Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт з практики Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області з дисципліни: "Облік у бюджетних установах"

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Країна може виконувати свої функції та завдання, передбачені Конституцією за умов, якщо вона має у своєму розпорядженні достатньо бюджетних коштів. Практичну дієвість бюджетної системи у розрізі фінансового функціонування забезпечує касове виконання державного бюджету за доходами і видатками.
Підвищення ефективності бюджету як дієвого інструменту регулювання соціально-економічних процесів у державі залежить від ефективності роботи органів Державної казначейської служби України в напрямку обслуговування місцевих бюджетів за доходами і видатками.
До моменту впровадження казначейського обслуговування місцевим бюджетам були притаманні хронічне перефінансування одних статей, видатків та недофінансування інших, постійне накопичення кредиторської заборгованості, значні зловживання при проведенні фінансових операцій з коштами бюджетів та їх нецільове використання, що і стало ключовим фактором при прийнятті рішення про переведення коштів місцевих бюджетів на казначейське обслуговування.
На органи Державної казначейської служби покладено виконання таких основних функцій: управління наявними коштами Державного бюджету України та ведення обліку касового виконання Державного бюджету України; управління коштами державних позабюджетних фондів; організація касового виконання Державного бюджету України та здійснення контролю за цим процесом; управління державним боргом; здійснення видатків Державного бюджету України; розподіл між Державним бюджетом України та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та ін.
Метою звіту є вивчення теоретичних та правових аспектів діяльності Державної казначейської служби, дослідження організаційної структури та правового забезпечення, а також аналіз стану виконання державного бюджету за видатками Головним управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькій області.
Об’єктом є Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області.
Звіт складається із вступу, 4 розділів, висновків, додатків. Список використаних джерел нараховує 32 найменувань
 
РОЗДІЛ 1. Організаційно-правова характеристика Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області
 
Управління Державної казначейської служби України у місті Вінниця Вінницької області (далі УДКС) є територіальним органом Державної казначейської служби України.
УДКС підпорядковане Державній казначейській службі України та Головному управлінню Державної казначейської служби України у Вінницькій області.
УДКС є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в установах Державної казначейської служби України.
Управління Державної казначейської служби України у м. Вінниця Вінницької області знаходиться за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 29 [32]
Управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці діє на підставі Положення, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 21. 11. 2011 р. № 109, зі змінами, внесеними наказом Державної казначейської служби України від від 10. 09. 2013 №802. [27]
В своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр – міністра України, наказами Міністерства фінансів України, дорученнями Міністра фінансів України, наказами Державної казначейської служби України, дорученнями Голови Державної казначейської служби України, актами органів місцевого самоврядування та наказами Головного Управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області.
Основним завданням управління Державної казначейської служби України у м. Вінниця є реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково – касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів;
2) здійснює відкриття та закриття рахунків поточного бюджетного періоду, а також відкриття рахунків наступного бюджетного періоду;
здійснює безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду;
здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;
веде базу даних про мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, складає та веде єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
веде облік бюджетних асигнувань, доводить до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів витяг із розпису державного бюджету та зміни до нього;
здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і відображає їх у звітності про виконання бюджету;
забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності;
погоджує призначення на посади та звільнення з посад головних бухгалтерів бюджетних установ;
10) веде бухгалтерський облік усіх операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;
11) зводить та складає звітність про виконання державного та місцевих бюджетів.
12) Складає та подає місцевому фінансовому органу звітність про виконання місцевих бюджетів;
Управління ДКСУ у Вінницькій області здійснює в межах повноважень контроль за:
- веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного та місцевого бюджетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності;
- бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;
- відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;
- відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно – цільового методу у бюджетному процесі) ;
- відповідністю платежів узятим бюджетним зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням;
- закупівлею товарів, робіт і послуг за державні кошти при здійсненні розрахунково – касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних
Фото Капча