Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Змістовний модуль 1

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
68
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Змістовний модуль 1
 
Тема 1. Поняття екологічного інспектування. Основна мета, завдання і принципи екологічної інспекції
 
План
 
1. Екологічне інспектування  його завдання, складові
2. Державна екологічна інспекція, її завдання та функції. Структура Державної екологічної інспекції, права і повноваження
3. Аналіз роботи органів Держекоінспекції
 
1. Екологічне  інспектування – комплекс заходів, які здійснює орган управління щодо підпорядкованих підрозділів з метою визначення стану дотримання екологічного законодавства. Може бути самостійним заходом або входити до складу заходів екологічного аудиту.
Екологічне інспектування – це перевірка виконання природо-охоронних, природоресурсних, екологобезпечних вимог підприємствами, організаціями, установами, громадянами. 
Об'єктами природоохоронного (екологічного) інспектування є природне середовище, антропогенний вплив на довкілля, діяльність міністерств, відомств, організацій і установ з охорони та раціонального використання природних ресурсів, а також оздоровлення навколишнього середовища, дотримання природоохоронного, природоресурсного, екологобезпечного законодавства. 
Головною метою  екологічного інспектування є визначення дотримання вимог суб’єктами діяльності екологічного законодавства, норм і правил у галузі охорони природи, раціонального природокористування, екобезпеки шляхом встановлення екологічного стану об’єкта, ступеня і характеру його впливу на довкілля, для своєчасного вжиття заходів з усунення виявлених порушень та попередженню негативного впливу об’єкта на навколишнє природне середовище.
Основними завданнями дисципліни «Екологічне інспектування» є 
•визначення основних завданнь, функції та структури Державної екологічної інспекції та її підрозділів;
•встановлення завдання і функцій державного екологічного  інспектора України, прав та обов’язків громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища;
•характеристика видів, завданнь інспекторських перевірок і встановлення  порядоку їх проведення.
Екологічне інспектування передбачає розгляд питань, які висвітлюють:
- процедуру здійснення перевірки об’єктів виробничо-господарської діяльності; оформлення результатів перевірок (акти перевірки); виявлення екологічних правопорушень;
- підходи до планування перевірок  залежно від екологічної ситуації в районі розташування об'єкта, а також ступеня його впливу на навколишнє середовище; 
- вимоги до підготовки  перевірки об'єкта, проведення перевірки;
- особливості перевірки повітроохоронної діяльністі, в тому числі як стаціонарних, так і пересувних джерел забруднення;
- перелік питань при перевірці  водоохоронної діяльністі, в тому числі водопостачання, водовідведення, потенційних джерел забруднення поверхневих і підземних вод, загального санітарного стану території об'єкта; 
- перевірку об'єктів з питань утворення, розміщення та знешкодження відходів.
Державний екологічний контроль навколишнього природного середовища здійснюється згідно  із законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» спеціально уповноваженими державними органами  управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.
Функції екологічної інспекції виконує Державна екологічна інспекція, яка здійснює державний екологічний контроль всіх суб’єктів господарювання.
 
2. Державна екологічна інспекція (Держекоінспекція) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Міністерства охорони навколишнього середовища і підпорядковується йому. Держекоінспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, положенням про Державну екологічну інспекцію. 
Суть основних завданнь Держекоінспекції полягає в її  участі, у межах своєї компетенції, у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, які знаходяться в межах території України, природних ресурсів її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, а також екологічної та радіаційної безпеки; і т.д..
У процесі здійснення екологічного контролю Держекоінспекція наділена комплексом повноважень, зокрема:
1) організовує та здійснює державний контроль за:
- дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональним використанням природних ресурсів, норм екологічної та радіаційної безпеки центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства,  а також іноземними юридичними особами;
- дотриманням норм, правил і стандартів, виконанням вимог висновків державної екологічної експертизи у сфері використання та охорони природних ресурсів, а також дотриманням затверджених або погоджених Міністерством охорони навколишнього середовища у встановленому порядку лімітів та квот на використання чи добування природних ресурсів загальнодержавного значення, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, якщо це призводить до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, а також на утворення та розміщення відходів; 
- у пунктах пропуску через державний кордон і в зоні діяльності митниць призначення та відправлення; у процесі транспортування, зберігання, застосування, утилізації, знищення і знешкодження пестицидів та агрохімікатів, небезпечних хімічних речовин, виробничих, побутових та інших видів відходів;
- у зонах спостережень атомних електростанцій, на об'єктах, що використовують джерела іонізуючого випромінювання;
2) координує відповідно до законодавства роботу  структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль у сфері лісового та мисливського господарства, регулювання земельних відносин, використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів, а також урядового органу державного управління з питань рибного господарства;
3) подає  пропозиції  Міністерству охорони навколишнього середовища  про скасування виданих дозволів на захоронення (складування) промислових, побутових та інших відходів, викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, на спеціальне використання природних ресурсів у разі порушення виконання умов цих дозволів;
4) бере участь за дорученням Міністерства охорони навколишнього середовища у міжнародному співробітництві в сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної та радіаційної безпеки, а також
Фото Капча