Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз фінансового та майнового стану ТОВ "Савсервіс Мова"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
72
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи оцінки майна підприємства
1.1 Економічна сутність вартості майна підприємства
1.2 Методика аналізу майнового стану підприємства та ефективності його використання
1.3 Законодавча та інформаційна база для аналізу майна підприємства
Розділ 2. Аналіз фінансового та майнового стану ТОВ «Савсервіс Мова»
2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Савсервіс Мова»
2.2 Аналіз фінансового та майнового стану підприємства
2.3 Оцінка фінансової стійкості та ліквідності підприємства
Розділ 3. Шляхи покращення майнового стану підприємства
3.1 Проблемні аспекти здійснення оцінки вартості майна підприємства
3.2 Шляхи покращення майнового стану підприємства
Висновки
Список використаних джерел
 
ВСТУП
 
Оцінка майнового стану підприємств виступає складовою системи їх фінансового менеджменту. Серед основних інструментів такої оцінки найважливішими є: оцінка вартості майна; аналіз майнових прав та зобов’язань з урахуванням факторів ризику їх виконання; збереження й зростання власного капіталу тощо. Ефективність їх використання залежить від якості та цілеспрямування організації на підприємстві обліку й фінансового аналізу.
Укріплення майнового стану підприємства на основі управління його платоспроможністю й ліквідністю є одним із цільових завдань забезпечення фінансової безпеки підприємства, що концептуально відповідає інтересам власників. У механізмі управління фінансовою безпекою підприємства використовується сукупність методів інформаційного забезпечення й оцінки внутрішніх та зовнішніх загроз порушення сталості його майнового стану, організація моніторингу й контролю за динамікою останнього й прийняття управлінських рішень, спрямованих на збереження життєздатності підприємства, реалізацію його довгострокових майнових прав і переваг.
Концептуальні основи й сучасні механізми управління майном, що зорієнтовані на зростання ринкової вартості бізнесу, складають предмет досліджень зарубіжних вчених: Валдайцева С. В., Григор’єва В. В., Ковальова В. В., Міллера М., Модільяні Ф., Ордуей Н., Савицької Г. В., Федотової М. О., Фрідмана Дж., Шеремета А. Д., Дж. К. Ван Хорна, Френка Ч. Еванса, Девіза М. Бішопа, Роберта Дж. Екклза та багатьох інших.
Завдяки їхнім розробкам сучасного наповнення й розвитку набули теорія й практика фінансового аналізу, фінансового менеджменту, оціночної діяльності, бухгалтерського обліку.
Разом з цим недостатньо системно досліджено питання взаємозв’язку формування й використання майна підприємства, як основи його стратегічного потенціалу, що, у свою чергу, є чинником впливу на зростання ринкової вартості підприємства, ролі управління майном у реалізації концепції безперервної діяльності й підтримки фінансової безпеки, єдності систем обліку й інформаційного забезпечення процесу управління майновим станом, адаптованих до вимог міжнародних стандартів, тощо.
Тому актуальність дослідження майнового стану підприємств та розробки заходів щодо покращення майнового стану не викликає сумніву.
Метою курсової роботи є аналіз та оцінка майнового стану підприємства, а також розробка заходів щодо його покращення.
Для досягнення поставленої мети визначені основні завдання:
дослідити теоретичні та методологічні основи оцінки майна підприємства;
проаналізувати фінансовий та майновий стан підприємства;
визначити проблемні аспекти здійснення оцінки вартості майна підприємства;
розробити шляхи покращення методів оцінки вартості майна.
Об’єктом дослідження є ТОВ «Савсервіс Мова»..
Предметом дослідження виступає механізм оцінки майнового стану підприємств.
Теоретико – методологічною основою проведеного дослідження є загальнонаукові методи: системного підходу, синтезу, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, а також методи системної динаміки – для оцінки майнового стану підприємства й визначення тенденцій у його змінах.
 
РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методологічні основи оцінки майна підприємства
 
1.1 Економічна сутність вартості майна підприємства
 
Вартість бізнесу – це вартість діючого підприємства або вартість 100% корпоративних прав у діловому підприємстві. Необхідність оцінки вартості підприємства виникає в основному у таких випадках:
• під час інвестиційного аналізу у ході прийняття рішень про доцільність інвестування коштів у те чи інше підприємство, у т. ч. при здійсненні операцій М&А (поглинання і приєднання) ;
• у ході реорганізації підприємства (мета оцінки – визначення бази для складання передавального чи розподільного балансу, а також для встановлення пропорцій обміну корпоративних прав) ;
• у разі банкрутства та ліквідації підприємства (оцінка проводиться з метою визначення вартості ліквідаційної маси) ;
• у разі продажу підприємства як цілісного майнового комплексу (мета оцінки – визначення реальної ціни продажу майна) ;
• у разі застави майна та при визначенні кредитоспроможності підприємства (мета оцінки – визначити реальну вартість кредитного забезпечення) ;
• у процесі санаційного аудиту при визначенні санаційної спроможності (оцінка вартості майна проводиться з метою розрахунку ефективності санації) ;
• під час приватизації державних підприємств (метою оцінки є визначення початкової ціни продажу об'єкта приватизації).
Оцінка вартості підприємства, його майна належить до найскладніших питань фінансів підприємств. Особливо відзначаються оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу та оцінка корпоративних прав суб'єкта господарювання, якщо дані права не котируються на біржі. Хоча вартість підприємства інколи може дорівнювати ринковій вартості його активів, слід розуміти, що ці поняття є різними. У першому випадку йдеться насамперед про вартість, що може бути створена в результаті функціонування бізнесу. Оцінка підприємства здійснюється, як правило, на базі ринкової вартості – ймовірної суми грошей, за яку можливі купівля-продаж об'єкта оцінки на ринку.
Організаційне, методичне та практичне забезпечення проведення оцінки вартості
Фото Капча