Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Захист цивільних прав та інтересів

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Захист цивільних прав та інтересів
 
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання
 
Банасевич І. І. 
 
Посібник розроблений на основі навчального плану освітнього рівня «магістр» спеціальності 081 «Право» і призначений для самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни «Захист цивільних прав та інтересів», а також для підготовки до здачі екзаменів. В посібнику викладені теми програми із навчальної дисципліни «Захист цивільних прав та інтересів», які включають короткі методичні рекомендації, питання для самоконтролю, а також завдання для домашньої контрольної роботи студентів. До кожної теми поданий перелік літератури, до якого включена монографічна література та інші наукові джерела по темі, а також перелік нормативно-правових актів.
Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів.
 
 ВСТУП
 
Прийняття нового Цивільного кодексу України знаменувало новий етап розвитку цивільного права в Україні. І, як засвідчують перші кроки його наукового аналізу та осмислення, у ньому відбулося багато новел, порівняно з попереднім законодавством. Однак не усі з них заслуговують на беззастережну позитивну оцінку, доцільність введення окремих новел підтримає або заперечить судова практика. Важливим завданням юридичної науки нині стає науковий аналіз усіх правових інститутів, серед яких особливе місце посідають інститути здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів.
Будь-яка заінтересована особа має право в порядку, встановленому законом, звернутися до суду за охороною свого права і захистити його відповідними способами, передбаченими законом. Під способом захисту суб'єктивного права розуміється визначений законом порядок забезпечення відновлення (визнання) порушених прав і одночасного правового впливу на порушника з метою відновлення порушеної майнової і немайнової сфери. Положеннями актів цивільного законодавства (ст. 16 ЦК) встановлюються такі способи захисту цивільних прав: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку особи в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи залагодження матеріальної шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконним рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Перелік способів захисту в ст. 16 ЦК, не є вичерпним. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.
Важливо, щоб випускники вищих юридичних закладів володіли необхідними знаннями в галузі здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, дефініції, юридичні категорії інституту здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав та охоронюваних законом інтересів, особливості вирішення основних конструкційно-догматичних проблем цивільного права, які зберігають своє науково-практичне значення під час аналізу та розробки сучасного праворозуміння.
Метою викладання навчальної дисципліни «Захист цивільних прав та інтересів» є формування у магістрантів теоретичного розуміння суті понять «суб’єктивне цивільне право» та «охоронюваний законом інтерес», можливих способів їх захисту у разі порушення, оспорювання чи невизнання та вивчення практичного застосування набутих знань до конкретних життєвих ситуацій.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Захист цивільних прав та інтересів» є науковий аналіз інститутів здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів та на його основі формування умінь застосовувати набуті теоретичні знання в галузі здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів.
Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:
знати:
  • загальні (універсальні) та спеціальні способи захисту цивільних прав та інтересів;
  • основні форми захисту цивільних прав та інтересів;
  • матеріально-правові та процесуально-правові засоби захисту цивільних прав та інтересів;
  • підстави та порядок захисту цивільних прав та інтересів через представника;
  • строки захисту цивільних прав та інтересів.
вміти:
  • тлумачити і порівнювати норми різних галузей для виявлення найбільш оптимального шляху захисту порушених цивільних прав та інтересів;
  • правильно визначати та обирати способи захисту порушених чи оспорюваних цивільних прав та інтересів;
  • обирати форму захисту цивільних прав та інтересів, що може бути застосована в тих чи інших ситуаціях;
  • визначати засоби захисту цивільних прав та інтересів;
  • складати процесуальні документи з метою захисту цивільних прав та інтересів.
 
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
Змістовий модуль 1. Загальні положення щодо захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів
 
Тема 1. Теоретичні підходи до визначення сутності захисту суб’єктивних цивільних прав
 
Правовий захист як одна з гарантій прав і свобод учасників цивільних правовідносин. Теоретичні концепції щодо визначення поняття «право на захист». Підстави для захисту цивільного права.
Юрисдикційні та неюрисдикційні форми захисту цивільних прав та інтересів.
Доктринальні підходи до поняття «способи захисту цивільних прав та інтересів». Класифікація способів захисту цивільних прав та інтересів. Суб'єкти захисту. Засоби матеріально-правового та процесуально-правового характеру.
Доктринальні підходи до поняття «охоронюваний законом інтерес».
Співвідношення поняття «захист цивільних прав та інтересів» з такими категоріями як «охорона цивільних прав», «цивільно-правова відповідальність», «цивільно-правова санкція».
 
Тема 2. Захист цивільних прав та інтересів у судовому порядку
 
Поняття та кваліфікація матеріально-правових способів захисту цивільних прав та інтересів судом. Основні правила вибору способів захисту цивільних прав та інтересів. Об’єднання позовів та конкуренція позовів.
Визнання права: необхідність застосування та самостійність способу.
Фото Капча