Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вимушене комбінаційне розсіяння в умовах самофокусування збуджуючої електромагнітної хвилі

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 

на формування індикатриси розсіяння. Зокрема, йдеться про скорочення ефективної довжини взаємодії хвиль внаслідок виснаження лазерного випромінювання у процесі генерації осьової стоксової компоненти в фокальних областях СФ, а також про конкуренцію параметричних і комбінаційних процесів у випадку розсіяння у вищі антистоксові компоненти.

Стосовно аномальних частотних розширень ліній ВКР у самофокусуючих середовищах зазначається, що незважаючи на значні досягнення, остаточно ця проблема не вирішена. Складність задачі значною мірою пов’язана з великою кількістю чинників, кожен з яких більше або менше впливає на частотну структуру розсіяного світла. Тільки використання частотно-кутових спектрів уможливлює ефективне розмежування внеску різних фізичних механізмів у частотні розширення. Аналіз результатів саме таких досліджень показує, що деякі суттєві особливості частотно-кутової структури випромінювання не можуть бути повністю з'ясовані на основі відомих механізмів. Заслуговує уваги та вимагає подальшого дослідження спроба опису широкосмугового ВКР-випромінювання як випромінювання черенковського типу від нелінійної поляризації, що має надсвітлову швидкість (Понежа Г. В.).
Загальний аналіз відомих методів експериментальних досліджень просторових, частотних та кутових характеристик ВКР в умовах СФ показує, що, незважаючи на їх велику різноманітність, вони мають суттєвий недолік  в абсолютній більшості ці методи не забезпечують достатньої роздільності у часі та об'ємі. Тому одержана за їх допомогою інформація є інтегрованою впродовж збуджуючого імпульсу та уздовж осі середовища, а отже, й уздовж траси руху фокальних областей, що робить її певною мірою неадекватною локальним умовам генерації ВКР.
Другий розділ містить опис установки, оригінальних елементів устаткування, нових методів експериментальних досліджень, а також аналіз особливостей практичної реалізації відомих методів.
ВКР у різних самофокусуючих органічних рідинах збуджувалося імпульсним рубіновим лазером з спектральною шириною випромінювання 0, 01 см-1, тривалістю імпульсу 20 нс, енергією 0, 6 Дж та кутовим розходженням пучка 1, 5 мрад. Лазер працював у багатомодовому режимі. Центральна частина пучка вирізалася діафрагмою з круглим отвором діаметром 2 4 мм, через яку проходило 15 60% випромінювання. У більшості випадків ВКР-активні рідини заливалися у кювети довжиною 25 см.
Кутова структура ВКР-випромінювання досліджувалась за стандартною схемою  у фокальній площині збирної лінзи. Особлива увага зверталась на оптичну якість лінз. Вплив аберацій оцінювався експериментально за допомогою інтерферометра Фабрі-Перо, розта-шованого перед лінзою, і точкового джерела монохроматичного світла, яке переміщалося уздовж осі за відсутності кювети. Фокальні відстані лінз визначалися за методом Бесселя. У кінцевому рахунку похибка вимірювань кутів не перевищувала 1 2%.
Для реєстрації частотно-кутових спектрів, згідно з відомим методом, фокальна площина збирної лінзи, де формувався кутовий спектр, суміщалася з вхідною щілиною спектрографа. Роздільна здатність спектрографа складала 0, 05 нм, відносний отвір  1: 25. Робочий діапазон кутів розсіяного випромінювання становив 0о  4о. Вибір взаємного розташування кювети та збирної лінзи і аналіз частотно-кутових спектрів в області великих значень кутів (  1о) здійснювалися з урахуванням залежності від довжини ділянки, з якої розсіяне випромінювання могло реєструватися.
У випадку дослідження кутової та частотної структури ВКР-випромінювання у самофокусуючих середовищах важливо одночасно одержувати інформацію про положення розсіюючих областей уздовж траси проходження збуджуючого випромінювання через нелінійно-оптичне середовище, що вимагає певної роздільної здатності у просторі та часі. Розроблений новий метод просторової фільтрації кутових спектрів задовольняє цим вимогам. Оптична схема для реалізації методу (рис. 1) включає кофокальну систему лінз 2, 4. У спільній фокальній точці О знаходиться діафрагма 3, яка має дві паралельні позаосьові щілини K і N, розташовані симетрично на заданій відстані до центру О. Діафрагма 3 та лінзи 2, 4 утворюють телескопічний просторовий фільтр, який пропускає у кожній азимутальній площині, що містить оптичну вісь системи та твірні кута розсіяння, лише випромінювання під певним кутом до осі. ВКР-випромінювання реєструється у площині 5, позиція якої вибирається так, що вона є спряженою з площиною, яка знаходиться на відстані  0 за кюветою 1. У такій схемі відрізок траси АВ, що випромінює під кутом до оптичної осі, зобразиться у площині реєстрації відрізками АВ, довжина яких однозначно зв’язана з довжиною відрізка траси АВ, відстань до осі  з місцеположенням випромінюючої області, а азимутальний кут  з кутом . Отже, зареєстрована картина є просторово-кутовим спектром, який несе інформацію про локалізацію центрів розсіяння уздовж осі самофокусуючого середовища. Він дає змогу безпосередньо визначати локальні параметри кутової структури розсіяного випромінювання та опосередковано  початковий радіус і потужність самофокусованої частини збуджуючого пучка. Швидкий рух фокальної області СФ забезпечує і часову роздільну здатність методу.
 
Залежно від задачі та типу спектра, розсіяне випромінювання реєструвалося на фотоплівку А-2 або на багатоелементний перетворювач оптичних сигналів ЛФ1024-25/2, електронна схема керування якого була спеціально розроблена та виготовлена. Для визначення спектральних напівширин розсіяного світла у випадку реєстрації на фотоплівку використовувалася оригінальна оптична схема утворення центросиметричних зображень із заданим співвідношенням інтенсивностей (А. с. 1347667).
Показник заломлення ВКР-активних рідин, дані про який необхідні для теоретичного аналізу зареєстрованих спектрів, вимірювався з похибкою 210-5 за методом найменшого кута відхилення світла призмою.
У третьому розділі подані результати експериментальних досліджень кутової та просторово-кутової структури антистоксового ВКР в умовах СФ, описано метод та результати визначення параметрів самофокусованого збуджуючого випромінювання. Тестовим об’єктом слугував толуол.
З'ясовано, що за постійних експериментальних умов, незважаючи на суттєві зміни у співвідношенні інтенсивностей ВКР-компонент
Фото Капча