Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Закономірності педагогічного процесу

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Поняття «педагогічного процесу» у філософії педагогіки
2. Аналіз закономірностей педагогічного процесу
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Оскільки закономірні зв'язки між предметами і явищами мають зовнішній і внутрішній характер, то й закономірності педагогічного процесу відображають його зв'язки із суспільним середовищем та внутрішні зв'язки, властиві компонентам цього процесу.
Виховання в широкому розумінні тісно пов'язане з усіма суспільними процесами, залежить від рівня розвитку економіки, політичної системи тощо. Це означає, що проблеми, які доводиться вирішувати у виховному процесі, зумовлені суспільним середовищем. Тому перша закономірність педагогічного процесу, яка реалізує виховання в широкому розумінні, полягає в тому, що цілісний педагогічний процес, його мета, завдання, зміст, форми і методи зумовлені соціально-економічними та ідеологічними потребами суспільства.
Педагогічний процес здійснюється в умовах, які можуть сприяти його успішному функціонуванню або перешкоджати. Так, економічна криза, яку переживає нині Україна, стрімкі зміни, що відбуваються в соціальній структурі, залишковий принцип фінансування культурно-освітньої сфери негативно впливають на педагогічні процеси в сучасній школі. Тому завдання, зміст, форми і методи педагогічного процесу залежать не тільки від потреб, а й від можливостей суспільства, від умов, у яких він відбувається.
Серед внутрішніх зв'язків між компонентами педагогічного процесу найважливішим є зв'язок між процесами навчання, виховання, освіти і розвитку. Психолого-педагогічна теорія і практика доводять, що навчання і виховання відіграють вирішальну роль у розвитку особистості. Без навчання неможливо досягти мети виховання. А передумовою успішного навчання є певний рівень вихованості молодої людини. Тому в цілісному педагогічному процесі всі уроки та виховні заходи мають справляти розвиваючий вплив, а навчання повинне мати виховуючий і розвиваючий характер.
Ефективність виховання і навчання в цілісному педагогічному процесі закономірно залежить від того, наскільки педагогам вдалося забезпечити єдність своїх дій з діями учнів. При збігу цілей виховних впливів педагогів і самовиховання учнів, педагогічного керівництва і самодіяльності вихованців зростає ефективність педагогічного процесу. Це вимагає стимулювання активності та самостійності учнів, спонукання їх до самовиховання, самоосвіти, самовираження.
Не меншу роль відіграє й організація діяльності та спілкування учнів у вихованні й навчанні. В активній діяльності (ігровій, навчально-пізнавальній, трудовій, громадській) учень засвоює способи дій і пізнає об'єктивні властивості предметів. У навчанні й вихованні істотне значення мають спілкування педагогів і вихованців, а також спілкування між самими учнями. Завдяки спілкуванню учень оволодіває соціальним досвідом, суспільними цінностями, утверджує себе як особистість.
Успішність педагогічного процесу залежить і від уміння педагогів правильно враховувати вікові й індивідуальні особливості вихованців. Кожен віковий період має свої характерні особливості, знаючи які, педагог обирає відповідний зміст, форми і методи навчання і виховання.
Пильної уваги потребує взаємозв'язок колективу й особистості в педагогічному процесі. Адже в колективі формуються такі риси особистості, як колективізм, взаємодопомога, співчуття, гуманізм, доброта та ін. У ньому молода людина навчається правильно спілкуватися, оцінювати себе, переймає кращі зразки поведінки у своїх товаришів.
Не варто забувати й про закономірний зв'язок завдань, змісту, форм і методів у педагогічному процесі. Управління цілісним педагогічним процесом розпочинається з проектування його цілей і завдань. Вони визначають усі інші його елементи: зміст, форми і методи діяльності педагогів і учнів (студентів). Зміст педагогічного процесу повинен забезпечити виконання поставлених завдань. Він відчутно впливає на добір методів, форм і технічних засобів навчання і виховання.
Тільки у тому разі, коли завдання, зміст, форми і методи педагогічного процесу складатимуть цілісну логічну систему, коли педагог продумає зв'язки між цими компонентами, вибере їх раціональні варіанти, можна очікувати на досягнення бажаного результату.
 
1. Поняття «педагогічного процесу» у філософії педагогіки
 
Будь-яка педагогічна діяльність, педагогічна подія можуть бути розглянуті як конкретний результат педагогічного процесу.
У філософській і педагогічній довідковій літературі поняття «педагогічний процес» не одержало належного висвітлення. Досліджуючи педагогічний процес, автори намагалися відобразити свої уявлення про нього у пропонованих ними визначеннях.
Зокрема, Ю. Д. Бабанський, прагнучи визначити систему, у якій протікає педагогічний процес, акцентує увагу на системі народної освіти і насамперед на школі. При цьому він доходить висновку, що «педагогічний навчально-виховний процес у середній школі є органічною єдністю процесів навчання, виховання і розвитку. Сутність його полягає в передачі соціального досвіду старшими і засвоєнні його підростаючими поколіннями за допомогою їх взаємодії, спрямованої на задоволення потреби сучасного суспільства у всебічно, гармонічно розвинутій особистості».
Наведене визначення в цілому правильно відображає сутність педагогічного процесу, яка полягає у передачі соціального досвіду старшими поколіннями і засвоєнні його підростаючими поколіннями за допомогою їх взаємодії. Однак дане визначення відбиває, по-перше, тільки певний аспект педагогічного процесу, а саме – його протікання в рамках середньої школи. Воно не охоплює взаємодії поколінь у родині, дошкільних установах, позашкільних, вищих навчальних закладах, на виробництві тощо, де педагогічний процес також знаходить свій прояв. Ігнорування цієї обставини може призвести, і нерідко призводить, до підміни частинною цілого, що не дозволяє бачити, відстежувати педагогічний процес у всій його повноті, обмежує можливості управлінського впливу і, врешті-решт, знижує його ефективність.
По-друге, наведене визначення виходить з потреби суспільства у всебічному і гармонійному розвитку особистості. Однак всебічний і гармонійний розвиток особистості кожної людини, як глобальна
Фото Капча