Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звітність підприємств

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування 
Кафедра обліку і аудиту
 
                                                        
                                                               063 - 331  
 
 
 
 
 
 Звітність підприємств
  
 
 
 
 
 
                                                                  Рекомендовано методичною комісією
                                                                                        факультету економіки і підприємництва                                                                                                       як конспект лекцій для  студентів спеціальності   
                                                                       7.050.106  “Облік і аудит” заочної та денної   форм навчання                                                                            Протокол № 8 від 16 січня 2006 року
 
 
Рівне - 2012
 
 
“Звітність підприємств” конспект лекцій для студентів V курсу денної та VІ курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит” / Упор. С.О. Левицька – Рівне: НУВГП, 2012 -  53 с.
Упорядник: С.О. Левицька, канд. екон. наук, доцент
 
Відповідальний за випуск: І.Д. Лазаришина, канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту.
 
Тема 1. Класифікація звітності та вимоги щодо її підготовці
 
1. Класифікація фінансової звітності
2. Принципи підготовки фінансової звітності
 
1. Класифікація фінансової звітності
Звітність підприємства класифікується:
1.Фінансова (бухгалтерська) звітність складається з Балансу (Ф – 1), Звіту про фінансові результати (Ф – 2), Звіту про рух грошових коштів (Ф – 3), Звіту про власний капітал (Ф – 4), Приміток до фінансової звітності (річними є Ф – 3, Ф – 4, Примітки).
Суб’єкти, які ведуть спрощену форму обліку здають тільки дві форми звітності: Ф – 1м “Баланс”, Ф – 2м “Звіт про фінансові результати”.
Фінансова звітність подається в:
•статистичні органи управління по місцю реєстрації;
•вищестоящі організації (власнику на вимогу);
•обслуговуючому банку при наявності непогашених кредитних ресурсів;
•комісію з цінних паперів та фондового ринку – щорічно до 1 травня для ЗАТ і ВАТ.
Квартальна звітність подається до 25 числа по закінченню звітного кварталу, річна – до 20 лютого.
Особливістю фінансової звітності є те, що вона має повне узагальнення з даними обліку.
2.Податкова – звітність підприємства по основних податках та платежах до бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані ґрунтуються на даних обліку з коригуванням за вимогами податкового законодавства.
3.Звітність по обов’язкових зборах на заробітну плату до органів соціального страхування.
4.Спеціальна звітність подається з окремих питань за рішенням уряду по певних показниках діяльності підприємства (наприклад, перевищення фонду оплати праці для підприємств-монополістів та інше).
5.Статистична звітність – термін та форми подання встановлюються державним органами статистики, показники визнаються як в грошових так і натуральних вимірах.
Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:
-існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею;
-оцінка статті може бути достовірно визначена.
Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.
Якісні характеристики фінансової звітності:
•Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива.
•Фінансова звітність повинна містить лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами.
•Фінансова звітність повинна бути достовірною.
•Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:
-фінансові звіти підприємства за різні періоди;
-фінансові звіти різних
Фото Капча