Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Житлові умови населення

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
  1. Загальні показники вартості житла в Україні у 2007 р.
  2. Регіональний аналіз стану ринку житла
  3. Заходи щодо покращення існуючої ситуації на ринку житла
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Перехiд до ринкової економiки вимагає повної замiни притаманних адмiнiстративно-команднiй системi механiзмiв, засобiв регулювання та управлiння економiчними процесами. Формування ринкових вiдносин в Українi зумовлює необхiднiсть створення нової правової бази. В житловiй сферi теж вiдбувається становлення ринкових вiдносин i це требує проведення комплексної реформи житлового законодавства. За останнi п’ятнадцять рокiв житловi правовiдносини зазнали суттєвих змiн, а переважна бiльшiсть нормативних актiв, що регулюють цi вiдносини, дiють ще з радянських часiв i не вiдповiдають вимогам часу.

Житловий кодекс (далi – ЖК) Української РСР, прийнятий 30 червня 1983 року, та Правила облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов i надання їм жилих примiщень в Українськiй РСР, затвердженi 11 грудня 1984 року, не в змозi належним чином забезпечити реалiзацiю громадянами України права на житло.

Житлове законодавство – чи не єдина галузь у правовiй системi України, яка не зазнала серйозних змiн i де не вiдбулося оновлення законодавства, що б регулювало житловi правовiдносини на принципово нових засадах у ринкових умовах. Вкрай актуальним питанням на сьогоднi є розробка i прийняття нового житлового законодавства, оскiльки проблеми забезпечення громадян житлом були i лишаються соцiально вагомими i нагальними у суспiльствi.

Фундаментом для реформування житлового законодавства має бути Конституцiя України, зокрема ст. 47, яка передбачає, що держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме можливiсть побудувати житло, придбати його у власнiсть або взяти в оренду. Громадянам, якi потребують соцiального захисту, житло надається державою та органами мiсцевого самоврядування безоплатно чи за доступну для них плату вiдповiдно до закону. Ця норма Конституцiї свiдчить про змiну прiоритетiв держави пiд час забезпечення реалiзацiї права громадян на житло. За радянських часiв держава гарантувала це право шляхом сприяння кооперативному та iндивiдуальному житловому будiвництву i розподiлом пiд громадським контролем житла, яке будувалося за рахунок держави вiдповiдно до програм житлового будiвництва i надавалося громадянам у користування. Держава гарантувала реалiзацiю права на житло переважно через безоплатне надання громадянам у безстрокове користування жилих примiщень. У ринковiй економiцi кожний громадянин для реалiзацiї власного права на житло має розраховувати на те житло, яке вiн може набути, а держава зобов’язана створювати для цього всi необхiднi умови. Ця змiна функцiї держави для забезпечення реалiзацiї громадянами права на житло має враховуватися пiд час розробки i прийняття нового житлового законодавства.

Досвiд минулого свiдчить: коли держава бере на себе зобов’язання забезпечувати всiх громадян, якi потребують житла, переважно безоплатно, вона це реально здiйснити не в змозi, в результатi – величезнi черги на одержання житла. Механiзм розв’язання житлової проблеми, що дiяв ранiше i продовжує застосовуватися дотепер, є неефективним, i не дозволяє не тiльки повнiстю забезпечити громадян житлом, але хоча б суттєво зменшити черги на одержання житла в країнi.

1. Загальні показники вартості житла в Україні у 2007 р.

Згідно зі ст. 47 Конституції України кожен громадянин має право на житло. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату згідно з чинним законодавством.

Однак згідно офіційних статистичних даних житлові умови населення в цілому по Україні дуже далекі від встановленого законом ідеалу. Наведемо окремі статистичні дані щодо забезпечення населення житлом, формуванні цін на житлову площу в цілому по країні протягом 3-х кварталів 2007 р.

Мінрегіонбуд щоквартально визначає опосередковану вартість будівництва житла в розрізі регіонів виходячи з об’єктів-представників, що надаються місцевими держадміністраціями і критерії яких відповідають параметрам доступного житла, та поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси. 

Структура безпосередніх витрат з будівництва 

Зазначені витрати не враховують кошти на покриття витрат з оренди (придбання) землі під забудову та технічні умови по спорудженню позамайданчикових інженерних мереж і благоустрою, як таких що в кожному конкретному випадку мають свою величину.

Співставлення вартості житла на вторинному ринку з опосередкованою вартістю будівництва житла, що наведено в додатку, засвідчує перевищення ринкової вартості над опосередкованою. Наприклад, у м. Києві таке перевищення сягає до 4 разів. Це перш за все зумовлено великим попитом на житло в окремих містах регіонів. Вихід – збільшення будівництва житла за державними програмами, яке не було б обтяжене додатковим навантаженням з вартості землі та технічними умовами, а також прибутком забудовників, що має місце при реалізації комерційного житла. 

Прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2007 рік

2. Регіональний аналіз стану ринку житла

Далі розглянемо середні ціни на вартість житлової площі у розрізі регіонів країни.

Як бачимо, реальні показники вартості житла в Україні практично у всіх регіонах значно перевищують прогнозні, що свідчить як про низький професійний рівень прогнозів, так і про суб’єктивність

Фото Капча