єднання та типові програмні продукти, які забезпечують управління мережами. ЛКМ впроваджуються на підприємствах, в установах, в підприємницьких структурах для забезпечення інформаційної прозорості офісної діяльності, її оптимізації та організації колективного доступу до мережі Інтернет.
Експертиза – це оцінка групою експертів стану та особливостей певної системи чи процесу. Можливості сучасних комп’ютерів сприяють розвитку методів експертиз і експертних систем. В основі експертних методів лежить комплекс логічних і математичних процедур для досягнення таких цілей: отримання від експертів інформації про досліджуваний об’єкт у найбільш повному обсязі, її аналіз з використанням певних математичних методів, розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень. Серед методів експертизи виділяють метод експертних оцінок, метод попарних порівнянь, метод безпосередньої оцінки.
У діяльності експертів-консультантів агроконсалтингових формувань широко використовується так званий метод Дельфі – метод групових оцінок експертів.
Для ефективної роботи на сучасному персональному комп’ютері потрібна наявність трьох складових:
- апаратного забезпечення;
- програмного забезпечення;
- інтелектуального забезпечення [7, 97].
Апаратне забезпечення – це сукупність всіх апаратних пристроїв, які входять до комп’ютера, або працюють з ним. Програмне забезпечення -сукупність всіх програмних продуктів, які дозволяють управляти комп’ютером та вирішувати різноманітні прикладні задачі. Інтелектуальне забезпечення – це людина та її знання і навики в роботі з апаратним і програмним забезпеченням.
Дистанційне навчання – це цілеспрямований процес взаємодії викладача і учня, що базується на використанні традиційних і нових інформаційних, телекомунікаційних технологій і технічних засобів. В основу дистанційного навчання покладена цілеспрямована і контрольована інтенсивна самостійна робота того, кого навчають, із спеціально розробленими навчальними матеріалами. Велику роль має викладач, який веде навчання в групі.
 
5. Психологічні та етичні аспекти в агроконсалтинговій діяльності
 
Співробітник дорадчої служби, надаючи консультаційну допомогу сільському товаровиробнику, повинен уміти зрозуміти його точку зору, його проблеми і цілі, рівень його знань і навичок. Консультантові важливо “відчути” спосіб мислення конкретного сільського товаровиробника.
Довіра сільських товаровиробників до консультантів – винятково важлива умова ефективної діяльності інформаційно-консультаційної служби.
Сільський товаровиробник має бути переконаний, що консультант діє в його інтересах, ставиться до нього доброзичливо, і що він компетентний у своїй галузі.
Кожна людина, як особистість, має ряд соціально-психологічних характеристик: тип темпераменту, характер, здібності. Прийнято розрізняти 4 основних типи темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик і меланхолік.
Категорія “характер” означає сукупність основних психологічних властивостей особистості, що накладають відбиток на всі його дії і вчинки, яких насамперед залежить, як поводиться людина в різних життєвих ситуація. Психічні властивості особистості, з яких складається характер, і які дозволяють з відомою імовірністю розпізнати поводження людини за певних умов, називається рисами характеру.
Маючи уявлення про соціально-психологічні характеристики людей співробітник інформаційно-консультаційної служби може ефективніше використовувати прийоми психологічного впливу. До таких прийомів належать: переконання; наслідування; залучення; спонукання; метод Сократа; натяк; похвала; порада й ін. Головною їхньою особливістю є звертання до внутрішнього світу людини, її особистості, інтелекту, почуття і поведінки.
Рекомендується в діяльності ІКС застосовувати такі прийоми переконання, дозволяють підвищити ефективність психологічного впливу:
- Звертання до інтересів клієнта.
- “Руки, що
Фото Капча