Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вимушене комбінаційне розсіяння в умовах самофокусування збуджуючої електромагнітної хвилі

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 

черенковського типу та встановлено, що вони є наслідком нелінійності показника заломлення в області сильного поля та наведених у результаті СФ спотворень хвильового фронту лазерного пучка. Для частотних зсувів осьового випромінювання черенковського типу відносно комбінаційних частот з врахуванням зазначених чинників досягнута узгодженість у межах кількох відсотків, що підтверджує черенковський механізм утворення аномалій у частотно-кутових спектрах ВКР.

 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:
 
1.Иванисик А. И., Малый В. И., Понежа Г. В. Пространственно-угловая структура антистоксового излучения при вынужденном комбинационном рассеянии света в керровской жидкости // Оптика и спектроскопия. – 1996. – Т. 80, №2. – С. 212 – 217.
2.Иванисик А. И., Малый В. И., Понежа Г. В. Излучение черенковского типа при вынужденном комбинационном рассеянии света в самофокусирующих жидкостях // Оптика и спектроскопия. – 1997. – Т. 82, №3. – С. 447 – 453.
3.Иванисик А. И., Малый В. И., Понежа Г. В. О влиянии самофокусировки на угловые спектры вынужденного комбинационного рассеяния // Оптика и спектроскопия. – 1998. – Т. 85, №1. – С. 88 – 94.
4.Иванисик А. И., Малый В. И., Понежа Г. В. Спектрально-угловые проявления конкуренции комбинационных и параметрических процессов при вынужденном комбинационном рассеянии в самофокусирующих средах // Оптика и спектроскопия. – 1998. – Т. 85, №3. – С. 512 – 516.
5.Иванисик А. И., Малый В. И. Управляемый компактный источник питания импульсного твердотельного лазера // Приборы и техника эксперимента. – 1991. – №3. – С. 212 – 214.
6.Иванисик А. И., Малый В. И. Автоматизированный спектрометр на базе фотоприемного устройства ЛФ1024-25/2 и микро-э. в. м. “Электроника Д3-28” // Приборы и техника эксперимента. – 1989. – №3. – С. 163 – 167.
7.Іванісік А. І., Малий В. І. Інтегральний коефіцієнт комбінаційного підсилення в самофокусуючих середовищах // Вісник Київського університету. Сер. : фіз. -мат. науки. – 1997. – В. 1. – С. 366 – 371.
8.Іванісік А. І., Малий В. І., Понежа Г. В. Деякі аспекти черенковської спектроскопії // Вісник Київського університету. Сер. : фіз. -мат. науки. – 1997. – В. 3. – С. 281 – 288.
9.Іванісік А. І., Малий В. І., Понежа Г. В. Вимушене комбінаційне розсіяння у самофокусуючих середовищах: нові методи експериментальних досліджень // Вісник Київського університету. Сер: фіз. -мат. науки. – 1997. – В. 4. – С. 239 – 248.
10.А. с. 1347667 СССР, МКИ4 G 01 J 3/40. Способ измерения спектральной ширины линии оптического излучения и устройство для его осуществления / А. И. Иванисик, В. И. Малый, Г. В. Понежа, Е. Г. Тохтуев, Л. В. Дудниченко (СССР). – № 4048837/31-25; Заявлено 10. 01. 86. – 4 с.
11.Измерения показателя преломления органических жидкостей в видимой области спектра / А. И. Иванисик, В. И. Малый, Г. В. Понежа; Киев. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 7 с. – Рус. – Деп. в УкрНИИНТИ 26. 03. 85, №618-Ук85.
12.Іванісік А. І., Малий В. І. Індикатриса антистоксового ВКР-випромінювання при самофокусуванні // Тези доп. XIII Національної школи-семінару з міжнародною участью “Спектроскопія молекул та кристалів”. – Суми: Сумський Держ. ун т. – 1997. – С. 195.
13.Иванисик А. И., Малый В. И. Регистрация и обработка спектроскопи-ческой информации на интегральных многоэлементных фотодиодных преобразователях сопряженных с ЭВМ // Тезисы докл. ХХ Всесоюз. съезда по спектроскопии. – Ч. 2. -К. : Наук. думка. – 1988. – С. 461.
 
Анотація
 
Іванісік А. І. Вимушене комбінаційне розсіяння в умовах самофокусування збуджуючої електромагнітної хвилі. -Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. фіз. -мат. наук за спец. 01. 04. 05. – оптика, лазерна фізика. – Київський університет імені Тараса Шевченка, Київ, 1998.
В основу дисертації покладені матеріали експериментальних досліджень частотних та кутових характеристик вимушеного комбінаційного розсіяння (ВКР) у самофокусуючих рідинах. Новизна основних результатів досліджень полягає у визначенні локальних параметрів розсіяного випромінювання уздовж траси руху фокальних областей. З'ясовано, що у самофокусуючих середовищах: 1) ВКР локалізується у межах фокальних областей лазерного випромінювання; 2) вирішальне значення для формування індикатриси параметричних компонент має висока ефективність перетворення лазерного випромінювання у стоксову компоненту; 3) на спектрально-кутову структуру вищих антистоксових компонент впливає конкуренція комбінаційних і параметричних процесів; 4) існують частотні розши-рення ліній ВКР, що пов'язані з генерацією випромінювання черенковського типу.
Ключові слова: вимушене комбінаційне розсіяння, самофокусування, черенковське випромінювання.
 
Иванисик А. И. Вынужденное комбинационное рассеяние в условиях самофокусировки возбуждающей электромагнитной волны. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени канд. физ. -мат. наук по спец. 01. 04. 05. – оптика, лазерная физика. – Киевский университет имени Тараса Шевченко, Киев, 1998.
В основу диссертации положены материалы экспериментальных исследований частотных и угловых характеристик вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) в самофокусирующих жидкостях. Новизна основных результатов исследований состоит в определении локальных параметров рассеянного излучения вдоль трассы движения фокальных областей. Выяснено, что в самофокусирующих средах: 1) ВКР локализуется в пределах фокальных областей лазерного излучения; 2) решающее значение для формирования индикатрисы параметрических компонент имеет высокая эффективность преобразования лазерного излучения в стоксову компоненту; 3) на спектрально-угловую структуру высших антистоксовых компонент влияет конкуренция комбинационных и параметрических процессов; 4) существуют частотные уширения линий ВКР, связанные с генерацией излучения черенковского типа.
Ключевые слова: вынужденное комбинационное рассеяние, самофокусировка, черенковское излучение.
 
Ivanisik A. I. Stimulated Raman scattering under conditions of self-focusing of the excitant electromagnetic wave. – Manuscript.
Thesis for a candidate’s degree by speciality 01. 04. 05 – optics, laser physics. – Taras Shevchenko Kyiv University, Kyiv, 1998.
The dissertation is based on the materials of experimental investigation of frequency and angle characteristics of stimulated Raman scattering (SRS) in self-focusing liquids. A novelty of maine results of the investigation is in determination of the local parameters of scattering radiation along motion traces of focal regions. It has been cleared up, that in self-focusing substances: 1) SRS localizes within the bounds of focal regions of laser radiation; 2) the decisive role to form the indicatrixs of parametric components has high effectiveness of transformation of laser radiation into the Stokes component; 3) the spectral-angle structure of the higher anti-Stokes components is influenced by competition of combinational and parametric processes; 4) some SRS line frequency broadenings are caused by generation of Cherencov-type radiation.
Key words: stimulated Raman scattering, self-focusing, Cherencov radiation.
Фото Капча