Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Якісна вища освіта в умовах соціокультурної трансформації суспільства

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 

УДК 378: 005. 6”20”

ББК 74. 58

Л. В. Дейнеко, д. е. н, проф.

О. М. Максимович, к. п. н., доц.

 

ЯКІСНА ВИЩА ОСВІТА В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

 

Анотація. У статті розглядається питання актуальності оновлення вищої освіти, її удосконалення та підвищення рівня якості, що є пріоритетним фактором у набутті загальноєвропейського характеру і є необхідною умовою в розбудові національної освітньої системи, яка покликана підготувати висококваліфікованих фахівців, які б своєчасно та адекватно реагували на виклики сучасного світу, спричинені невпинним суспільно-політичним та економічним розвитком.

Ключові слова: якісна вища освіта, реформування вищої освіти, національна освітня система, Європейський орієнтир, висококваліфікований фахівець.

 

Annotation. The article presents the topicality of higher education renovation, its improvement as well as the quality level increase, which is the factor of priority on acquiring all-European character and is a necessary condition for building up a national educational system to train highly qualified specialists being able to adequately react on the challenges of the modern world, caused be steady social, political and economic development.

Key-words: quality higher education, higher education restructuring, national educational system, European orientation point, highly qualified specialist.

 

Сьогодні громадянами держави дедалі глибше усвідомлюється роль освіти, яка є гарантом успішної реалізації у сучасному світі. Завдяки освіті людина здатна вийти на новий щабель інтелектуального та інформаційного розвитку, швидко й кваліфіковано реагувати на вимоги сучасності. Від здатності української освіти дати гідну відповідь на виклики ХХІст. залежатимуть долі громадян й майбутнє самої України [5].

Сучасний період державотворення в Україні характеризується складними духовними, політичними, економічними процесами. Причому наше життя в умовах інформаційного вибуху та футурошоку негативно позначається на свідомості пересічної людини. Насамперед це пов’язано з тим, що поряд з позитивними зрушеннями в національному, громадянському та патріотичному вихованні, зокрема, чітко спостерігаються негативні тенденції, а саме: деформація традиційних соціальних зв’язків, невпинне зростання рівня соціальної ентропії, інфантильності. Особливо серед молоді спостерігається байдужість, апатія, егоїзм, черствість, цинізм, немотивована агресивність та жорстокість, інші прояви антисоціальної поведінки. Серйозною проблемою стає алкоголізм, наркотики, статева розпуста, і, зокрема, пропагування ЗМІ цих та інших явищ, що призводить до бездуховності, аморальності серед молоді.

У зв’язку з цим постає проблема об’єктивного аналізу сучасного стану освітнього середовища як феномену культури суспільства, оскільки воно автоматично трансформується у виховне середовище держави.

Мета публікації полягає в обґрунтуванні необхідності вдосконалення системи вищої освіти, підвищення її якості, що є пріоритетним фактором у набутті загальноєвропейського характеру.

Вітчизняні дослідники вивчають та пропонують шляхи реформування вищої школи у відповідності з європейським і світовим досвідом (М. В. Плетньов, І. В. Мартинюк та інші вчені). В. Г. Кремень, В. П. Андрущенко, Т. В. Андрущенко та інші вчені розглядають стан розвитку вищої освіти в Україні та її європейський орієнтир, шляхи реорганізації освіти та вимоги до якісної освіти у ХХІ ст., сутність та специфіку освіти як соціального інституту вивчає В. Г. Городяненко.

Проблеми важливості освітнього середовища у навчально-виховному процесі закладів освіти, особливості його організації розглядаються у дослідженнях з філософії сучасної освіти (Б. С. Гершунський, Є. М. Гусинський, Ю. І. Турчанінова, І. А. Зязюн, Г. Л. Ільїн), психології управління (В. С. Лозниця, Л. Е. Орбан-Лембрик). Питання гуманістичного виховання й педагогіки співробітництва висвітлювали у своїх працях Ш. О. Амонашвілі, Т. М. Мальковська, В. О. Сухомлинський, С. Френе, проблеми особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу – І. Д. Бех, Е. В. Бондаревська, К. Роджерс, І. С. Якиманська.

Освіта ХХІ ст. покликана підготувати висококваліфікованих фахівців, які б своєчасно та адекватно реагували на виклики сучасного світу, спричинені невпинним суспільно-політичним та економічним розвитком. Сучасне світове співтовариство, як відомо, тримається на „трьох китах”: виробництві, охороні здоров’я й освіті. Провідну роль у визначенні потенціалу виробництва й охорони здоров’я та, власне, і самої освіти відіграє вища освіта. Конференція ЮНЕСКО з вищої освіти (Париж, 1998р.) назвала її найважливішим чинником розвитку людства, гарантом зберігання і збільшення матеріальних й духовних цінностей. На думку Ю. В. Сухарнікова, освіта у сучасному суспільстві має особливо важливе значення, оскільки її завданням є підготовка студентів до ринку праці; їхня готовність до життя як активних громадян демократичного суспільства; сприяння особистісному розвитку; сприяння розвитку й обслуговуванню широкої передової бази знань [8, с. 32].

Заклади освіти несуть відповідальність за своєчасну і належну підготовку людей до повноцінного життя в суспільстві. Осягнення суті та специфіки освіти як соціального інституту сприяє з’ясуванню її специфічних рис, до яких належать:

‒ соціально значущі функції навчання і виховання, підпорядковані суспільним потребам;

‒ форми закладів освіти, їх певна організація і становище в суспільстві;

‒ групи осіб, які професійно забезпечують функціонування освіти, певний статус цих осіб у суспільстві;

‒ регулятори функціонування закладів освіти і суб’єктів освітянської діяльності (законодавчі та нормативні акти про освіту, кваліфікаційні характеристики, контрольні установи тощо) ;

‒ спеціальні методи освітянської діяльності ‒ навчання, виховання;

‒ свідомо поставлені цілі;

‒ планомірна, систематична реалізація процесу свідомої соціалізації;

‒ певний зміст освіти ‒ наявність навчальних програм і планів, відповідне дозування матеріалу;

‒ ефективність освітянської

Фото Капча