Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Альбом зразків оформлення звітів про виконання лабораторних робіт із курсу загальної фізики

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
75
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Український державний університет водного господарства та природокористування
Кафедра фізики
 
Альбом
зразків оформлення ЗВІТІВ
ПРО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
ІЗ ЗАГАЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ
 
Частина І
  
Рекомендовано до друку
методичною комісією
спеціальності 6. 092602 “Гідромеліорація”
Протокол № 5 від 17. 04. 2003 року.
 
Рівне 2003
 
Альбом зразків оформлення звітів про виконаня лабораторних робіт із курсу загальної фізики. Частина І. /Д. І. Вадець, О. Я. Романів. – Рівне: УДУВГП, 2003. – 56 с.
Упорядник Д. І. Вадець, канд. фізико-математичних наук, доцент
Відповідальний за випуск В. Ф. Орленко, канд. фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізики.
 
ЗМІСТ
 
1. Передмова
2. Лабораторна робота № 1. Вивчення кінематики і динаміки поступального руху на машині Атвуда
3. Лабораторна робота № 2. Визначення моменту інерції твердих тіл за допомогою крутильних коливань
4. Лабораторна робота № 3. Визначення моменту інерції маятника Максвелла
5. Лабораторна робота № 4. Вивчення центрального удару кульок
6. Лабораторна робота № 5. Визначення моменту інерції маятника Обербека
7. Лабораторна робота № 8. Визначення модуля Юнга за прогином стержня
8. Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта в’язкості рідини методом Стокса
9. Лабораторна робота № 11. Визначення відношення теплоємностей газу методом адіабатичного розширення
10. Лабораторна робота № 12. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу води методом відриву кільця
11. Лабораторна робота № 2е. Визначення електроємності конденсатора
12. Лабораторна робота № 3е. Визначення опору провідників за допомогою містка Уітстона
13. Лабораторна робота № 4е. Визначення електрорушійної сили джерела методом компенсації
14. Лабораторна робота № 6е. Вивчення залежності опору металів від температури
 
ПЕРЕДМОВА
 
Даний альбом являє собою зразки оформлення звітів про виконання лабораторних робіт з фізичного практикуму технічних спеціальностей.
У всіх зразках представлена детальна математична обробка результатів експерименту за допомогою мікрокалькулятора. Зокрема, представлені розрахунки за методом Стьюдента вибіркових середньоквадратичних відхилень при даній надійності, приладових, випадкових, загальних похибок прямих вимірювань та повних похибок непрямих вимірювань.
У випадку робочих формул, які представляють добуток або частку, у примітках подано скорочений шлях обчислення відносної похибки непрямого визначення фізичної величини, а потім абсолютної похибки. Тут застосовується відомий метод логарифмування робочої формули перед диференціюванням. Відносна похибка непрямого визначення фізичної величини в цьому випадку рівна кореню квадратному із суми квадратів відносних похибок прямих вимірювань, привнесених у загальне непряме визначення фізичної величини. З точністю заокруглень до однієї значущої цифри у загальній абсолютній похибці результати обчислень за двома методами однакові.
Таким чином, користуючись порадами приміток, кількість арифметичних операцій може бути скорочена. Тоді, навіть минаючи метод Стьюдента, можна наближено оцінити відносну і абсолютну загальні похибки, користуючись максимальними середньоквадратичними, або середніми арифметичними, або паспортними абсолютними похибками.
У випадку графічного представлення результатів експерименту рекомендується вручну побудувати графік, оцінити характер залежності (лінійної, нелінійної) і вибрати спосіб знаходження аналітичної залежності однієї величини від іншої.
Поряд з альбомом зразків оформлення звітів про виконання лабораторних робіт з математичною обробкою результатів експерименту за допомогою мікрокалькулятора, представлені комп’ютерні варіанти математичної обробки і вигляд комп’ютерного варіанту звіту, виконаного у програмі Microsoft Excel.
Для проведення обчислення за розробленим шаблоном лабораторної роботи у програмі Microsoft Excel, необхідно:
1. У програмі Microsoft Excel відкрити файл Лр№ з відповідним номером лабораторної роботи, що знаходиться на жорсткому диску комп’ютера чи на дискеті.
2. Вибрати ярлик листа “введення даних” (навести на нього курсор мишки і клацнути лівою кнопкою, ярлик при цьому повинен стати білим). (див. мал. 1).
3.
 
Мал. 1.
 
4. У виділені кольором комірки ввести паспортні приладові похибки та експериментальні дані (якщо вони не відрізняються від тих, що уже введені, то їх не потрібно змінювати). Щоб ввести нові дані, необхідно навести на відповідну комірку таблиці курсор мишки і клацнути лівою кнопкою, щоб комірка стала активною (довкола неї лінії рамки стануть товстішими), відразу вводити числові значення за допомогою клавіатури, враховуючи ті одиниці вимірювання, які наведені в таблицях. Увага! Одиниці виміру у таблицях змінювати не можна, оскільки це може привести до отримання неправильних результатів.
5. Вибрати ярлик листа “робота до роздруку” (мал. 2.). На цьому листі відображається електронний варіант звіту про виконану роботу із результатами обчислень на основі введених даних.
6.
 
Мал. 2.
 
7. Якщо до комп’ютера підключено принтер, то натиснувши на кнопку на панелі інструментів, отримаємо тверду копію звіту. Якщо принтер не підключений, то файл потрібно зберегти на дискету і роздрукувати з іншого комп’ютера. Якщо немає потреби роздруковувати роботу (наприклад, при оформленні звіту вручну на основі зразка у даному альбомі), а необхідно лише переглянути основні отримані результати і виписати їх, то користуємось для перегляду правою смугою прокрутки.
8. Увага! Лист “робота до роздруку” захищений від змін паролем. Вносити самостійно зміни не рекомендується, оскільки це може призвести до порушення
Фото Капча