Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

«Я, перш за все, служу підприємству»

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто категорію «контролінг» та визначено, що він є одним з найсучасніших і ефективних методів управління підприємством, за допомогою якого можна вчасно попередити кризове явище на підприємстві.
Досліджено сутність контролінгу, проаналізовано існуючий зарубіжний досвід щодо практики організації служби контролінгу на підприємстві та необхідність впровадження посади контролера.
Визначено, що в сучасних умовах процес управління підприємством потребує комплексного вирішення багатьох проблем з використанням нових підходів до управління.
Наведено приклади задач та відповідальність контролера, які сформульовані в місії контролера, що розроблені Міжнародною групою контролінгу (International Group of Controlling).
Визначено, що контролер покликаний оцінювати зі сторони раціональність управлінських рішень, що приймаються, його місія змінюється та виходить на новий рівень, який потребує аналізу правильності прийняття кінцевого рішення керівництвом підприємства.
Ключові слова: контролінг, контролер, промислове підприємство, управління, фахівець, конкурентоспроможність.
АННОТАЦИЯ. В статье раскрыто категорию «контроллинг» и определено, что он есть одним из самых современных и эффективных методов управления предприятием, с помощью которого можна своевременно предотвратить кризисное явление на предприятии.
Исследована сущность контроллинга, проанализировано существующий зарубежный опыт относительно практики организации службы контроллинга на предприятии и необходимость ввода должности контроллера.
Определено, что в современных условиях процесс управления предприятием требует комплексного решения многих проблем с использованием новых подходов к управлению.
Приведены примеры задач и ответственность контроллера, которые сформулированы в миссии контроллера, которые разработаны Международной группой контроллинга (International Group of Controlling).
Определено, что контроллер призван оценивать со стороны рациональность управленческих решений, которые принимаются, его миссия изменяется и выходит на новый уровень, который требует анализа правильности принятия конечного решения руководством предприятия.
Ключевые слова: контроллинг, контроллер, промышленное предприятие, управление, специалист, конкурентоспособность.
ANNOTATION. In the article it has considered the category of “controlling” and determined that it is one of the most modern and effective methods of business administration, with the help of which it is possible to prevent the crisis in the enterprise in time.
The content of controlling is researched, the existing foreign experience of organization of controlling at the enterprise and the necessity of introduction of the post of controller is analyzed.
It has determined that in modern conditions the process of business administration requires a complex solution of many problems with the use of new management approaches.
It has provided the examples and responsibilities of the controller that are defined in the mission of controller, which are elaborated by International Group of Controlling.
It has determined that the controller is designed to assess the rationality of managerial decisions, his mission is changing to a new level, which requires analysis of correctness of a final decision by instruction of enterprise.
Key words: controlling, a controller, an industrial enterprise, an administration, an expert, marketability.
 
Постановка проблеми. В умовах відкритої економіки конкурентоспроможність країни визначається рівнем конкурентоспроможності окремих суб'єктів господарювання. Кількісні та якісні зміни навколишнього середовища вимагають від них постійних системних змін та сучасних підходів до управління.
Сьогодні для українських підприємств актуальним є пошук тих шляхів підвищення конкурентоспроможності, які б сприяли цьому, а від так, перш за все, необхідно використовувати передові західні методики управління, ефективно використовувати інформацію, сучасні новітні наукомісткі технології. Все це сприятиме сталому розвитку українських підприємств. Саме контролінг є одним з найсучасніших і ефективних систем управління підприємством.
Сьогодні контролінг як система економічного управління діяльністю підприємств має широке застосування в економічно розвинених країнах. Практично не існує підприємств великого та середнього бізнесу, де б застосування контролінгу не стало б запорукою їх успіху на ринку. Все частіше його впроваджують і на малих підприємствах, оскільки він є ефективним інструментом, який дозволяє малому бізнесу вистояти у жорсткій конкурентній боротьбі.
Контролінг переводить управління підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи й направляючи діяльність різних служб та підрозділів підприємства на досягнення оперативних, поточних і стратегічних цілей.
Фахівцем, що реалізує процес контролінгу на підприємстві та сприяє його ефективності функціонування, виступає контролер.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Великий внесок у розвиток теоретичних та практичних питань контролінгу зробили західні вчені-економісти: Й. Вебер, А. Дайле, Д. Джексон, Р. Ентоні, Е. Майєр, Т. Райхман, К. Серфлінг, Х. Фольмут, Д. Хан, П. Хорват, а також вчені економісти України та країн СНД, зокрема: О. О. Ананькіна, С. Ф. Голов, Н. Г. Данілочкіна, О. М. Кармінський, С. Н. Петренко, М. С. Пушкар, В. П. Савчук, Л. А. Сухарева, О. О. Терещенко та ін.
Мета статті При всій значущості проведених наукових досліджень окремі теоретико – методичні та практичні питання контролінгу, місія та вимоги, що постають перед контролером визначені та вивчені недостатньо.
Метою дослідження є визначення сутності контролінгу, аналіз зарубіжного досвіду щодо практики організації служби контролінгу на підприємстві та необхідность впровадження посади контролера, його ролі в здійсненні контролінгу, у сприянні керівництву щодо розробки місії підприємства, встановленні основних показників діяльності, розробці стратегії їх досягнення, визначенні факторів успіху та заходів, які необхідні для досягнення поставлених цілей. Розглянути вимоги, які необхідно пред'являти до особи контролера підприємства.
Виклад основного
Фото Капча