Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Адміністративно-правові засади управлінської діяльності Державної автомобільної інспекції України щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 
ГУСАРОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 
УДК 351. 75 (492)
 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
 
Спеціальність 12. 00. 07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університету внутрішніх справ, МВС України, м. Харків
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Бандурка Олександр Маркович, Верховна Рада України, Народний депутат.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Голосніченко Іван Пантелійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри конституційного та адміністративного права;
кандидат юридичних наук, доцент Нечитайленко Анатолій Олександрович, Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, завідувач кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету.
Провідна установа: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, кафедра адміністративного права, Міністерство освіти і науки України, (м. Харків). 
 
Захист відбудеться “ 30 ” жовтня 2002 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 700. 01 в Національному університеті внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Конституцією України визнано, що найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров’я, недоторканність і безпека. На реалізацію цих конституційних положень спрямована діяльність усієї системи державних органів, у тому числі, – правоохоронних.
Працівникам міліції норми чинного законодавства надають значні права для вирішення завдань боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, покладають на них обов’язок неухильного дотримання законності. Особливого значення при цьому набувають партнерські відносини між міліцією і населенням, довіра громадян до правоохоронців. Як загальнодержавне завдання постає забезпечення безпеки дорожнього руху, життя і здоров’я громадян – його учасників. Так, у першому півріччі 2002 року зареєстровано майже 13, 8 тис. дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 2299 і поранено понад 15 тис. осіб. Порівняно з аналогічним періодом 2001 року кількість дорожньо-транспортних пригод збільшилась на 1, 3%, а число загиблих та поранених в них людей – відповідно на 0, 1% і 0, 7%.
За таких обставин виникла нагальна потреба у проведенні комплексного дослідження проблем, пов’язаних із управлінською діяльністю державних органів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні. Окремі адміністративно-правові інститути (зокрема, адміністративна відповідальність за порушення у сфері дорожнього руху) досліджувались раніше в контексті законодавства Союзу РСР, але на сьогодні, певною мірою, втратили свою актуальність.
Викладене свідчить про актуальність і необхідність широких узагальнень нагромадженого наукою адміністративного права та теорії управління, іншими юридичними науками теоретичного і емпіричного матеріалу, оцінки тенденцій, що мають місце, і обґрунтування на цій підставі способів вирішення проблем державного управління безпекою дорожнього руху.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Робота спрямована на виконання Державної програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів (постанова Кабінету Міністрів України від 06. 04. 1998р. №456), Програми розвитку партнерських відносин між міліцією і населенням на 2000 – 2005 роки (рішення колегії МВУ України від 16. 12. 1999 р.). Дослідження проводилось згідно з планами наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (п. 3. 1. Пріоритетних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС України на період 1995 – 2000 р. р.) та Національного університету внутрішніх справ (п. 3. 1. Основних напрямків наукових досліджень Університету внутрішніх справ на період 1996 – 2000 р. р.).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є комплексне дослідження найбільш актуальних і важливих наукових проблем формування, законодавчої регламентації та реалізації державного управління безпекою дорожнього руху, а також визначення основних напрямків вдосконалення державного управління, розробка і обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері державного управління безпекою дорожнього руху.
Об’єктом дисертаційного дослідження є державно-управлінська діяльність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, суб’єкт якої – Державна автомобільна інспекція України.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади державного управління безпекою дорожнього руху, нормативна основа державного управління, правозастосовча практика, здійснювана Державною автомобільною інспекцією України та її посадовими особами.
Відповідно до зазначеної мети в дисертаційному дослідженні вирішено наступні задачі:
 на основі застосування історичного та компаративного методів наукового пізнання, сформульовано методологічні засади державного управління безпекою дорожнього руху: поглиблено понятійний апарат, уточнено коло суб’єктів та об’єкт, охарактеризовано властивості державного управління, його принципи, функції, форми та методи;
 досліджено співвідношення переконання і примусу в діяльності Державної автомобільної інспекції України;
 правове регулювання державного управління безпекою дорожнього руху досліджено через норми права, способи правового регулювання, правовий режим;
 визначено складові державно-управлінських відносин щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
 проаналізовано взаємовідносини Державної автомобільної інспекції України з іншими органами виконавчої влади щодо забезпечення безпеки дорожнього руху через зміст адміністративно-правових норм, які регулюють ці відносини;
 досліджено особливості контрольно-наглядової діяльності
Фото Капча