Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зовнішні та внутрішні фактори, що сприяють ефективному функціонуванню фінансів підприємства

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. Які зовнішні та внутрішні фактори сприяють ефективному функціонуванню фінансів підприємства
 
Фінансова діяльність – це система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення суб’єктів господарської діяльності та досягнення ними визначених цілей. 
У процесі фінансово-господарської діяльності підприємство може вступати у фінансові відносини з такими суб’єктами економічних відносин: 
- із засновниками (акціонерами, інвесторами) щодо формування статутного капіталу; 
- з державою (з питань оподаткування, ціноутворення); 
- з банками (відкриття рахунків, одержання і повернення кредитів та ін.); 
- з постачальниками і покупцями щодо виконання господарських договорів і зобов’язань; 
- з працівниками з питань створення фонду оплати праці, матеріального заохочення та ін.
Високоефективним і раціональним методом фінансової діяльності підприємства є комерційний розрахунок, мета якого – отримання максимального прибутку за мінімальних витрат і ризиків.
Комерційний розрахунок – це економічні відносини, що виникають у процесі продуктивного використання засобів виробництва, робочої сили, одержаних доходів.
Фінансова робота на підприємстві організовується і здійснюється фінансовими службами. Самостійні фінансові відділи, які є структурними підрозділами, створюються на великих підприємствах. На малих підприємствах за фінансову роботу відповідає головний бухгалтер. 
Для виконання функцій з управління фінансовими ресурсами і контролю за їхнім раціональним використанням фінансова служба має: 
1) виконувати розрахунки і вносити пропозиції щодо ефективного розподілу фінансових ресурсів між виробничими структурними підрозділами; 
2) розробляти поточні та оперативні плани та інші планово-фінансові документи; 
3) вишукувати резерви збільшення прибутку; 
4) здійснювати контроль за виконанням показників фінансового плану; 
5) забезпечити роботу з виконання фінансових зобов’язань підприємства перед бюджетами, постачальниками, банками, робітниками і службовцями.
Фактори зовнішнього середовища створюють умови, у яких підприємство функціонує. Визначимо такі фактори зовнішнього середовища, що впливають на фінанси: 
1) рівень конкурентоспроможності галузі, який обумовлений кількістю підприємств, що займаються однорідним видом діяльності (торгівля продуктами харчування, торгівля побутовою технікою та ін.). Чим більше на ринку роздрібної торгівлі підприємств, тим сильніша конкуренція; 
2) місцеве законодавство, котре впливає на сферу діяльності, регламентується цілою низкою законодавчих і підзаконних актів; 
3) кліматичні умови й географічне положення області. Місце розташування підприємства також прямо впливає на його конкурентоспроможність; 
4) рівень конкуренції у всіх областях діяльності підприємства в країні. Поява нових підприємств у країні й регіонах стимулює розвиток, збільшуючи при цьому конкуренцію в галузі. Це природний процес, оскільки ефективне функціонування будь-якого підприємства можливо лише при її безперервному розвитку. 
Перераховані вище зовнішні фактори значно обмежують діяльність підприємства, але, окрім зовнішніх факторів, також існують і внутрішні фактори, котрі впливають на фінансову роботу підприємства. Серед факторів внутрішнього середовища, здатних вплинути на фінанси, можна виділити такі: 
1) структурні, до них відносяться організаційна структура управління, місія підприємства, персонал, інформаційна й нормативно-методична база управління. Оптимально побудована організаційна структура управління здатна організувати ефективні зв'язки між співробітниками, а чіткий поділ функцій і обов'язків сприяє ефективному й швидкому прийняттю рішень; 
2) ресурсні, до яких відноситься наявність конкурентоспроможних постачальників товарів, робіт, послуг. У цьому випадку під конкурентоспроможними постачальниками розуміють постачальників, які пропонують товари кращої якості, або за більш низькою ціною; 
3) технічні, до них відносяться технології, застосовані на підприємстві; використання устаткування; системи автоматизації на підприємстві; якість обслуговування; 
4) управлінські, до яких відносяться менеджери; функціонування системи менеджменту, організація основних бізнес-процесів. Наскільки чітко й швидко реагує система управління на зміни, настільки ефективно вона функціонує. 
Структура управління підприємством повинна сприяти швидкому прийняттю рішень при зміні зовнішнього середовища. Організація бізнес-процесів повинна бути побудована таким чином, щоб забезпечити найбільш оптимальну організацію всієї фінансової системи, починаючи від визначення найбільш оптимальних асортиментів товарів, робіт, послуг, закінчуючи безпосередньо реалізацією; 
 5) ефективність функціонування підприємства, обумовлена показниками прибутковості підприємства, оборотності й фінансової стійкості; 
6) ринкові, до них відносяться доступ до ринку ресурсів, які необхідні підприємству; доступ до ринку нових технологій; використання нових маркетингових інструментів; використання мерчандайзингу. Доступ до ринку нових технологій дозволяє підприємству отримати додаткову конкурентну перевагу за рахунок використання технології, що підприємство-конкрурент реалізувати в себе не може з ряду причин. 
Саме за рахунок доступу до ринку нових технологій вітчизняні й закордонні підприємства найбільш конкурентоспроможні перед регіональними підприємствами. На сьогоднішній день підприємства особливу увагу в забезпеченні конкурентоспроможності приділяють інструментам мерчандайзингу, під яким розуміється оптимальне розташування встаткування й ефективне подання товарів. 
 
2. Що таке акредитив, кому з суб’єктів господарювання (покупцю чи продавцю) він вигідний, а кому ні і чому
 
Акредитив - це розрахунковий документ із дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити за рахунок спеціально задепонованих коштів оплату товарно-транспортних документів за відвантажений товар.
Акредитив застосовується в розрахунках між постачальниками і покупцями. Документи постачальника оплачуються банком тільки на умовах, передбачених в акредитивній заяві покупця.
Коли використовують акредитивну форму розрахунків, оплата документів за відвантажений товар, надані послуги здійснюється або в банківській установі постачальника за рахунок коштів платника, там задепонованих для цієї мети, або в банку платника - так званий гарантований акредитив. Акредитивна форма розрахунку гарантує платіж постачальнику. Ця форма розрахунків застосовується за наявності угоди між постачальником і платником щодо такої форми розрахунків.
Постачальник подає в банк,
Фото Капча